Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

Helium- och väte-läcksökare

leak_detection_video_thumbnail

Typer av läcksökare

TAPIR läcksökare är kraftfulla detekteringsinstrument för alla tillämpningar.

 
TAPIR HL 1102 A
TAPIR HL 2216 A
Minsta detekterbara läckagevärde för helium (spraytest)
5 · 10-13 Pa · m³/s
5 · 10-13 Pa · m³/s
Minsta detekterbara läckagevärde för helium (läckagedetektering med sniffer)
1 · 10-8 Pa · m³/s
5 · 10-10 Pa · m³/s
Användning
bärbar
industriell
Kapacitet för förpump (vid 50 Hz)
1,7 m3/h
15 m3/h
Detekterbara gaser
4He; 3He; H2

Det kraftfulla detekteringsinstrumentet för alla tillämpningar

Tillämpningar

Läcksökare kan användas i nästan alla tillämpningar för läcksökning av rör, ventiler, tankar, med mera.

Varje bransch och tillämpning har olika behov. Kontakta våra Busch-serviceexperter för att ta reda på vilken läcksökningstjänst som passar dina behov bäst.

VÅR ERFARENHET. VÅRA FRAMGÅNGSHISTORIER.

Frågor och svar

Vad är vakuumläckage?

Ett vakuumläckage är en oavsiktlig eller oönskad öppning i ett vakuumsystem. Det låter luft eller andra gaser komma in i eller ut ur vakuumsystemet. Mängden luft eller gas som läcker ut ur vakuumsystemet uttrycks som läckagevärde. Läckagevärdena beror på flera faktorer, inklusive storlek och antal öppningar, typ av gas och tryckskillnader mellan systemets insida och utsida.

Det finns två typer av vakuumläckage:

  • Läckage utifrån och in där omgivande luft eller gas flöder in i systemet.
  • Läckage inifrån och ut där processgas eller driftsvätska flödar ut ur systemet.

Vilka är orsakerna till ett vakuumläckage?

Vakuumläckage kan uppstå av olika anledningar. Dessa inkluderar problem som defekta eller gamla tätningar som har blivit porösa, skadade komponenter eller felaktig installation av vakuumutrustningen.

Vilken är den genomsnittliga storleken på ett vakuumläckage?

Det finns ingen genomsnittlig storlek på ett vakuumläckage, det kan variera från mikroskopiska till stora revor, beroende på vad som har orsakat det. Storleken på ett vakuumläckage kan fastställas genom att mäta läckagevärdet, dvs. mängden processgas eller luft som per sekund läcker ut ur systemet. De flesta tekniska läckage är för små för att synas med blotta ögat. Helium-läcksökare, som vår TAPIR, erbjuder den mest exakta metoden för att upptäcka och kvantifiera små vakuumläckage.

Hur testar jag för vakuumläckage?

Det finns fyra olika sätt att detektera läckage med vår TAPIR. Det så kallade spraytestet lämpar sig för komponenter under vakuum. Och läckagedetektering med avsökare för komponenter under tryck. Medlen för detektering är spårgaserna helium eller väte.

Testmetoderna är lätta att utföra och levererar exakta resultat, vilket gör TAPIR till ett perfekt tillskott till er vakuumprocess.

leak_detection_methods

Spraytest
(komponenter under vakuum)

Det så kallade spraytestet är den perfekta testmetoden för komponenter under vakuum. Denna mätprincip har den högsta känsligheten av alla tillgängliga metoder. Luft avlägsnas från testobjektet som misstänks ha en läcka och TAPIR kopplas in via en fläns. Ett testobjekt kan vara allt från en vakuumugn till en rörledning, ett kärl eller annan typ av utrustning. Helium eller väte sprayas på testobjektets utsida med en spraypistolsats (se figur 1). I händelse av läckage dras de inkommande molekylerna in av den integrerade turbomolekylära vakuumpumpen i TAPIR tillsammans med sin förpump. Molekylerna kommer in i en analysatorcell som detekterar spårgasatomerna.

Läckagedetektering med avsökare
(komponenter under tryck)

Läckagedetektering med avsökare är den perfekta metoden för komponenter under tryck. Helium eller väte pumpas in i testobjektet, t.ex. en utrustning, en rörledning eller ett kärl, vilket ökar det interna trycket. En sniffersond, som är ett verktyg som är konstruerat för att upptäcka och lokalisera läckage, kan köpas som tillbehör och kopplas till vår TAPIR. En servicetekniker för långsamt och systematiskt sniffersonden över testobjektet (se figur 2), precis som en metalldetektor, men den söker efter spår av helium eller väte. Vid läckage detekteras de läckande spårgasatomerna. Därmed kan läckagets ursprung lokaliseras exakt.

