Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

BUSCH ORIGINALOLJOR OCH SMÖRJMEDEL

Förlita dig på originaloljor och originalsmörjmedel från Busch för era vakuumpumpar, fläktar och kompressorer.

busch_oil_ohne_gruenes_logo

Olja är viktigt. För vakuumgenerering i oljesmorda vakuumpumpar med lameller. Oljan har två roller: att säkerställa en jämn rotationscykel så att lamellerna ges fritt glidutrymme. Den ska också erbjuda en effektiv tätning av kompressionskammaren.

Under drift utsätts vakuumpumpens olja dock för olika kontamineringskällor. Det innebär att den förlorar sin viskositet med tiden. Ihop med alla de goda egenskaperna.

Om en vakuumpump körs med försämrad olja kommer det att reducera prestandan och förkorta dess livslängd. Regelbundet oljebyte och användning av högkvalitativa oljor säkerställer att vakuumpumpen presterar på toppnivå och fortsätter att uppfylla dina processkrav.

En sofistikerad och perfekt balanserad formula är därför hemligheten bakom att bevara de ursprungliga viskositets- och smörjningsegenskaperna så länge som möjligt. Även torra vakuumpumpar, fläktar och kompressorer behöver olja i sina växellådor för att förhindra förtida slitage och säkerställa jämn drift med låga buller- och vibrationsnivåer.

Det finns många smörjmedel. Men endast Buschs originalsmörjmedel säkerställer en perfekt matchning för er Busch vakuumpump, fläkt eller kompressor. Och er tillämpning.

VARFÖR BUSCH ORIGINAL-VAKUUMPUMPOLJOR?

Få bästa prestanda

Busch originaloljor och -smörjmedel är resultatet av decenniers erfarenhet. Inom alla områden för vakuumgenerering. De har tagits fram speciellt för att uppnå optimala prestanda vad gäller cykeltider och sluttryck. Oavsett vilken vakuumpump, fläkt eller kompressor du använder.

Förläng livslängden för din vakuumpump

Endast Buschs originaloljor och -smörjmedel garanterar mycket lång drifttid. Med stabil prestanda över tid. Vi har testat dem under de allra mest krävande förhållandena. Hos tusentals kunder. Goda smörjegenskaper reducerar friktionen, ökar effektiviteten och möjliggör längre bytesintervall.

Undvik risken med “motsvarande” oljor

Vakuumpumpsoljor som marknadsförs som ”motsvarande” Buschs originaloljor och smörjmedel levererar ofta inte önskad prestanda. Det finns ingen garanti för att kvalitets- eller prestandatest har genomförts enligt Buschs standarder. Ta inga risker. Beställ dina oljor direkt från Busch.

Mineraloljor

Beprövad prestanda. För standard- och specialtillämpningar.

Busch mineraloljesortiment inkluderar kostnadseffektiva standardmineraloljor för mindre krävande tillämpningar och processer samt högraffinerade mineraloljor för tillämpningar med medelhögt och högt vakuum.

Syntetoljor för livsmedelstillämpningar

Optimal prestanda. För livsmedelsindustrin.

Inom livsmedelsindustrin gäller strikta hygien- och säkerhetsbestämmelser så som EU-direktiv 93/43 EEC och FDA 21 CFR / HACCP-konceptet. Alla syntetoljor för livsmedelstillämpningar från Busch är H1-certifierade, den högsta standarden för oljor med tillfällig direktkontakt med livsmedel.
 • busch_oil_vsa_032_100
  VSA 032–100

  Busch originalsyntetoljor för livsmedelstillämpningar

  Ta reda på mer
 • busch_oil_vsb_032_100
  VSB 032–100

  Busch originalsyntetoljor för livsmedelstillämpningar

  Ta reda på mer
 • busch_oil_vsl_032_100
  VSL 032–100

  Busch originalsyntetoljor för livsmedelstillämpningar

  Ta reda på mer

Syntetoljor och smörjmedel

Optimal prestanda. För krävande processer.

Syntetoljor och smörjmedel lämpar sig för krävande tillämpningar med högre processbelastning (t.ex. syror, kemikalier) och högre drifttemperaturer. På grund av deras högre motstånd har de upp till fyra gånger längre livslängd än traditionella mineraloljor, beroende på tillämpningen.

Speciella PFPE-smörjmedel

Kemiskt inert. För krävande tillämpningar.

