Oppdater nettleseren din.

Det ser ut som du bruker en gammel versjon av nettleseren Microsoft Edge. For å få den beste opplevelsen med Busch sin nettside, vennligst oppdater nettleseren din.

Destillasjon med vakuum

Vakuumdestillasjon. En teknikk som brukes til varsomt å separere sammensetninger fra en væske. Ved å senke kokepunktet med hjelp av vakuum.

distillation

Hvordan fungerer vakuumdestillasjon?

Vakuumdestillasjon er en viktig prosess i kjemi- og farmasiindustrien. Men det brukes i mange andre bransjer også. Et eksempel er innenfor drikkevare- og matproduksjon til å ekstrahere planteessenser, eller til å separere langkjedede hydrokarboner på oljeraffinerier.

Destillasjon brukes ofte til å separere komponentene i en væskeblanding. Fordi de flytende komponentene har ulike kokepunkter, fordamper de under ulike driftstilstander. De kan også fjernes og gjenvinnes etter hverandre.
Kokepunktet til stoffene som skal separeres, er lavere under vakuum.

Vakuumdestillasjon er derfor den foretrukne prosessen dersom sammensetningene som skal separeres vanligvis har et høyt kokepunkt eller er eksplosive. Det gjør det også mulig å separere stoffer som ville bli oppløst ved høyere temperaturer.

Busch vakuumteknologi i destillasjon

Til bruk i destillasjonsprosesser tilbyr vi et bredt utvalg damptolerante, korrosjonsfrie vakuumløsninger. Samt ATEX-versjoner for å håndtere antennbare damper, gasser og væsker. Takket være vårt globale nettverk, kan vi også overholde andre lokale forskrifter for eksplosjonsvern. For eksempel Ex-Proof, KOSHA osv.

Lær mer om vakuumdestillasjon

Hvordan fungerer vakuumdestillasjon?

Destillasjon er prosessen med å skille komponentene eller stoffene fra en flytende blanding.
Prosessen er basert på forskjeller i den relative volatiliteten til de forskjellige komponentene.
I vakuumdestillasjon brukes vakuum til å senke kokepunktet til stoffene som skal separeres.

Hvor kan vakuum brukes i destillasjonsprosesser?

Noen komponenter har svært høye kokepunkter. I dette tilfellet kan vakuum brukes til å senke kokepunktet i stedet for å øke temperaturen. Når trykket er senket til dampens trykk i sammensetningen, kan destillasjonsprosessen starte. Denne teknikken kalles vakuumdestillasjon.

Hva er fordelene med vakuumdestillasjon fremfor atmosfærisk destillasjon?

Kokepunktet til stoffet som skal separeres, er lavere under vakuum.
Vakuumdestillasjon er derfor den foretrukne prosessen hvis sammensetningene som skal separeres, normalt har et høyt kokepunkt eller er eksplosive.

Bruk av vakuum i destillasjonsprosesser gir dermed flere fordeler:

 • energibesparelser oppnådd ved å redusere den nødvendige varmen
 • økt utbytte takket være reduserte bivirkninger
 • høyere oppetid takket være redusert kontaminering av enhetene
 • økt sikkerhet takket være lavere eksplosjonsfare
 • mulighet til å separere stoffer som ville oppløses ved høyere temperaturer

Hvilke er de beste vakuumpumpene for destillasjon?

De mest brukte vakuumpumpene for destillasjon er tørre skruevakuumpumper. Prosessgassene kontamineres ikke, takket være det tørre driftsprinsippet.

Væskeringvakuumpumper egner seg også til dette. Bruk av det destillerte produktet som driftsvæske tillater kondensering inne i væskeringen, slik som ved regenerering av monoetylenglykol (MEG).

Én-gang-gjennom oljesmurte lamellvakuumpumper er de beste produktene når en prosess er etsende eller kan polymerisere. Oljesmurte lamellvakuumpumper passer perfekt til lette bruksområder.

Vakuumboostere kan også brukes til å øke pumpekapasiteten og/eller nå et lavere driftstrykk.

Hvordan fungerer vakuumdestillasjonssystemer?

Vakuumdestillasjonssystemer er ofte en kombinasjon av en volumetrisk vakuumpumpe (som COBRA, DOLPHIN, HUCKEPACK eller R5) og en kondensator som brukes til å samle de verdifulle sammensetningene. Kondensatoren kan installeres oppstrøms eller nedstrøms i vakuumpumpen, i henhold til prosesskravene.