Integral läcksökning

Spraytestet och sniffermetoden kan användas för ett integrerat läckagedetekteringstest. Här placeras testobjektet i ett kärl, t.ex. en plastfilm eller ett styvt kärl (illustrerat i grått i figur 3 och 4).

Vid läckagedetektering med integrerad sniffersond fylls testobjektet med helium (1). Om det finns ett läckage och helium börjar läcka ut hålls det kvar i kärlet. Sniffersonden fastställer ökningen av heliumkoncentrationen över tid och mäter läckagevärdet (2). Detta test utförs vid atmosfärstryck.

Å andra sidan utförs integralspraytester under vakuum. Testobjektet ansluts till läcksökaren och placeras i ett kärl (3). För att säkerställa exakta testförhållanden och exakta resultat evakueras kärlet och fylls med en angiven heliumkvantitet. Om det finns en läcka kommer tryckskillnaden göra att helium tränger igenom testobjektet. Läcksökaren mäter mängden helium i testobjektet och fastställer läckagevärdet.

Erbjuder Busch läckagedetekteringsservice?

Ja, det gör vi. Kontakta oss för att boka in en tid för service. Våra serviceexperter hjälper dig gärna!

Vilka är de två vanligaste läcksökningstesterna?

Spraytest och sniffertest är de två vanligaste läckdetekteringstesterna som använder spårgaserna helium eller väte.

Spraytest är den perfekta testmetoden för komponenter under vakuum. Denna mätprincip har den högsta känsligheten av alla tillgängliga metoder. Helium eller väte sprayas på testobjektets utsida. I händelse av läckage dras de inkommande molekylerna in av den integrerade turbomolekylära vakuumpumpen i TAPIR tillsammans med sin förpump. De hamnar sedan i en analysatorcell. Denna cell detekterar spårgasatomerna.

Läckagedetektering med avsökare är den perfekta metoden för komponenter under tryck. Ett testobjekt trycksätts med helium eller väte. En avsökningssond som är ansluten till vår TAPIR styrs därefter sakta och systematiskt över objektet. Vid läckage detekteras de läckande spårgasatomerna och läckaget kan lokaliseras exakt.

Vad är skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ läcksökning?

Kvalitativ läcksökning visar initialt endast om det finns en läcka eller inte i systemet som undersöks. Busch TAPIR HL 2216 A klarar detta redan från ett inloppstryck på 100 mbar. När inloppstrycket ökar, vanligtvis vid 25 mbar, kan läcksökare inte bara upptäcka läckor utan även kvantifiera dem. Det innebär att storleken på ett läckage kan fastställas exakt baserat på läckagevärdet.

Är det någon skillnad mellan vakuumläckagetestning och detektering av tryckfall?

I ett tryckfallstest, även kallat vakuumförlusttest, fylls ett tryckkärl med luft tills ett måltryck uppnås. Därefter mäts förlusten (avklingningen) av det trycket under en fastställd tidsperiod. Å andra sidan finns det flera typer av vakuumläckagetester. Specialiserade enheter som vår läcksökare, TAPIR, kan till exempel utföra två typer av tester med hjälp av antingen spårgasen helium eller väte för detektion. Vakuumläckagetestning ger snabbare resultat jämfört med testning av tryckförlust och är även mindre känslig för externa faktorer som temperaturvariationer. På så sätt blir resultaten också mer exakta.

Vad är skillnaden mellan spraytest och läcksökning med avsökare?

Spraytest är den perfekta testmetoden för komponenter under vakuum. Denna mätprincip har den högsta känsligheten av alla tillgängliga metoder. Helium eller väte sprayas på testobjektets utsida. I händelse av läckage dras de inkommande molekylerna in av den integrerade turbomolekylära vakuumpumpen i TAPIR tillsammans med sin förpump. De hamnar sedan i en analysatorcell. Denna cell detekterar spårgasatomerna.

Läckagedetektering med avsökare är den perfekta metoden för komponenter under tryck. Ett testobjekt trycksätts med helium eller väte. En avsökningssond som är ansluten till vår TAPIR styrs därefter sakta och systematiskt över objektet. Vid läckage detekteras de läckande spårgasatomerna och läckaget kan lokaliseras exakt.

Båda testmetoderna är lätta att utföra och levererar exakta resultat.