Om extrem hetta, aggressiva kemikalier, lösningsmedel, reaktiva gaser eller liknande orsakar problem i din process är Busch PFPE-smörjmedel lösningen för dig. Särskilt i syrgasrika tillämpningar med en syrehalt på över 21 % eller med korrosiva kemikalier. Våra PFPE-smörjmedel är helt inerta och har lång livslängd. Även under extrema driftsförhållanden. Vid kontaminering kan dessa smörjmedel filtreras eller omarbetas professionellt. Det innebär att de kan återanvändas flera gånger innan ny påfyllning krävs.

Frågor och svar

Vilken roll har oljan i en vakuumpump?

Olja är nödvändigt för vakuumgenerering i oljesmorda lamellvakuumpumpar. Den har många funktioner: smörjning för att reducera friktion och förhindra nötning, tätning för att försegla små mekaniska spalter och på så sätt öka tätheten och säkerställa maximal kompressionseffektivitet, kylning för att lagra värme från rörelsen hos rörliga delar, process och kompression samt att transportera den till separatorn och släppa ut värme i omgivningen för att kyla ner pumpen ytterligare. Även torra vakuumpumpar, fläktar och kompressorer behöver olja i sina växellådor för att förhindra förtida slitage och säkerställa jämn drift med låga buller- och vibrationsnivåer.

Kan jag använda generiska oljor och smörjmedel i min Busch vakuumpump?

Val av rätt smörjmedel har stor påverkan på driftkostnaderna och prestandan hos en vakuumpump, särskilt med hänsyn till pumphastighet och sluttryck. Det finns många smörjmedel. Men endast Busch originaloljor och -smörjmedel garanterar en perfekt matchning för era Busch vakuumpumpar tack vare våra många års erfarenhet av vakuumtillämpningar. Eftersom generiska oljor inte är specialframtagna för just våra produkter kan de heller inte garantera optimal prestanda och livslängd hos vakuumpumpen.

Är det säkert att använda “motsvarande” oljor i min Busch vakuumpump?

Busch originaloljor och smörjmedel för vakuumpumpar och fläktar är framtagna och testade enligt de högsta kvalitetsstandarderna. Självfallet uppfyller de alla relevanta internationella standarder så som CLP (EN 1272/2008) och REACH (EN 1907/2006). Det säkerställer säker och pålitlig drift. Om vakuumpumpen däremot inte har använts med rätt smörjmedel utan med en motsvarande olja, upphävs garantin i händelse av skada.

Spelar tillämpningen någon roll för valet av olja eller är det bara vakuumpumpens modell som påverkar?

För att möjliggöra optimala smörjegenskaper för respektive vakuumpump i produktionsprocessen behöver oljan anpassas optimalt efter tillämpningen och en mängd miljöpåverkande faktorer. Oljor åldras snabbare av temperaturpåverkan, processkontaminering (kemikalier, syror, damm, aerosoler), mekanisk nötning etc. Dessa faktorer gör att de förlorar sina smörjegenskaper. Därför behöver oljans formula anpassas optimalt efter dessa parametrar. Busch har ett brett utbud av olika slags oljor. Det gör att du alltid hittar den olja som passar bäst.

Vad är skillnaden mellan mineral- och syntetbaserade oljor och smörjmedel för vakuumpumpar?

Mineraloljor används för grundläggande industritillämpningar så som pumpning av luft och ädelgaser samt mindre mängder vattenånga. De lämpar sig för låga till måttliga drifttemperaturer. Syntetoljor har bättre viskositetsegenskaper än mineraloljor och är därför bättre lämpade för tillämpningar med högre processbelastning (t.ex. syror, kemikalier) och högre drifttemperaturer. På grund av det högre motståndet har syntetoljor, beroende på tillämpningen, upp till fyra gånger längre livslängd jämfört med traditionella mineraloljor.

Finns det några specialkrav för vakuumpumpsoljor när det gäller livsmedelstillämpningar?

Relevanta hygienstandarder inom livsmedelsindustrin är EU-direktiv 93/43 EEC och FDA 21 CFR i kombination med HACCP-konceptet (Hazard Analysis Critical Control Point). Alla syntetoljor för livsmedelstillämpningar från Busch är H1-certifierade, den högsta standarden för oljor med tillfällig direktkontakt med livsmedel.

Hur ofta behöver jag byta olja i min vakuumpump?

Det beror på tillämpningen (processkontaminering), driftläget, maskinens skick och omgivande förhållanden. Bruksanvisningen för respektive vakuumpump ger en allmän rekommendation. Även om olja kan lagras under långa perioder (upp till fyra år) under idealiska förhållanden (hermetiskt förslutna, stabil temperatur på omkring 20 °C, utan direkt solljus) försämras den mycket snabbare då den används i en vakuumpump, även när den inte används. För optimal prestanda och livslängd för din vakuumpump och dess komponenter rekommenderar vi därför att du byter olja minst två gånger per år.

