Zaktualizuj przeglądarkę.

Wygląda na to, że używasz starej wersji przeglądarki Microsoft Edge. Aby czerpać jak najwięcej ze strony internetowej Busch, zaktualizuj używaną przeglądarkę.

Zasady i warunki

Ogólne Warunki Sprzedaży Busch Polska Sp. z o.o.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej OWS, określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez firmę Busch Polska Sp. z o.o.

1.2. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez firmę Busch Polska Sp. z o.o. i mają do nich zastosowanie, chyba że strony umowy wyraźnie postanowiły inaczej. Każde odstępstwo od stosowania niniejszych OWS wymaga pisemnego potwierdzenia przez Busch Polska Sp. z o.o. pod rygorem nieważności.

1.3. Każdorazowo, gdy niniejszej OWS przewidują formę pisemną czynności, rozumie się przez to także oświadczenie złożone w formie korespondencji elektronicznej.

2. Złożenie zamówienia

2.1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje na podstawie pisemnego lub ustnego zamówienia w dowolnej formie złożonego przez Zamawiającego do Busch Polska Sp. z o.o.

2.2. Po złożeniu zapytania przez Kupującego Busch Polska Sp. z o.o. przedstawia Kupującemu pisemną ofertę, w której wskazuje szczegółowe warunki umowy. Kupujący zobowiązany jest potwierdzić pisemnie przyjęcie oferty.

2.3. Umowę uważa się za zawartą po pisemnym oświadczeniu Busch Polska Sp. z o.o. o przyjęciu zamówienia do realizacji, przesłanym Kupującemu w odpowiedzi na potwierdzenie przyjęcia oferty.

2.4. OWS podane są do wiadomości Kupującego wraz z ofertą i są integralną częścią każdej umowy sprzedaży. Kupujący lub osoba pisemnie upoważniona do występowania w jego imieniu, potwierdzając pisemnie przyjęcie oferty oświadcza, że zna i akceptuje OWS.

2.5. Jeżeli Kupujący nie zaakceptuje OWS, Busch Polska Sp. z o.o. może odstąpić od zawarcia umowy.

2.6. Zmiana OWS lub odrębne ustne uzgodnienia są ważne, o ile zostały pisemnie potwierdzone przez Busch Polska Sp. z o.o.

3. Ceny

3.1. Ceny określone w ofercie są wiążące w okresie podanym w ofercie i nie zawierają podatku VAT. Jeżeli okres związania ofertą nie został w niej podany, ceny są wiążące w okresie 90 dni od daty złożenia oferty.

3.2. Ceny na towary i/lub usługi oferowane przez Busch Polska Sp. z o.o. wyrażone w walucie innej niż PLN są przeliczane według średniego kursu sprzedaży określonej waluty z tabeli A NBP na dzień poprzedzający datę wystawienia faktury, chyba że w ofercie wskazano inaczej.

4. Termin dostawy

4.1. Termin dostawy określony jest przez Busch Polska Sp. z o.o. w pisemnym oświadczeniu o przyjęciu zamówienia przesłanym Kupującemu i oznacza termin dostarczenia towaru na wskazany adres.

4.2. Niedotrzymanie terminu dostawy przez Busch Polska Sp. z o.o. uprawnia Kupującego do dochodzenia przysługujących mu ustawowo praw jedynie wtedy, jeżeli Busch Polska Sp. z o.o., pomimo pisemnie uzgodnionego z Kupującym dodatkowego terminu, nadal, pomimo pisemnego wezwania, nie realizuje dostawy.

4.3. Termin dostawy ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych od stron, tj. np. nieterminowej dostawy przez dostawców Busch Polska Sp. z o.o., zdarzenia siły wyższej, nieprzewidywalnych zakłóceń w pracy Busch Polska Sp. z o.o. (np. brak prądu), szkody transportowe itp. O wystąpieniu przeszkody Busch Polska Sp. z o.o. zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Kupującego, wskazując nowy termin realizacji dostawy.

4.4. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru we wskazanym terminie. W przypadku zwłoki w odbiorze towaru Busch Polska Sp. z o.o. ma prawo obciążyć Kupującego kosztami magazynowania oraz innymi powstałymi w wyniku opóźnienia odbioru.

5. Warunki dostawy

5.1. Kupujący zapewnia niezbędne środki umożliwiające sprawny rozładunek samochodu.

5.2. Kupujący zapewnia, że drogi dojazdowe do miejsca rozładunku gwarantują wjazd i wyjazd samochodu o obciążeniu na jedną oś 5 ton, długości 10 metrów i wysokości 4,0 metrów. O ewentualnych utrudnieniach Kupujący ma obowiązek poinformować Busch Polska Sp. z o.o. pisemnie najpóźniej w momencie pisemnego potwierdzenia przyjęcia oferty. W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności Kupujący nie będzie zgłaszał żadnych reklamacji związanych z opóźnieniem dostawy. Kupujący pokryje ewentualne dodatkowe koszty związane z utrudnieniami.

