Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

Vakuumavgasning

Vakuumavgasning. En teknik för borttagning av gas som har lösts upp från en vätska eller pasta. Genom att sänka trycket i en behållare med massan.

vacuum_degassing

Hur fungerar vakuumavgasning?

Avgasning av vätska, pastaliknande och fuktiga produkter är en av de viktigaste tillämpningarna för modern vakuumteknik.

Gaser, ångor och fukt extraheras från det bearbetade materialet. Under vakuum. Resultatet: högre produktkvalitet.

Ett exempel: avgasning av plast under extrudering.
Innesluten fukt och gas extraheras direkt vid extruderns skruvzon. Strukturen och de fysiska egenskaperna hos slutprodukten förbättras avsevärt.

Busch vakuumteknik för avgasning

Vi erbjuder ett utbud av standardvakuumsystem speciellt konstruerade för extruderingsprocesser. De inkluderar separator-/filterenheter för att kondensera extraherad ånga och gas.

Våra projektingenjörer rekommenderar det optimala systemet. Exakt anpassat efter extrudergenomströmningen och råmaterialet.

Läs mer om vakuumavgasning.

Vad är avgasning med vakuum?

Varje ämne ändras beroende på temperatur och tryck. Blandningar av ämnen kan därför separeras när ett ämne avdunstar vid en annan punkt än det andra. Vid undertryck är förångning möjlig vid lägre temperaturer. Denna metod kan användas vid avgasning. För att avlägsna upplösta gaser från vätskor, särskilt vatten eller vattenlösningar.

Enligt Henrys lag är mängden upplöst gas i en vätska proportionell mot dess partiella tryck. Att placera en lösning under reducerat tryck gör därför den upplösta gasen mindre löslig. Ultraljud och omrörning under minskat tryck kan i regel effektivisera processen. Denna metod kallas ofta för avluftning med vakuum eller helt enkelt avgasning.

Hur fungerar ett vakuumavgasningssystem?

System för vakuumavgasning är ofta en kombination av en vakuumpump och en fälla. Vakuumpumpen reducerar trycket inuti systemet. Vattenlåset skyddar vakuumpumpen genom att hindra vätskor och partiklar från att nå den. Vid kraftig kondenserbar belastning kan en kondensor användas för att samla upp värdefulla ämnen. Den kan installeras uppströms eller nedströms från vakuumet, beroende på processens krav.

Var används vakuum i avgasningen?

Vakuum används i avgasningsanläggningar som extrudrar, kolonner eller blandare. Vakuumavgasning har stor betydelse för olika användningsområden som exempelvis:

 • Havsvattenavluftning på havsbaserade plattformar
 • Avgasning av krämer och pastor före tappning
 • Avgasning av lösningsmedel i kemisk industri för att undvika sidoreaktioner
 • Stål- och metallavgasning för renare kvalitet
 • Avgasning av plastmaterial för att minska odör och förbättra produktens öppenhet och tillförlitlighet

Avgasning under vakuum är endast möjlig om ämnena som ska separeras har olika förångningspunkter.

Vilka är fördelarna med vakuumavgasning jämfört med alternativa avgasningstekniker?

Vid undertryck kan gasförångningen ske vid låg temperatur. Detta ger flera fördelar:

 • Energibesparingar jämfört med termisk avgasning
 • Tids- och energibesparingar i jämförelse med pumpfrysnings- och upptiningscykler
 • Lägre investeringskostnader än vid avgasning med membran
 • Lägre förbrukning av ädelgas än vid sparning
 • Skydd av återstående ämnen mot termisk nedbrytning
 • Separering av komponenter vid definierade fysiska förhållanden
 • Kontrollerad hantering av gasdelarna
 • Kontroll och eventuell reproduktion av driftförhållandena

Vilka är de bästa vakuumpumparna för avgasning?

En viktig förutsättning när man väljer rätt vakuumpump för avgasning är att den når det tryckområde som krävs för processteget. Dessutom bör vakuumpumpen kunna hantera vätskor och små partiklar.

Typiska vakuumpumpar för vakuumavgasning är vakuumpumpar med vätskering, klovakuumpumpar och torrgåendeskruvvakuumpumpar .