Hur vet jag att det är dags att byta olja i min vakuumpump?

Rekommendationerna i bruksanvisningen ger en god fingervisning om detta. Ett tydligt tecken på att oljan är uttjänt är att den tjocknat, dvs. att viskositeten har ökat. Oljan bör helst bytas innan den blir för tjock. En vanlig missuppfattning är att färgen är det viktigaste tecknet på uttjänt olja. Allmänt sett är färgförändringar inget ovanligt och det är heller inte något omedelbart tecken på att oljan är av lägre kvalitet eller att den är uttjänt. UV-ljus kan i vissa fall leda till avsevärd förändring av oljans ursprungsfärg. Det kan tyda på att oljan förbränns när den utsätts för temperaturer utanför det avsedda temperaturintervallet eller att den reagerar aggressivt mot kontaminering, men det är något som är väldigt svårt att uppfatta med blotta ögat. Ett förändrat beteende hos vakuumpumpen kan också vara ett tecken på uttjänt olja: ändrat sluttryck, reducerad kapacitet/nedpumpningstid eller ökat buller eller högre vibrationsnivåer.

Vad händer om jag inte byter oljan i min vakuumpump regelbundet?

Det första som händer är att prestandan i din vakuumpump gradvist försämras: sämre sluttryck, längre nedpumpningstider, ökat buller och högre vibrationsnivåer. Därtill ökar nötningsgraden och slitaget samtidigt som korrosionsskyddet för metalldelar avtar. Om oljan bryts ner för mycket och viskositeten ökar samtidigt som den utsätts för lägre temperaturer kan det leda till startproblem, eftersom oljan på grund av sin tjocklek inte längre strömmar över rörets tvärsnitt. Om motorn fortfarande har tillräckligt med startkraft och kopplingarna ännu klarar belastningen kommer strömförbrukningen att öka ytterligare.

Hur identifierar jag originaloljor och -smörjmedel från Busch?

Om du köper oljor och smörjmedel från en Busch-återförsäljare eller en licensierad återförsäljare kan du vara säker på att du får en originalprodukt. Förvissa dig om att plomberingen är intakt. Busch originaloljor är dessutom försedda med batchspårningskod och -nummer. Om dessa saknas på dekalen kan det röra sig om en icke-originalprodukt. Om produkten har batchspårningskod och -nummer men du fortfarande är osäker råder vi dig att uppge batchnumret till oss så att vi kan verifiera det.

Hur byter jag olja i min vakuumpump?

Se relevant bruksanvisning till din vakuumpump med detaljerade stegvisa instruktioner. Bruksanvisningen kan laddas ner från respektive produktsida på vår webbplats.

Vem kan hjälpa mig att byta olja i mina vakuumpumpar?

Våra servicetekniker världen över väntar på att hjälpa dig. Kontakta helt enkelt närmaste Busch servicecenter.

Har vakuumpumpolja begränsad hållbarhet?

Busch original vakuumpumpoljor håller i upp till fyra år från produktionsdatum förutsatt att de förvaras i sin originalbehållare under rekommenderade lagringsförhållanden:

 • torr och ren lagringsplats
 • omgivande temperatur på mellan 0 och 40 °C
 • luftfuktighet < 70 %, undvik att det bildas utvändig kondens på behållaren
 • i skydd av direkt solljus (särskilt viktigt för plastbehållare)
 • hermetiskt försluten behållare
 • förhindra att främmande partiklar tar sig in i behållaren

Kan jag använda samma typ av olja för alla vakuumpumpar?

Nej, vilken olja som är lämplig beror på vakuumpumpen och tillämpningen. Se respektive bruksanvisning till din vakuumpump eller kontakta närmaste Busch servicecenter. Våra experter hjälper dig att välja rätt olja eller smörjmedel.

Kan jag använda Busch vakuumpumpoljor även i vakuumpumpar från tredje part?

Ja, du kan dra nytta av fördelarna med Busch originaloljor och smörjmedel också i dina vakuumpumpar från tredje part. Oljan måste väljas ut separat för respektive märke och tillämpning. Vakuumpumpen från tredje part skulle då helst inte längre omfattas av garantin. Eftersom Busch inte känner till de exakta specifikationerna och vi saknar testdata om kompatibiliteten mellan material och installerade komponenter kan vi inte lämna någon garanti, och lämpligheten för användning behöver därför fastställas empiriskt.