Opdater din browser.

Det ser ud til, at du bruger en gammel version af browseren Microsoft Edge. Opdater din browser for at få den bedste oplevelse med Busch's websted.

Varm luft ind, kontaminanter ud

Rensning af forurenet jord med vakuum

Når jord er forurenet med giftige stoffer, kan den renses ved hjælp af forskellige ekstraktionsmetoder. Med vakuumpumper fra BUSCH kan dampene ledes væk under processen.

Flygtige og giftige stoffer

En gruppe stoffer spiller en særligt vigtig rolle ved jordforurening: flygtige, organiske forbindelser/stoffer. Det drejer sig f.eks. om de fleste benzinprodukter. Det er ikke ualmindeligt, at de er til stede i jorden gennem affald fra fortiden.

Flygtige, organiske stoffer er skadelige, og nogle er endda meget giftige. Hvis de trænger ned i grundvandet, vil det ikke længere være egnet som drikkevand. De flygtige stoffer spredes i atmosfæren ved jordoverfladen og kan forurene den luft, vi indånder i umiddelbar nærhed. Forunet jord kan hverken anvendes til landbrugsformål eller som byggegrunde og skal dekontamineres – eller renses op.

Forurenet jord og termisk vakuum

Dekontamineringen – eller rensningen – kan foretages på stedet ved hjælp af dampekstraktion af jorden. Til dette formål laves der lodrette skakter i den forurenede jord, hvori der indsættes perforerede rør. De fyldes med grus, og skakterne tætnes både ved overfladen og nederst ved det underliggende grundvand. Ved at skabe et vakuum ekstraheres VOC-dampene ud fra de omkringliggende jordlag og føres til et luftrensningssystem. Virkningen af processen kan yderligere forstærkes: Varm luft presses ind i jorden gennem flere rør og skakter ved et højt overtryk. Varmen forstærker fordampningen af de flygtige, organiske stoffer, og flowet af overfladegasser forstærkes i kraft af det overtryk, der dannes af vakuummet.

Den termiske vakuumproces er især velegnet til meget forurenet jord. Her fjernes jorden og transporteres til et behandlingsanlæg. Materialet udsættes for temperaturer på op til 270 °C og et vakuum på op til 10 mbar. De flygtige stoffer fordamper helt, hvorefter de kondenseres og opsamles. Vakuummet bidrager ikke bare til fordampning, men sikrer også, at de forurenende stoffer ledes forsvarligt ud. Forskellige vakuumpumpemodeller fra BUSCH kan anvendes til begge processer.
Hvilke stoffer betegnes som VOC?

Der findes ikke nogen generel definition af flygtige, organiske forbindelser/stoffer (VOC). Generelt anses alle organiske stoffer med et kogepunkt på mellem 50 og 260 °C for at være farlige, med undtagelse af pesticider. Ofte undtages carbonater og metalcarbider samt kuldioxid, kulilte, kulsyre og methan. For sidstnævnte er kogepunktet dog lavere end 50 °C. Hvad angår miljøpåvirkningen, er opløsningsmidler, halogenerede kulbrinter (kølemidler) samt benzinbaserede brændstoffer og smøremidler særligt vigtige.

Luft kontamineret med flygtige, organiske stoffer kan give symptomer som hovedpine, overfølsomhedsreaktioner, træthed, nedsat præstationsevne, søvnforstyrrelser eller luftvejsirritation. Risikoen er størst for personer, der er særligt følsomme over for flygtige kemikalier, fordi de lider af visse sygdomme.

Det engelske akronym VOC, der står for "volatile organic compounds", anvendes hovedsageligt i faglitteraturen.