Zaktualizuj przeglądarkę.

Wygląda na to, że używasz starej wersji przeglądarki Microsoft Edge. Aby czerpać jak najwięcej ze strony internetowej Busch, zaktualizuj używaną przeglądarkę.

Wnikanie gorącego powietrza i usuwanie zanieczyszczeń

Dekontaminacja gleby metodą próżniową

W przypadku zanieczyszczenia gleby substancjami lotnymi podczas dekontaminacji stosuje się różne metody ekstrakcji. Pompy próżniowe BUSCH umożliwiają przepływ oparów do obróbki.

Lotne i toksyczne

W zanieczyszczeniach gleby szczególnie istotna jest jedna grupa substancji: lotne związki organiczne (LZO). Obejmują one na przykład większość produktów naftowych. Nierzadko występują w glebie jako odpady pozostałe z przeszłości.

LZO są szkodliwe, a niektóre spośród nich nawet toksyczne. Jeśli dostaną się do wód gruntowych, taka woda przestaje nadawać się do picia. Jako substancje lotne dyfundują do atmosfery przy ziemi i w bezpośrednim sąsiedztwie mogą zanieczyszczać powietrze, którym oddychamy. Zanieczyszczonej gleby nie można wykorzystywać ani w rolnictwie, ani jako gruntów budowlanych i konieczne jest jej odkażenie.

Powietrze glebowe i próżnia termiczna

Dekontaminację można przeprowadzić na miejscu, wykonując ekstrakcję oparów z gleby. W tym celu w zanieczyszczonym gruncie wykonuje się pionowe szyby i wprowadza perforowane rury. Wypełnia się je żwirem, a szyby uszczelnia zarówno od strony powierzchni, jak i leżących poniżej wód gruntowych. Wytworzenie próżni powoduje usuwanie LZO z otaczających warstw gleby i kierowanie ich do układu oczyszczania powietrza. Efekt procesu można również dodatkowo wzmocnić poprzez wtłoczenie gorącego powietrza do ziemi dodatkowymi rurami i szybami przy zastosowaniu wysokiego ciśnienia. Ciepło intensyfikuje parowanie LZO, a między nadciśnieniem a próżnią następuje bardziej energiczny przepływ gazów podpowierzchniowych.

Proces próżni termicznej można zastosować w przypadku szczególnie mocno zanieczyszczonych gleb. W tym przypadku gleba jest usuwana i transportowana do zakładu przetwórczego. Materiał poddawany jest działaniu temperatur do 270°C i próżni do 10 milibarów. Substancje lotne są całkowicie odparowywane, a następnie skraplane i gromadzone. Próżnia nie tylko wspomaga parowanie, ale także zapewnia bezpieczne odprowadzanie zanieczyszczeń. W obu procesach można stosować różne modele pomp próżniowych firmy BUSCH .
Które substancje należą do LZO?

Nie istnieje ogólna definicja grupy substancji będących lotnymi związkami organicznymi (LZO). Ogólnie zalicza się do niej wszystkie związki organiczne o temperaturze wrzenia w zakresie 50–260°C, z wyjątkiem pestycydów. Najczęściej wyklucza się węglany i węgliki metali, podobnie jak dwutlenek węgla, tlenek węgla, kwas węglowy i metan. Jednak temperatura wrzenia tego ostatniego jest i tak znacznie poniżej 50 stopni. Z punktu widzenia wpływu na środowisko szczególne znaczenie mają rozpuszczalniki, halogenowodory (czynniki chłodnicze) oraz paliwa ropopochodne i smary.

Powietrze zanieczyszczone LZO może powodować objawy, takie jak bóle głowy, reakcje nadwrażliwości, zmęczenie, obniżenie wydajności, zaburzenia snu lub podrażnienie dróg oddechowych. Największe ryzyko ponoszą osoby, które z powodu niektórych chorób są szczególnie wrażliwe na lotne substancje chemiczne.

W literaturze specjalistycznej najczęściej stosowany jest skrót LZO – lotne związki organiczne.