Prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Zdá se, že používáte starou verzi prohlížeče Microsoft Edge. Pro co nejlepší zobrazení webové stránky Busch prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Destilace pomocí vakua

Vakuová destilace. Metoda používaná pro šetrné oddělování sloučenin od kapaliny snížením jejich bodu varu s pomocí vakua.

distillation

Jak vakuová destilace funguje?

Vakuová destilace je důležitý proces ve farmaceutickém a chemickém průmyslu. Ale používá se také v mnoha jiných odvětvích. Například ve výrobě nápojů a potravin pro extrahování rostlinných esencí, nebo pro odlučování dlouhořetězcových uhlovodíků v ropných rafineriích.

Destilace je běžně používána pro odlučování složek kapalné směsi. Protože tekuté složky mají různé body varu, odpařují se za jiných provozních podmínek. A mohou se odstraňovat a rekuperovat postupně.
Bod varu odlučovaných látek je ve vakuu nižší.

Vakuová destilace je proto zvoleným procesem, pokud odlučované sloučeniny mají normálně vysoký bod varu nebo jsou výbušné. Umožňuje také odlučování látek, které by se rozkládaly při vyšších teplotách.

Vakuová technologie společnosti Busch v oblasti destilace

Pro použití v destilačních procesech nabízíme široké spektrum antikorozních řešení snášející výpary. K dispozici jsou také řešení s ATEX pro práci se vznětlivými výpary, plyny a kapalinami. Díky naší globální síti také splňujeme další lokální nařízení ochrany proti výbuchu. Jako například Ex-Proof, KOSHA atd.

Busch vacuum technology in distillation

For use in distillation processes, we offer a wide range of vapor-tolerant, corrosion-free vacuum solutions. As well as ATEX versions to deal with flammable vapors, gases and liquids. Thanks to our global network, we can also comply with other local explosion protection regulations. Such as Ex-Proof, KOSHA, etc.

Vakuová destilace ve farmaceutickém a chemickém průmyslu.

application_distillation_767x430
Získávání čistých sloučenin je cílem mnoha procesů v chemickém a farmaceutickém průmyslu. Jednou z nejběžnějších metod pro získávání požadovaných sloučenin z reakční směsi je destilace.

Provádění destilace ve vakuu umožňuje šetrnější zpracování tepelně citlivých sloučenin. Díky nižším teplotám zpracování lze zlepšit výtěžnost destilačního procesu zabráněním polymerizaci, praskání nebo další degradaci produktů. Lze dosáhnout významných úspor energie.

Proto je vakuová destilace dokonalou volbou pro široké spektrum odlučovacích procesů v chemickém a farmaceutickém průmyslu. Od výroby účinné látky (API) nebo zušlechťování monomerů po extrahování přírodních sloučenin. A také pro chemickou syntézu, přípravu příchutí a aromat a mnoho dalšího.

Odpovídající produkty

Vakuová destilace v oblasti těžby ropy a zemního plynu

oil_and_gas_767x430
Destilace ropy

Pro výrobu benzínu, motorové nafty, leteckého paliva a topného oleje se musí nejprve rozložit surová ropa na jednotlivé složky. Tento proces probíhá v ropných rafinériích prostřednictvím destilace. Protože surová nafta obsahuje těžší a lehčí uhlovodíky s různými teplotami varu, jsou potřeba dva procesy destilace.

Po atmosferické destilaci je provedena druhá destilace ve vakuu. Pro odloučení těžkých uhlovodíků při jen o něco vyšších teplotách. To minimalizuje praskání složek a vytváření nežádoucích vedlejších produktů.

Odpovídající produkty

Jeden z našich implementovaných systémů vakuové destilace

vacuum_distillation_system
Náročné požadavky
  • Vysoký objemový průtok
  • Pracovní tlak 8 mbarů

Naše řešení
  • 2 stupně vakuových posilovačů s mezilehlým zkapalňovačem

Produkty uvnitř vakuového systému

Vakuová destilace esenciálních olejů

capua_fig_1
Naše zkušenosti

Společnost Capua 1880 využívá pro destilační procesy, které probíhají v závislosti na typu ovoce v tenkostěnných výparnících nebo krátkých destilátorech, vakuovou technologii od společnosti Busch Vacuum Solutions. Všechny destilátory používají pouze šroubové vývěvy COBRA, které nepoužívají provozní kapaliny.

Vývěvy s ovládáním rychlosti přesně a spolehlivě zaručují požadovanou úroveň vakua, která spolu s teplotou zajišťuje požadovanou kvalitu produktů.

Implementované produkty

Přečtěte si celý článek