Prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Zdá se, že používáte starou verzi prohlížeče Microsoft Edge. Pro co nejlepší zobrazení webové stránky Busch prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Horký vzduch dovnitř, znečišťující částice ven

Dekontaminace půdy vakuovým procesem

Pokud je půda kontaminována těkavými látkami, používají se při dekontaminaci různé extrakční metody. Vývěvy BUSCH umožňují odvádění par k čištění.

Těkavé a jedovaté

Jedna skupina látek hraje při znečištění půdy mimořádně významnou roli: těkavé organické látky (VOC). K těm patří například většina ropných produktů. Ty se vyskytují v půdě poměrně běžně jako usazený odpad z minulosti.

VOC jsou škodlivé látky, z nichž některé jsou dokonce jedovaté. Jakmile proniknou do podzemních vod, nelze již vodu používat k přímé konzumaci. Jako těkavé látky se dostávají do atmosféry poblíž země a mohou znečišťovat námi vdechovaný vzduch v bezprostřední blízkosti. Znečištěnou půdu nelze používat ani pro zemědělské účely ani jako stavební pozemek, a musí být provedena její dekontaminace.

Půdní vzduch a tepelné vakuum

Dekontaminaci lze provést v daném místě pomocí extrakce půdních par. Za tímto účelem jsou do znečištěné půdy vyhloubeny vertikální šachty, do kterých jsou zavedeny perforované roury. Ty se naplní štěrkem a šachty se poté zapečetí jak směrem k povrchu, tak ke spodní podzemní vodě. Vytvořením vakua dojde k extrakci VOC par z okolních vrstev půdy, které jsou poté odvedeny do systému purifikace vzduchu. Účinek celého procesu lze ještě dále zvýšit: horký vzduch je vtlačen do půdy skrz další potrubí a v šachtách se vytvoří vysoký přetlak. Horko zesílí vypařování VOC a v důsledku přetlaku vakua dojde k silnějšímu odvádění podpovrchových plynů.

Proces termálního vakua lze použít zejména pro mimořádně znečištěnou půdu. V rámci toho je půda odstraněna a přepravena do zpracovatelského závodu, kde je vystavena teplotám až 270 stupňů Celsia a vakuu při tlaku až 10 mbarů. Těkavé látky se zcela vypaří, poté zkondenzují a jsou odebrány. Vakuum nejenže podporuje vypařování, ale také zajišťuje bezpečný odvod znečišťujících látek. Různé modely vývěv BUSCH lze použít pro oba procesy.
Jaké látky jsou VOC?

Pro skupinu těkavých organických látek (VOC) obecně neexistuje žádná definice. Obecně vzato do této skupiny spadají všechny organické sloučeniny s bodem varu od 50 do 260 stupňů Celsia, s výjimkou pesticidů. Nejčastěji jsou z této skupiny výslovně vyloučeny uhličitany a karbidy kovů, stejně jako oxid uhličitý, oxid uhelnatý, kyselina uhličitá a metan. Nicméně body varu poslední jmenované látky jsou hodně pod 50 stupni. V ohledu na dopady na životní prostředí stojí za mimořádnou pozornost rozpouštědla, halogenované uhlovodíky (chladiva), paliva na bázi ropy a také maziva.

Vzduch znečištěný VOC může vyvolávat symptomy, jako například bolesti hlavy, hypersenzitivní reakce, únavu, sníženou výkonnost, poruchy spánku nebo podráždění dýchacího ústrojí. Největší riziko hrozí u lidí mimořádně citlivých na těkavé chemické látky vzhledem k určitým onemocněním.

V odborné literatuře se nejčastěji používá anglická zkratka VOC – těkavé organické sloučeniny (volatile organic compounds).