Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

Destillering med vakuum

Vakuumdestillering. En teknik som används för att försiktigt separera föreningar från en vätska. Genom att sänka kokpunkten med hjälp av vakuum.

distillation

Hur fungerar vakuumdestillering?

Vakuumdestillering är en viktig process inom kemisk och farmaceutisk industri. Men den används även inom andra branscher. Till exempel inom livsmedelsproduktion för att extrahera växtessenser eller för att separera långa kolvätekedjor på oljeraffinaderier.

Destillering används vanligtvis för att separera beståndsdelarna i en vätskeblandning. Eftersom vätskans beståndsdelar har olika kokpunkter så förångas de under olika driftsförhållanden. Därmed kan de tas ut och återvinnas successivt.
Kokpunkten för ämnena som ska separeras är lägre i vakuum.

Därför är vakuumdestillering den prioriterade processen om föreningarna som ska separeras normalt har hög kokpunkt eller är explosiva. Det blir möjligt att separera ämnen som skulle sönderfalla vid högre temperaturer.

Busch vakuumteknik inom destillering

För användning inom destilleringsprocesser erbjuder vi ett stort utbud av ångtoleranta, korrosionsfria vakuumlösningar. Liksom ATEX-modeller för hantering av lättantändliga ångor, gaser och vätskor. Tack vare vårt globala nätverk kan vi även uppfylla andra lokala explosionsskyddsbestämmelser. Till exempel Ex-Proof, KOSHA, etc.

Ta reda på mer om vakuumdestillering

Hur fungerar vakuumdestillering?

Destillering är den process som används för att separera beståndsdelar eller ämnen från en vätskeblandning.
Processen baseras på skillnader i den relativa flyktigheten hos olika komponenter.
Vid vakuumdestillering används vakuum för att sänka kokpunkten för ämnena som ska separeras.

Var kan man använda vakuum i destilleringsprocesser?

Vissa föreningar har mycket höga kokpunkter. Då kan vakuum användas för att sänka kokpunkten i stället för att öka temperaturen. När trycket har sänkts till ångtrycket för föreningen kan destilleringsprocessen starta. Den här tekniken kallas för vakuumdestillering.

Vilka fördelar har vakuumdestillering jämfört med atmosfärisk destillering?

Kokpunkten för ämnet som ska separeras är lägre i vakuum.
Därför är vakuumdestillering den prioriterade processen om föreningarna som ska separeras normalt har hög kokpunkt eller är explosiva.

Användning av vakuum i destilleringsprocesser har flera fördelar:

 • energibesparingar som erhålls genom att minska nödvändig värme
 • ökad behållning tack vare färre sidoreaktioner
 • högre drifttid tack vare reducerad kontaminering av enheterna
 • ökad säkerhet tack vare lägre risk för explosioner
 • möjlighet att separera ämnen som skulle sönderfalla vid högre temperaturer

Vilka vakuumpumpar är bäst för destillering?

De vakuumpumpar som oftast används för destillering är torra skruvvakuumpumpar. Tack vare deras torra driftsprincip kontamineras inte processgaserna.

Vätskeringvakuumpumpar kan också vara lämpliga. Genom att använda den destillerade produkten som driftsvätska sker kondensering inuti vätskeringen, som exempelvis vid regenerering av monoetylenglykol (MEG).

Oljesmorda lamellvakuumpumpar med enkel genomströmning är de prioriterade produkterna när en process är korrosiv eller kan polymerisera. Oljesmorda lamellvakuumpumpar är en enastående lösning för lätta tillämpningar.

Vakuumboosters kan också användas för att öka pumphastigheten och/eller nå ett lägre driftstryck.

Hur fungerar vakuumdestilleringssystem?

Vakuumdestilleringssystem är ofta en kombination av en volymvakuumpump (till exempel COBRA, DOLPHIN, HUCKEPACK eller R5) och en kondensor som används för att samla upp värdefulla föreningar. Kondensorn kan installeras uppströms eller nedströms från vakuumpumpen, beroende av processkraven.

Ett vakuumdestilleringssystem består vanligtvis av följande kärnkomponenter:

 • Reaktionskärl eller värmare
  Värmer upp blandningen och kokar bort den ”lätta” föreningen med lägst kokpunkt.
 • Fraktioneringskolonn
  Förbättrar separationen för att få en renare produkt.
 • Kondensor
  Återför den förångade föreningen till flytande form.
 • Mottagningskärl
  Samlar upp den renade föreningen.
 • Vakuumpump
  Minskar trycket i systemet.

