Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

Varm luft in, föroreningar ut

Marksanering med vakuumprocess

För mark som kontaminerats av flyktiga ämnen används diverse extraheringsmetoder vid sanering. Vakuumpumpar från BUSCH låter ångorna flöda för behandling.

Flyktiga och giftiga

En grupp ämnen spelar en särskild roll vid markförorening: flyktiga organiska föreningar (VOC:er). De inkluderar bland annat flertalet petroleumprodukter. Det är inte ovanligt att de förekommer i marken som gammalt avfall.

VOC:er är skadliga och i vissa fall även giftiga. Om de kommer ner i grundvattnet är det inte längre tjänligt som dricksvatten. Flyktiga ämnen sprider sig i atmosfären nära marken och kan förorena luften vi andas i den omedelbara närheten. Förorenad mark kan varken användas till jordbruk eller som byggmark och måste dekontamineras.

Mark, luft och termiskt vakuum

Sanering kan utföras på plats genom extrahering av markånga. För detta skapas vertikala schakt i den kontaminerade marken i vilka perforerade rör sätts ner. Dessa fylls med grus och schakten tätas både mot markytan och det underliggande grundvattnet. Genom att generera vakuum extraheras VOC-ångor ur de omgivande marklagren och riktas till ett luftreningssystem. Effekten av denna process kan stärkas ytterligare: varm luft tvingas in i jorden med extra rör och schakt under högt övertryck. Värmen intensifierar förångningen av VOC:er och ett kraftigare flöde av underjordiska gaser uppstår från övertryck till vakuum.

Den termiska vakuumprocessen kan användas för synnerligen kraftigt förorenad mark. Här forslas jorden bort och transporteras till en bearbetningsanläggning. Materialet exponeras för temperaturer upp till 270 grader Celsius och ett vakuum upp till 10 mbar. De flyktiga ämnena förångas helt, kondenseras och samlas in. Vakuum stöder inte bara förångningen, det säkerställer även säker utmatning av förorenande ämnen. Olika vakuumpumpsmodeller från BUSCH kan användas för båda processerna.
Vilka ämnen ingår i VOC:er?

Det finns ingen allmän definition för ämnesgruppen av flyktiga organiska föreningar (VOC:er). De beskrivs i allmänhet som alla organiska föreningar med en kokpunkt på mellan ca 50 och 260 grader Celsius, med undantag av pesticider. Oftast exkluderas karbonater och metallkarbider uttryckligen från denna grupp, liksom koldioxid, koloxid, karbonsyra och metan. Kokpunkterna för de senare ligger dock en bra bit under 50 grader. När det gäller miljöpåverkan är lösningsmedel, halogenerade kolväten (frostskydd) och petroleumbaserade bränslen och smörjmedel av särskild betydelse.

Luft som kontaminerats med VOC:er kan orsaka symptom så som huvudvärk, överkänslighetsreaktioner, trötthet, försämrad ork, sömnsvårigheter eller irritation i andningsvägarna. Störst risk att drabbas har personer som är särskilt känsliga för flyktiga kemikalier på grund av vissa sjukdomar.

Den engelska akronymen VOC – volatile organic compounds – används mest inom facklitteraturen.