Vakuumpumpar med vätskering är det perfekta valet för vakuumavgasning eftersom vakuumpumpen ofta kommer i kontakt med kondenserbar ånga. Kondenseringen av sådana ångor i vätskeringen är mycket effektiv. Torrgående skruv-vakuum-pumpar är perfekta när ångorna kan ventileras om de inte är kontaminerade. Oljesmorda lamell-vakuumpumpar är utmärkta när ansamling kan undvikas i oljan.

Vilka är de bästa vakuumpumparna från Busch för avgasning?

Valet av vakuumpump beror på vilken process som krävs. De mest lämpliga och beprövade Busch-produkterna för vgasning är MINK,COBRA, DOLPHIN, HUCKEPACK och R5 .

Vilka är exemplen på användning av Busch vakuumteknik vid avgasning?

Buschs lösningar används i alla typer av avgasning. Till exempel har DOPHIN vakuumpumpar en viktig funktion i processer som havsvattenavluftning på havsbaserade plattformar eller gasning av kolsyrat vatten. Torrgående skruvvakuumpumpar används inom läkemedelsindustrin och inom kosmetikaindustrin för att avgasa krämer och pastor. Vår vakuumteknik finns också i plastavgasning i blandningsprocesser och i vattenavgasning för återvinningsprocesser och livsmedelstillämpningar. Ett annat möjligt användningsområde är avgasning av lösningsmedel inom kemisk industri för att undvika biverkningar. Men också avgasning av stål och plåt för att få en renare kvalitet.

Vilka är de viktigaste punkterna att tänka på när du ska köpa ett system för vakuumavgasning?

Du bör tänka på följande för att hitta den lösning för vakuumavgasning som bäst passar dina behov:

 • Antal upplösta gaser som ska avlägsnas
 • Massa eller volymflöde av gas som avlägsnats
 • Erforderligt tryck i systemet
 • Systemets drifttemperatur
 • Systemvolym
 • Verkningstid som krävs för att nå trycket i systemet
 • Läckagehastighet av luft in i systemet
 • Tillgänglig ånga, tryck, temperatur och flöde
 • Tillgängliga temperaturer och flöden för kylvatten
 • Kostnad för ånga och el

När det gäller tillförlitlighet, underhållsarbete och ekonomisk effektivitet fattade vi rätt beslut när vi valde PLASTEX avgasningssystem.
POLYCOMP GMBH

Smältavgasning

bada_buehl
Bada AG producerar tekniska termoplaster och termoplastiska elastomerer av hög kvalitet för olika branscher. 2001 var Bada ett av de första företagen som började använda MINK kloteknologi för avgasning av smältan under extrudering.

Genom att ersätta de tidigare använda vätskeringvakuumpumparna med torrgående klovakuumpumpar från MINK-serien kunde gaser och ångor extraheras från smältan utan någon driftsvätska.

Med MINK vakuumpumpar behöver inget vatten tillföras eller släppas ut och det finns inte längre något behov av en kylvattenkrets. Alla relaterade kostnader, exempelvis för installation, förbrukning, kontroll och underhåll av vattenförsörjningen kunde därmed elimineras.

Läs hela artikeln

Avgasning av vatten

Varje vattenkälla innehåller en unik blandning av upplösta mineraler och gaser. I stora kvantiteter kan vissa av dessa orsaka problem. Vakuumavgasning säkerställer att alla oönskade gaser avlägsnas och att vattnet uppfyller nödvändiga standarder.

I vattenbehandlingsanläggningar används vakuumavgasning för att rena dricksvatten. Gaser som metan och vätesulfid, som ger dricksvattnet en obehaglig smak och lukt och kan vara en hälsorisk, avlägsnas.

Tillverkningsanläggningar för livsmedel och drycker avgasar också det vatten de använder för att säkerställa en slutprodukt av hög kvalitet. Förutom att avlägsna gaserna för att göra vattnet säkert och behagligt att dricka, avgasas även överskott av koldioxid och syre, eftersom dessa kan leda till oxidering och korrosion i rörledningar.

Vakuumavgasning i dryckestillverkningen

baverages
Rheinfelsquellen H. Hövelmann GmbH & Co. KG är en av Tysklands största privata vattenkällor.
Vätskeringvakuumpumpar användes på alla påfyllningsanläggningar för avgasning av källvattnet. Energi- och vattenkonsumtionen var enorm.