Vakuumsystemet tar bort det som inte kan kondenseras och fraktionen. Resultatet är ett lägre tryck i systemet. Detta leder, i sin tur, till en lägre koktemperatur (kallas för sensibel värme) vilket går hand i hand med energibesparingar och högre avkastning.

Vilka punkter är viktiga att ta i beaktande när man ska köpa ett vakuumdestilleringssystem?

Det finns ingen lösning som passar alla när man ska köpa ett vakuumdestilleringssystem. Man måste ta hänsyn till olika parametrar för att få den effektivaste lösningen.

En trygg lösning

Det bästa vakuumsystemet är det som du aldrig behöver bekymra dig om. Det ska leverera nödvändig prestanda. Det ska köra utan stopp och tillförlitligt. Detta uppnås genom en kombination av rätt teknologi integrerat i en lämplig skid. Kombinerat med nödvändigt skydd och säkerhetssensorer. Rätt driftsprocedur inklusive uppvärmnings- och nedstängningscykler är också viktiga faktorer för problemfri drift. Ett vakuumdestilleringssystem kan även omfatta redundans. För att öka systemets tillförlitlighet och minska driftstörningarna genom att möjliggöra underhåll utan att processtillestånd.

Säkerhet

Ett vakuumdestilleringssystem ska aldrig utgöra en fara för dina medarbetare. Detta är särskilt viktigt vid hantering av explosiva, lättantändliga och giftiga föreningar. I det här fallet måste vakuumsystemet uppfylla de lokala explosionsbestämmelserna som exempelvis ATEX, IECEX, Ex-Proof eller KOSHA. Rätt nivå på läcktäthet är också viktig för att förhindra läckage av giftiga föreningar. I det här fallet rekommenderas specifika tillval som dubbla mekaniska tätningar och barriärgaser.

Ägandekostnad

Det är oftast inte tillräckligt att fokusera på nyinvesteringskostnaderna för att optimera den totala ägandekostnaden för ett vakuumdestilleringssystem. Man måste ta hänsyn till flera andra parametrar. För att å ena sidan välja rätt teknologi och för att å andra sidan anpassa systemdesignen. De viktigaste punkterna att ta i beaktande är förbrukningen av kylvatten, driftsvätska, spolvätska med mera. Men även kostnaderna för avfallshantering, till exempel behandling av vatten som kontaminerats av driftsvätskan. Frekvens och kostnad för underhåll ska också tas i beaktande. Slutligen är det viktigt att få en holistisk överblick över vakuumsystemet. För smala rör kan till exempel inverka negativt på systemets prestanda.

Energieffektivitet

Energiförbrukningen för ett vakuumdestilleringssystem är en viktig urvalsfaktor. Beroende av driftstrycket kan man ta olika teknologier i beaktande. För lågtrycks- och högvolymflöden kan en flerstegsdesign inkluderat vakuumboosters vara en kostnads- och energieffektiv lösning. Dessutom är regleringen av vakuumbehovet en viktig faktor. Idag kan de flesta system drivas med en drivenhet med variabelt varvtal för att minska strömförbrukningen när vakuumbehovet är lågt.

Utökad livslängd

För att öka vakuumsystemets livslängd ska man ta flera parametrar i beaktande. En av dem är användningen av rätt teknologi och rätt pumpkonfiguration. Detta inkluderar lämplig tätningsvätska, konstruktion och tätningsmaterial för de kemikalier som kommer i kontakt med vakuumsystemet. En annan är korrekt användning av systemet. I de flesta fall krävs uppvärmnings- och nedstängningscykler, inkluderat CIP (Clean-in-place) för att hålla prestandan på fabriksstandarden.

Spara pengar genom systemuppgradering

Din process, inkluderat vakuumbehovet, kan ha ändrats. Detta leder till frågan om ditt system fortfarande är anpassat till dina behov. Och om det fortfarande kör så energieffektivt som möjligt. När det är dags att uppgradera eller byta ut ett vakuumsystem är det meningsfullt att titta på hela installationen. För att identifiera eventuella optimeringspotentialer. Moderna teknologier kan göra det möjligt att spara pengar genom att minska driftsvätskorna och energiförbrukningen. Till exempel genom att växla från ångejektorer till torra lösningar.

Processgas

Beroende av processgasens sammansättning kan det vara värdefullt att återvinna eller neutralisera den. En torr lösning möjliggör till exempel återvinning av icke-kontaminerad processgas vid utblåset från vakuumpumpen. Om det körs med rätt driftsvätska kan en vätskeringsvakuumpump vara ett effektivt neutraliseringssystem. APOVAC, till exempel, har designats speciellt för detta syfte.