Et vakuumdestillasjonssystem består vanligvis av følgende kjernekomponenter:

 • Reaksjonsbeholder eller varmeapparat
  Varmer opp blandingen og koker den "lette" sammensetningen med lavest kokepunkt.
 • Fraksjoneringskolonne
  Forbedrer separasjonen for å få et renere produkt.
 • Kondensator
  Bringer den fordampede sammensetningen tilbake til flytende tilstand.
 • Mottaksbeholder
  Samler den rensede sammensetningen.
 • Vakuumpumpe
  Reduserer trykket i systemet.

Vakuumsystemet fjerner de ikke-kondenserbare stoffene og fraksjonen. Resultatet er et lavere trykk i systemet. Dette fører igjen til en lavere koketemperatur (kalt følbar varme) som går hånd i hånd med energibesparelser og høyere utbytte.

Hva er de viktigste tingene man bør vurdere når man kjøper et vakuumdestillasjonssystem?

Det finnes ikke én løsning som passer for alle når man kjøper et vakuumdestillasjonssystem. Ulike parametere må tas i betraktning for å skape den mest effektive løsningen.

Trygg løsning

Det beste vakuumsystemet er det du aldri trenger å bekymre deg for. Det skal levere den nødvendige ytelsen. Og fungere sømløst og pålitelig. Dette oppnås ved en kombinasjon av riktig teknologi integrert i en passende slire. Kombinert med de nødvendige beskyttelses- og sikkerhetssensorene. De riktige driftsprosedyrene, inkludert oppvarmings- og stengesykluser, er også nøkkelfaktorer for problemfri drift. Et vakuumdestillasjonssystem kan også inkludere overflødighet. For å øke påliteligheten til systemet og redusere nedetid ved å tillate vedlikehold uten nedetid for prosessen.

Sikkerhet

Et vakuumdestillasjonssystem skal aldri utgjøre en fare for dine medarbeidere. Dette er spesielt viktig når eksplosive, brennbare og giftige sammensetninger håndteres. I slike tilfeller må vakuumsystemet overholde lokale eksplosjonsbestemmelser som ATEX, IECEX, Ex-Proof eller KOSHA. Riktig nivå av lekkasjetetthet er også avgjørende for å forhindre lekkasje av giftige sammensetninger. I dette tilfellet anbefales spesifikke alternativer som dobbel mekanisk tetning og barrieregasser.

Kostnader for eierskap

Å bare fokusere på de opprinnelige investeringskostnadene er vanligvis ikke den beste måten å optimalisere de totale eierkostnadene til et vakuumdestillasjonssystem på. Flere andre parametere må tas i betraktning. Det er viktig både å velge riktig teknologi og å tilpasse systemdesignet. Hovedpoengene du bør vurdere er forbruket av kjølevann, driftsvæske, spylevæske eller annet. Kostnadene for avfallshåndtering, slik som behandling av vann som er forurenset av driftsvæsken, er også viktige. Hyppigheten og kostnaden for vedlikehold bør også tas i betraktning. Til slutt er det viktig å vurdere vakuumsystemet med et helhetlig blikk. Rør som er for små kan for eksempel i stor grad forringe ytelsen til systemet.

Energieffektivitet

Energiforbruket til et vakuumdestillasjonssystem er en viktig valgfaktor. Ulike teknologier kan vurderes avhengig av driftstrykket. For lavt trykk og høye volumstrømmer kan en flertrinns design med vakuumboostere være en kostnads- og energieffektiv løsning. I tillegg er reguleringen av vakuumbehovet avgjørende. I dag kan de fleste systemer drives med en frekvensomformer for å redusere strømforbruket når vakuumbehovet er lavt.

Forlenget levetid

For å forlenge levetiden til et vakuumsystem, bør flere parametere vurderes. Et av dem er bruk av riktig teknologi og riktig pumpekonfigurasjon. Dette inkluderer passende tetningsvæske og konstruksjons- og tetningsmaterialer for kjemikaliene som når vakuumsystemet. Et annen er riktig bruk av systemet. I de fleste tilfeller er det nødvendig med oppvarmings- og stengesykluser, inkludert "clean-in-place" (CIP), for å opprettholde ytelsen til fabrikkstandardene.

Spar penger ved systemoppgradering

Prosessen din, inkludert vakuumbehovet ditt, kan ha endret seg. Dette fører til spørsmålet om systemet ditt fortsatt er tilpasset dine behov. Og om det fremdeles fungerer så energieffektivt som mulig. Når det er på tide å oppgradere eller erstatte et vakuumsystem, er det verdt å ta en titt på hele installasjonen. Identifisere ethvert potensiale for optimalisering. Moderne teknologier kan gjøre det mulig å spare penger ved å redusere driftsvæsker og energiforbruk. For eksempel ved å bytte fra dampstråler til tørre løsninger.