6. Gwarancja

6.1. Busch Polska Sp. z o.o. udziela 12-miesięcznej gwarancji na dostarczone towary, chyba że w ofercie wskazano inaczej. Okres gwarancji biegnie od daty dostarczenia towaru Kupującemu.

6.2. Jeżeli Kupujący po zbadaniu towaru stwierdza ilościowe niezgodności z dokumentem dostawy, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty dostawy informuje o tym pisemnie Busch Polska Sp. z o.o. w celu uzgodnienia dalszego toku postępowania. Po upływie tego terminu reklamacje ilościowe nie będą uwzględniane.

6.3. Jeżeli Kupujący po zbadaniu towaru stwierdza jakościowe niezgodności z dokumentem dostawy, zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Busch Polska Sp. z o.o. w formie pisemnej, nie później jednak niż 30 dni od identyfikacji wady. Kwestionowany przez Kupującego towar powinien być dostępny do dyspozycji Busch Polska Sp. z o.o. w formie możliwej do oględzin i badań.

6.4. Busch Polska Sp. z o.o., w przypadku wykrycia wad jakościowych, zobowiązuje się wymienić towar na wolny od wad lub wadę usunąć. Wymiana towaru nastąpi bezzwłocznie, o ile towar jest dostępny w magazynach Busch Polska Sp. z o.o. W przeciwnym razie wymiana zostanie dokonana w ciągu najpóźniej 6 tygodni od daty zgłoszenia wady, chyba że z przyczyn obiektywnych dochowanie tego terminu nie będzie możliwe. W takiej sytuacji o przewidywanym terminie wymiany i przyczynach opóźnienia Busch Polska Sp. z o.o. niezwłocznie poinformuje Kupującego.

6.5. Busch Polska Sp. z o.o. usunie wadę zgłoszoną w okresie obowiązywania gwarancji w terminie 2 tygodni od chwili jej zgłoszenia, chyba że z przyczyn obiektywnych dochowanie tego terminu nie będzie możliwe. W takiej sytuacji o przewidywanym terminie usunięcia wady i przyczynach opóźnienia Busch Polska Sp. z o.o. niezwłocznie poinformuje Kupującego.

6.6. Busch Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za wady i uszkodzenia towaru, które powstały wskutek niewłaściwego użytkowania towaru przez Kupującego, w szczególności niezgodnego z zaleceniami producenta lub niezgodnego z przeznaczeniem.

7. Warunki płatności

7.1. Płatności dokonywane będą przelewem na konto Busch Polska Sp. z o.o. w terminach i walucie wskazanych w zamówieniu.

7.2. Jeżeli nie ustalono odrębnie, termin płatności wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury.

7.3. W przypadku zwłoki w płatności ze strony Kupującego Busch Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw lub świadczenia usług do chwili zapłaty.

8. Kary umowne

8.1. Busch Polska Sp. z o.o. ma prawo naliczyć Kupującemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z winy Kupującego w wysokości 20 % wartości zamówienia netto.

8.2. Za każdy dzień opóźnienia płatności Busch Polska Sp. z o.o. przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie.

8.3. W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody, Busch Polska Sp. z o.o. ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego według ogólnie obowiązujących zasad.

9. Poufność

9.1. Przez informację poufną rozumiana jest każda informacja o charakterze technicznym, technologicznym, handlowym, finansowym, organizacyjnym i innym, która posiada wartość dla Busch Polska Sp. z o.o., a która jest możliwa do zidentyfikowania jako informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa, nie jest powszechnie znana i została oznaczona przez Stronę ujawniającą jako informacja poufna.

9.2. Kupujący oświadcza, że nie będzie wykorzystywać żadnych informacji poufnych, pozyskanych od Busch Polska Sp. z o.o., w celu innym niż do realizacji zamówienia, zarówno w trakcie jego realizacji jak i następnych 5 lat.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Stosunki prawne z Kupującym reguluje wyłącznie prawo polskie. Miejscem realizacji wszelkich wynikających z niniejszych uregulowań zobowiązań jest siedziba Busch Polska Sp. z o.o.

10.2. W stosunku do wszelkich sporów mogących wyniknąć pośrednio lub bezpośrednio z niniejszych uregulowań określa się właściwość miejscową i kompetencyjną sądu polskiego odpowiedniego dla siedziby Busch Polska Sp. z o.o. Busch Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo złożenia powództwa do sądu właściwego dla Kupującego, jeżeli może to wpłynąć na przyspieszenie rozstrzygnięcia sporu.