Vilka vakuumpumpar från Busch är särskilt lämpliga för destilleringsprocesser?

Valet av vakuumpump beror på respektive processkrav. De lämpligaste produkterna är COBRA, DOLPHIN, HUCKEPACK eller R5 vakuumpumpar och vakuumboosters.

Finns det några exempel på användningen av Busch vakuumteknik i destilleringstillämpningar?

Busch lösningar används i de flesta vakuumdestilleringsprocesser.
Från råoljedestillering i raffinaderier till förberedelse av API (Active Pharmaceutical Ingredients) i läkemedelsindustrin. De används även frekvent i agrokemisk industri samt för extrahering och förberedning av smaker och aromer.

Hur går det till att destillera råolja?

Råolja måste delas upp i sina beståndsdelar för att producera bensin, diesel, flygbränsle eller eldningsolja. Denna process utförs i oljeraffinaderier med hjälp av destillering.

Eftersom råolja innehåller tyngre och lättare kolväten med olika kokpunkter krävs två destilleringsprocesser. Efter atmosfärsdestillering utförs en andra destillering under vakuum. I det här fallet gör vakuumdestilleringen det möjligt att separera tunga kolväten vid bara något högre temperaturer. Detta minskar, i sin tur, sprickor i komponenterna och förhindrar att oönskade biprodukter bildas.

Vakuumdestillering inom kemisk och farmaceutisk industri

application_distillation_767x430
Målet med många processer inom kemisk och farmaceutisk industri är att få rena föreningar. En av de vanligaste teknikerna för att extrahera de intressanta föreningarna från reaktionsblandningen är destillering.

Genom att utföra destilleringen under vakuum kan värmekänsliga föreningar behandlas skonsammare. Tack vare de lägre bearbetningstemperaturerna kan behållningen från destilleringsprocessen förbättras genom att förhindra polymerisering, sprickbildning eller någon annan typ av försämring av produkten. Man kan även uppnå stora besparingar.

Därför är vakuumdestillering det perfekta valet för många olika separeringsprocesser inom kemisk och farmaceutisk industri. Den används vid tillverkning av aktiva farmaceutiska ingredienser (API) eller monomer-rening för naturlig extrahering av föreningar. Andra användningsområden är kemisk syntes, beredning av smaker och aromämnen med mera.

Överensstämmande produkter

Vakuumdestillering inom olje- och gasindustrin

oil_and_gas_767x430
Destillering av råolja

För att tillverka bensin, diesel, flygbränsle eller eldningsolja måste råoljan delas upp i sina beståndsdelar. Denna process utförs i oljeraffinaderier med hjälp av destillering. Eftersom råolja innehåller tyngre och lättare kolväten med olika kokpunkter krävs två destilleringsprocesser.

Efter atmosfärsdestillering utförs en andra destillering under vakuum. Här separeras tunga kolväten vid något högre temperaturer. Detta minimerar sprickor i komponenterna och förhindrar att oönskade biprodukter bildas.

Överensstämmande produkter

Ett av våra installerade vakuumdestilleringssystem

vacuum_distillation_system
Utmanande krav
 • Stort volymflöde
 • Arbetstryck på 8 mbar

Vår lösning
 • 2-stegs vakuumbooster med mellankondensator

Produkter i vakuumsystemet

Vakuumdestillering av eteriska oljor

capua_fig_1
Vår erfarenhet

Capua 1880 använder vakuumteknik från Busch Vacuum Solutions för destilleringsprocesser som utförs i tunnfilmsförångare eller kortvägsdestillatorer beroende av vilken typ av frukt som används. Alla destillatorer använder COBRA skruvvakuumpumpar som är fria från driftsvätskor.

De frekvensstyrda vakuumpumparna garanterar exakt och tillförlitligt nödvändig vakuumnivå som tillsammans med temperaturen säkerställer önskad produktkvalitet.

Installerade produkter

Läs hela artikeln

 • Vakuumteknik för extraktion av cannabinoider

  Vakuumteknik för extraktion av cannabinoider

  Cannabinoider för medicinska tillämpningar

  Ta reda på mer
 • Högkvalitativa essentiella oljor och essenser tack vare vakuumdestillering

  Högkvalitativa essentiella oljor och essenser tack vare vakuumdestillering

  Ta reda på mer