Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

Fig. 1: Blåsmaskiner med roterande lober med och utan ljudisolerat styrskåp. Källa: Busch Vacuum Solutions.

Vakuumpumpar för pneumatisk sugtransport

Ekonomisk transport av skrymmande gods

Numera är pneumatisk sugtransport en viktig teknik för varsam matning av skrymmande gods genom rörledningssystem till olika processteg. Inom livsmedelbearbetning, läkemedelsindustri och kemisk industri samt för materialmatning vid plastbearbetning ingår sugtransport som en oumbärligt moment för transport av pulver och granulat. Rätt val av vakuumgenerator är i princip avgörande för driftskostnaderna för ett pneumatiskt transportsystem.

Modern vakuumteknik möjliggör ekonomisk och miljövänlig drift av vakuumtransportsystem. För att kunna välja den effektivaste metoden för vakuumgenerering är det viktigt att känna till vakuumtransportsystemets driftsvillkor samt hur du tillämpar denna kunskap vid val av vakuumpump. Dessa parametrar är av största vikt för att kunna välja de lämpligaste utifrån olika vakuumgenereringsprinciper. Å ena sidan måste det material som ska transporteras och dess egenskaper vara kända. Andra parametrar som påverkar valet är rördragning, längd och diameter samt typen av transport (fig. 2). Dessa parametrar kan användas för att fastställa det erforderliga differentialtrycket (∆p). Differentialtrycket och volymflödet är de primära parametrar som påverkar det tekniska valet av vakuumpump eller vakuumsystem. För den ekonomiska effektivitetsberäkningen måste utöver anskaffningskostnaderna även driftskostnaderna beaktas. Detta omfattar energiförbrukningen, eventuella andra anskaffningskostnader för spjällreglering, ventiler eller styrning beroende på vakuumgenereringen, driftstiden (t.ex. kontinuerlig drift, satsvisa processer) samt underhållsbehov och -kostnader.

Olika principer för vakuumgenerering

Följande mekaniska vakuumpumpar, som uppnår olika differentialtryck eller vakuumnivåer, används framförallt för sugtransport (fig. 3):
  • Sidkanalfläktar
  • Blåsmaskiner med roterande lober
  • Lamellvakuumpumpar
  • MINK klovakuumpumpar

Sidkanalfläktar

Små sidokanalfläktar uppnår höga volymflöden, vilket gör dem lämpliga för användning på korta transportband som kräver låga differentialtryck och höga volymflöden. Sidokanalfläktar komprimerar oljefritt och är relativt billiga att anskaffa. Sidokanalfläktarna har däremot ingen stabil kurvkaraktäristik och är därför inte stabila när det gäller volym. Om de används till sina respektive prestandagränser har de ett energibehov över genomsnittet.

Blåsmaskiner med roterande lober

Blåsmaskiner med roterande lober (fig. 1) arbetar beröringsfritt och därmed utan olja i kompressionskammaren. De kan användas för differentialtryck på upp till 500 hPa (mbar). På grund av dessa relativt låga differentialtryck är användningen av blåsmaskiner med roterande lober för sugtransport begränsat till applikationer som kräver höga volymflöden vid låga differentialtryck. I detta användningsområde kännetecknas blåsmaskiner med roterande lober av sitt låga effektbehov.

Lamellvakuumpumpar

Lamellvakuumpumpar (fig. 4) är de perfekta vakuumgeneratorerna för sugtransport som kräver höga differentialtryck och när långa transportband måste användas. Lamellvakuumpumpar är alltid lämpliga där produkter måste transporteras långsamt (pluggad transport, fig. 2). Sluttryck på upp till 0,1 hPa (mbar) kan uppnås med lamellvakuumpumpar, vilket motsvarar ett vakuum på 99,99 procent. Ingen annan vakuumgenerator för sugtransport uppnår ett lika högt vakuum (fig. 3) samtidigt som den kan arbeta vid lägre differentialtryck. Detta garanterar en stabil kurvkaraktäristik över hela tryckområdet från atmosfärstryck till driftstryck. Lamellvakuumpumpar smörjs med cirkulerande olja. Detta innebär att de har en intern oljekrets, vilket ställer krav på regelbundet underhåll.

MINK klovakuumpumpar

MINK klovakuumpumpar (fig. 5) från Busch Vacuum Solutions har under många år varit standardvakuumgeneratorerna inom pneumatisk sugtransport. Detta är en utveckling som har motiverats utifrån deras energieffektivitet, det faktum att de är nästan underhållsfria och att de kan styras efter behov. MINK klovakuumpumpar finns i olika versioner och storlekar från 60 till 1 200 m3/h var och en med standardmotor eller drivningar med variabel hastighet. Busch erbjuder även separata centralvakuummatningssystem för ett flertal transportsystem eller hela anläggningar. MINK klovakuumpumpar komprimerar olje- och beröringsfritt. Detta gör dem nästan underhållsfria och extremt energieffektiva.

Sammanfattning

Vakuum för processer med pneumatisk sugtransport kan genereras av olika mekaniska vakuumpumpar. Vilken vakuumpump som passar beror på transportsystemets tekniska parametrar. Det är viktigt att känna till alla dessa parametrar för att kunna välja den lämpligaste vakuumgeneratorn. I ekonomisk effektivitetsberäkning behöver man ta hänsyn till anskaffningskostnaderna för vakuumgeneratorn och ytterligare investeringar, driftstiden samt underhållsbehovet eller resulterande kostnader. Busch Vacuum Solutions har alla vakuumpumpar och fläktar som presenteras här i sin produktportfölj. En vakuumexpert hittar den tekniskt mest motiverade och ekonomiskt mest fördelaktiga lösningen för vakuumgenerering.