Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

Modern vakuumteknik för avgasning under extrudering

Som plastspecialist är företaget PolyComp GmbH både legotillverkare och licensierad producent av komplexa tekniska plaster. Produktutbudet omfattar varma plaster och hållfasta tekniska termoplastiska elastomerer, som på begäran kombineras med ett brett utbud av tillsatser. Den omfattande produktportföljen ställer krav på flexibla produktionsanläggningar med olika typer av extrudrar och några specialdesignade skruvkonfigurationer.

Det finns dock en gemensam nämnare för alla extrudrar: för att extrahera ångor och gaser från det smälta materialet i skruvsektionerna använder PolyComp endast PLASTEX avgasningssystem från Busch Vacuum Solutions. Systemen som är utrustade med MINK klovakuumpumpar, är exceptionellt tillförlitliga och enkla att underhålla.

Om PolyComp

PolyComp grundades år 2000 och har sitt huvudkontor i Norderstedt i utkanten av Hamburg, Tyskland. År 2013 togs PolyComp över av den Hamburg-baserade Feddersen-gruppen, vilken är inriktad på global handel med kemiska och tekniska produkter.

PolyComps kärnverksamhet omfattar blandning av polyolefiner (PP/PE) samt EVA, PA, PBT, PC, ABS, EVOH, POM och PMMA. Dessa ämnen blandas med olika tillsatser, från kol- eller naturfibrer, fyllnadsmedel till glaspärlor, färgtillsatser eller vax.

Filmföreningar

En av PolyComps specialiteter är filmplaster, som kräver extremt små mängder gelé. Produktionsprocessen inbegriper ett extruderingssteg med speciella skruvkonfigurationer med hög filtreringsprecision. Företaget använder sammanlagt åtta extrudrar med enkel- eller dubbelskruv. Det smälta materialet avgasas i sex av dessa extrudrar. Fram till 2009 använde företaget vakuumpumpar med vätskering för denna process.
”Bortskaffandet av avloppsvatten blev allt mer problematiskt i takt med att gaser och ångor blandades med vattnet och kondenserades. Kostnaden för att behandla och bortskaffa vattnet ökade ständigt.
Stefan Stolp, underhållschef
Henning von Brühl, assistent till produktionschefen, tillägger: ”Vi kunde aldrig säkert förutsäga vilken typ av ämnen som skulle samlas i vattnet. Det var inte bara gaser, ångor och polymerer från basämnena, utan delar av tillsatserna kunde också lagras i vakuumpumparnas driftsvätska.” Detta berodde på att man ofta växlade produkt. Även om basämnena förblev desamma kunde de olika tillsatserna som användes ändra på sammansättningen av ämnen i vattnet. Eftersom PolyComp kör treskift fem dagar i veckan, kunde enorma mängder vatten samlas för behandling.

Vår lösning

I sökandet efter en miljövänlig lösning 2009 kom företaget i kontakt med Busch, som erbjöd ett PLASTEX avgasningssystem (fig. 1) som inte kräver några driftsvätskor. Systemet består huvudsakligen av en MINK klovakuumpump (fig. 2) och ett förmonterat standfilter och finfilter. Filtren används till att avskilja kondensater och fasta ämnen. MINK klovakuumpumpar använder inga driftsvätskor. Detta innebär att de pumpade ångorna och gaserna inte kommer i kontakt med några driftsvätskor som de annars hade kunnat blandas eller reagera med. Men inte ens den noggrannaste separatortekniken kan helt förhindra att restmonomerer kommer in i pumparna. Av denna anledning är MINK klovakuumpump utrustad med en spolanordning. Detta möjliggör inmatning av en exakt doserad spolarvätska i vakuumpumpen enligt definierade intervall, för att lösa upp eventuella avlagringar. Underhållschef Stefan Stolp definierade mängden spolvätska och spolningsintervall för vart och ett av de material som skulle extruderas. Spolningsprocessen kan köras under stilleståndsperioder, men också under normal produktion.
Efter inköpet av de första PLASTEX avgasningssystemen ersatte PolyComp gradvis sina vätskeringpumpar. Stefan Stolp är mycket nöjd med denna lösning. För det första löstes problemet med avloppsvattnet, och för det andra är PLASTEX avgasningssystem helt tillförlitligt och kräver ytterst lite underhåll. Filtren behöver rengöras regelbundet och spolvätska fyllas på efter behov. Påfyllningsintervallet varierar efter vilket material som behandlas. Detta arbetsmoment utförs direkt av medlemmar i produktionsteamet. Underhållsteamet tar isär och rengör varje vakuumpump i snitt var 10:e månad. ”Sammantaget är arbetsbördan mycket hanterbar jämfört med den insats som de gamla vakuumpumparna med vätskering krävde,” säger Henning von Brühl.

Ingenjör Simone Patermann har identifierat en annan fördel med användningen av PLASTEX avgasningssystem. Som ledare för produktionen har hon alltid koll på energiförbrukningen, inte minst eftersom PolyComp är certifierade enligt ISO 50001 för energihanteringssystem.
MINK klovakuumpumpar har den högsta effektivitetsfaktorn av alla mekaniska vakuumtekniker. Detta innebär att deras effektförbrukning alltid är lägre jämfört med andra mekaniska vakuumpumpar med samma prestanda.
Detta beror på två huvudfaktorer. Först och främst eliminerar den driftsvätskefria processen behovet av kraft för att transportera dem. För det andra fungerar MINK klovakuumpumpar problemfritt och effektivt. Detta innebär att inga komponenter går emot varandra och att ingen kraft därmed erfordras för att motverka friktion.

År 2018 lanserade PolyComp en ny extruderingslinje, vars hjärta är en extruder i dubbelskruvsutförande med en utmatning på upp till 1 500 kilogram per timme. De två sidomonterade utmatningsenheterna (fig. 3) medger tillsats av olika typer av pulverbaserade fyllnadsmaterial samtidigt och i blandad form med hög utmatningshastighet. En sidomonterad utmatningsenhet kan anslutas till ett PLASTEX avgasningssystem. Detta reducerar volymen av fyllnadsmaterial och möjliggör en tredubbling av bulkdensiteten till en sidomonterad utmatningsenhet utan avgasning. Detta ökar den totala utmatningshastigheten markant.
Ledningsteamet hos PolyComp instämmer i att man genom valet av PLASTEX avgasningssystem från Busch fattat rätt beslut gällande tillförlitlighet, underhållskrav och ekonomisk effektivitet. Den höga graden av tillförlitlighet har en positiv inverkan på produktionen. Driftstopp orsakade av haverier, reparationer eller rengöringsarbete hör nu till det förgågna.