Prosessgass

Avhengig av sammensetningen av prosessgassen, kan det være verdifullt å gjenvinne eller nøytralisere den. En tørr løsning muliggjør gjenvinning av ikke-forurenset prosessgass ved vakuumpumpens eksos. En væskeringvakuumpumpe kan være et effektivt nøytraliseringssystem dersom det drives med den riktige driftsvæsken. APOVAC er for eksempel spesielt designet for dette formålet.

Hvilke vakuumpumper fra Busch er spesielt egnet til destillasjonsprosesser?

Valget av vakuumpumpe avhenger av de respektive prosesskravene. De mest egnede produktene er vakuumpumpene og -boosterneCOBRA, DOLPHIN, HUCKEPACK eller R5.

Hva er noen eksempler på bruk av Busch vakuumteknologi i destillasjonsbruksområder?

Løsninger fra Busch brukes i de fleste vakuumdestillasjonsprosesser.
Fra råoljedestillering i raffinerier til fremstilling av aktive farmasøytiske ingredienser (API) i farmasøytisk industri. De er også mye brukt i agroindustrien, samt i ekstraksjon og tilberedning av smaker og aromaer.

Hvordan fungerer destillasjon av råolje?

For å produsere bensin, diesel, flybensin eller fyringsolje fra råolje må oljen først brytes ned til sine enkelte komponenter. Denne prosessen finner sted på oljeraffinerier ved hjelp av destillasjon.

Fordi råolje inneholder tyngre og lettere hydrokarboner med ulike kokepunkter, er det nødvendig med to destillasjonsprosesser. Etter atmosfærisk destillasjon utføres en destillasjon under vakuum. I dette tilfellet tillater vakuumdestillasjon å separere tunge hydrokarboner ved bare litt høyere temperaturer. Dette minimerer igjen spalting av komponenter og dannelse av uønskede biprodukter.

Vakuumdestillasjon i kjemi- og farmasiindustrien

application_distillation_767x430
Målet for mange prosesser i kjemi- og farmasiindustrien er å få rene sammensetninger. En av de mest vanlige teknikkene for å ekstrahere sammensetninger av interesse fra reaksjonsblandingen, er destillasjon.

Når destillasjon utføres under vakuum, kan varmesensitive sammensetninger behandles mer varsomt. Takket være lavere prosesstemperaturer, kan den produserte mengden fra destillasjonsprosessen økes ved å forhindre polymerisering, spalting eller annen produktforringelse. Og betydelige energibesparelser kan oppnås.

Vakuumdestillasjon er derfor det perfekte valget for en rekke ulike separeringsprosesser i kjemi- og farmasiindustrien. Fra fremstilling av aktiv farmasøytisk ingrediens (API) eller monomerrensing til ekstraksjon av naturlige sammensetninger. Samt til kjemisk syntese, tilbereding av smak og aroma og mye mer.

Tilsvarende produkter

Vakuumdestillasjon i olje- og gassindustrien

oil_and_gas_767x430
Råoljedestillasjon

For å produsere bensin, diesel, flybensin eller fyringsolje må råolje brytes ned til sine komponenter. Denne prosessen finner sted på oljeraffinerier ved hjelp av destillasjon. Fordi råolje inneholder tyngre og lettere hydrokarboner med ulike kokepunkter, er det nødvendig med to destillasjonsprosesser.

Etter atmosfærisk destillasjon utføres en destillasjon under vakuum. For å separere tunge hydrokarboner ved bare litt høyere temperaturer. Dette minimerer spalting av komponenter og dannelse av uønskede biprodukter.

Tilsvarende produkter

Et av våre implementerte vakuumdestillasjonssystemer

vacuum_distillation_system
Utfordrende krav
 • Høy volumstrøm
 • Driftstrykk på 8 mbar

Vår løsning
 • 2 trinn med vakuumboostere med mellomkondensator

Produkter inne i vakuumsystemet

Vakuumdestillasjon av eteriske oljer

capua_fig_1
Vår erfaring

Capua 1880 bruker vakuumteknologi fra Busch Vacuum Solutions til destillasjonsprosessene, som utføres i tynnfilmfordampere eller kortveisdestillatorer, avhengig av frukttypen. Alle destillatorene bruker kun COBRA-skruevakuumpumper som er uten driftsvæsker.

De frekvenskontrollerte vakuumpumpene garanterer det nødvendige vakuumnivået presist og pålitelig, sammen med temperaturen, og sikrer den ønskede produktkvaliteten.

Implementerte produkter

Les hele artikkelen

 • Vakuumteknologi i ekstraksjon av cannabinoider

  Vakuumteknologi i ekstraksjon av cannabinoider

  Cannabinoider for medisinske bruksområder

  Les mer
 • Eteriske oljer og essenser av høy kvalitet takket være vakuumdestillering

  Eteriske oljer og essenser av høy kvalitet takket være vakuumdestillering

  Les mer