En MINK klovakuumpump installerades i en anläggning på försök. Den var en succé. Rheinfelsquellen uppnådde sitt mål att minska vattenkonsumtionen. Slutligen konverterades ytterligare tre påfyllningsanläggningar till denna moderna vakuumteknik.

Läs hela artikeln

Hur fungerar vakuumavgasning inom dryckestillverkningen?

För många drycker är det viktigt att de innehåller enexakt mängd upplöst koldioxid. Detta gäller inte bara tillverkningen av mineralvatten utan även läskedrycker och öl. Mängden CO2 i källvattnet kan dock variera.

Det krävs flera processer för att övervinna det här problemet. Vakuum har en viktig roll i varje steg.

CO2 extraheras först från källvattnet med ett vakuumluftningssystem. Därefter kyls det och omvandlas till vätska. Slutligen återinförs det i exakt doserade mängder till slutprodukten i buteljeringssteget. För konsekvent kvalitet och uppfriskande erfarenhet.

Vakuumavgasning i andra branscher

Vakuumavgasning i stålindustrin

Vakuumavgasning har blivit en viktig process i den moderna ståltillverkningen. Det är till exempel det enda sättet att tillverka vissa grader av stållegeringar som klarar höga påfrestningar. Används i bilindustrin, flyg- och rymdindustrin och järnvägsindustrin.

Under produktionsprocessen kan smält stål gjutas med för stor andel väte och kol. Dessa defekter påverkar integriteten och prestandan hos stålet och gör det mindre formbart och därmed mindre smidigt.

Tidigare krävde borttagning av väte att metallen kyldes ner långsamt. Därmed förlängdes tillverkningsprocessen. Med den moderna metoden extraheras vätet under vakuum. För snabbare tillverkningav högkvalitetsstål med exakt definierade egenskaper.

Våra lösningar

Vakuumavgasning i olje- och gasindustrin

Vakuumluftning är en metod som ofta används i olje- och gasindustrin idag. Packade torn evakueras kontinuerligt med vakuumsystem. Därvid extraheras syre och andra gaser.

I havsbaserade tillämpningar är injicering av havsvatten i oljekällan en viktig procedur vid råoljeproduktionen. Det är ofta en avgörande faktor för en ekonomiskt hållbar produktion.

Det använda vattnet måste först luftas. Annars skulle syret inverka negativt på sulfatborttagningssystemen. Allt för en stabil och ekonomisk produktion.

Våra lösningar

Vakuumavgasning i praktiken

 • Mindre underhållsarbete tack vare avancerad vakuumgenerering

  Mindre underhållsarbete tack vare avancerad vakuumgenerering

  Porslinsfabrik Hermsdorf GmbH, Tyskland

  Ta reda på mer
 • Återvinning av plastflaskor

  Återvinning av plastflaskor

  Plastavfall rinner ut i vattnet och förorenar världens hav. Djur dör av det eller äter små plastpartiklar och plast kommer så småningom in i människokedjan. En kund till våra amerikanska kollegor producerar fiber till textilindustrin av plastflaskor som slängts ut i miljön på ett slarvigt sätt.

  Ta reda på mer
 • Optimala vattenegenskaper i fjärrvärmenätet tack vare avancerad vakuumteknik

  Optimala vattenegenskaper i fjärrvärmenätet tack vare avancerad vakuumteknik

  Elektrizitätswerke Mittelbaden AG

  Ta reda på mer
 • Takpannor av hög kvalitet tack vare senaste vakuumteknik

  Takpannor av hög kvalitet tack vare senaste vakuumteknik

  Wienerberger GmbH

  Ta reda på mer
 • Hög pålitlighet och minimalt underhållsarbete under vakuumgenerering för materialmatning

  Hög pålitlighet och minimalt underhållsarbete under vakuumgenerering för materialmatning

  Bada AG

  Ta reda på mer
 • Stora kostnadsbesparingar i vattenkonsumtionen tack vare modern vakuumteknik

  Stora kostnadsbesparingar i vattenkonsumtionen tack vare modern vakuumteknik

  Rheinfelsquellen H. Hövelmann GmbH & Co. KG

  Ta reda på mer
 • Modern vakuumteknik för avgasning under extrudering

  Modern vakuumteknik för avgasning under extrudering

  Ta reda på mer