Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

Fig. 1: Vakuumförsörjningssystem för fyra termoformande förpackningsmaskiner och en förpackningsmaskin med två kammare. Källa: Busch Vacuum Solutions.

12 Fördelar med centraliserad vakuumförsörjning

Vakuum eller skyddsgaser för förpackning av färska livsmedel är i dagsläget den mest använda metoden för hygienisk livsmedelsförpackning så att de hålls fräscha så länge som möjligt. Genom att få bort så mycket syre det går reducerar vakuum mikroorganismernas aktivitet i och på livsmedlet så att det håller längre, också utan konserveringsmedel. Att välja rätt vakuumgenerator har stor effekt på förpackningsresultatet, driftsäkerheten och hela processens ekonomiska effektivitet. Om en anläggning använder flera maskiner som kräver vakuum för förpackning av livsmedel kan det vara värt att fundera över att centralisera vakuumförsörjningen. En central vakuumförsörjning kan spara en stor del av driftskostnaderna och generera ytterligare fördelar, som vi har sammanställt här.

Fördel 1: Energibesparing

Centralvakuumsystem behöver i regel färre vakuumpumpar än en decentraliserad vakuumförsörjning som är kopplat direkt till de enskilda förpackningsmaskinerna. Detta resulterar i motsvarande lägre energiförbrukning.

Fördel 2: Hög tillgänglighet

Centralvakuumsystem har en standby-vakuummodul som startar automatiskt om en av vakuumpumparna slutar fungera. Ändå har de färre vakuumpumpar än en decentraliserad försörjning.

Fördel 3: Behovsdriven drift

I regel kräver inte alla förpackningsmaskiner högsta möjliga vakuumprestanda samtidigt. Förpackningsmaskiner med egen vakuumpump arbetar alltid på högsta effekt, och det gör att de förbrukar mycket energi. Centralvakuumsystem styrs behovsdrivet. Det innebär att genom att koppla till och från enskilda vakuummoduler kan vakuumsystemets prestanda anpassas till det totala behovet. Användningen av drivenheter med variabelt varvtal möjliggör en ännu mer finstämd prestandajustering. Därmed genererar systemet endast så mycket vakuum som behövs just då.

I praktiken leder detta till en ännu större energibesparingspotential.

Fördel 4: Enkelt underhåll

Allt underhållsarbete på de enskilda vakuummodulerna i en central vakuumförsörjning kan utföras medan systemet körs utan begränsningar. Lätt åtkomlighet till de enskilda vakuumpumparna garanteras. Underhållspersonalen behöver inte ens komma in i produktions- eller förpackningsområdena.

Fördel 5: Inga bulleremissioner

Centralvakuumsystem installeras oftast i specialutrustningsrum så att de hålls åtskilda från produktions- och förpackningsområdena. Detta innebär att vakuumpumparna inte utsätter personalen för bulleremissioner vid deras arbetsstationer.

Fördel 6: Renare arbetsmiljö

Eftersom underhållsarbete på vakuumpumparna utförs utanför produktions- och förpackningsområdena sker heller ingen kontaminering av hygienkänsliga zoner. Vidare behöver vakuumpumparna inte rengöras, till skillnad från vakuumpumpar som är installerade i produktionsområden, där de kontamineras av exempelvis livsmedelsrester.

Fördel 7: Låg rumstemperatur

Precis som all annan utrustning genererar även vakuumpumpar värme. Å ena sidan är den extraherade luften varm när den lämnar pumpen och, å andra sidan, utstrålar själva vakuumpumpen också värme. Då en vakuumpump installeras i produktions- eller förpackningsområden, avger den sådan värme i den omgivande luften. Eftersom produktion och förpackning normalt sker i kylda områden behöver luftkonditioneringen i dessa rum ökas. Centralisering av vakuumförsörjningen i ett separat rum eliminerar detta problem och gör det möjligt att spara in ytterligare på energikostnaderna för luftkonditionering.

Fördel 8: Lång livslängd

Medan en vakuumpump i en decentraliserad installation nästan alltid körs på full effekt då förpackningsmaskinen är påslagen, är drifttiden för samma vakuumpump i ett behovsdrivet centralvakuumsystem lägre, vilket ger dem längre livslängd. Om vakuumpumparna körs med konstant tryck slits de i mindre omfattning. Detta förlänger underhållsintervallen.

Fördel 9: Värmeåtervinning

Med en olje-/vattenvärmeväxlare går det att återvinna och använda 50 till 70 % av motorns effektförbrukning.

Fördel 10: Effektiv distribution av arbetsbelastningen

Å ena sidan säkerställer styrsystemet i en centralvakuumförsörjning att endast så många vakuummoduler körs som täcker det aktuella behövet. Å andra sidan används de enskilda modulerna på ett sätt som säkerställer att de alla har samma antal driftimmar. Detta ger en jämn distribution av arbetsbelastningen. Detta innebär att underhållsintervallen kan planeras och genomföras på ett förebyggande och effektivt sätt.

Fördel 11: Enkelt att utöka

Tack vare den modulära utformningen hos ett vakuumsystem kan ytterligare moduler enkelt läggas till då förpackningskapaciteten behöver utökas, till exempel genom installation av en ny förpackningslinje.

Fördel 12: Lägre driftskostnader

Genom att reducera antalet vakuumpumpar, använda behovsdriven styrning och reducera luftkonditioneringen kan stora energikostnader sparas in. Ytterligare energibesparingspotential blir resultatet av enklare, och därmed, snabbare underhållsarbete. Detta kan utföras under normal arbetstid som eliminerar extra kostnader för helgarbete. Värmeåtervinning bidrar till ytterligare sparade kostnader.
Sammanfattning
I praktiken kan en central vakuumförsörjning generera energibesparingar på upp till 70 procent och gör det möjligt att vinna ytterligare fördelar.
Beslutet att investera i ett centralvakuumsystem bör dock fattas tillsammans med en beprövad vakuumspecialist.
För detta erbjuder Busch Vacuum Solutions paket, så kallade VacuumAudits, där en vakuumexpert granskar hela förpackningsprocessen i detalj och indikerar var det går att förbättra effektiviteten och den ekonomiska effektiviteten.