Opdater din browser.

Det ser ud til, at du bruger en gammel version af browseren Microsoft Edge. Opdater din browser for at få den bedste oplevelse med Busch's websted.

Udgravninger holdes tørre

Vakuumafvanding holder grundvandet væk

Når mere konventionelle metoder ikke rækker, hjælper vakuumpumper med at sænke vandstanden på en byggeplads. Til dette formål har Busch særligt effektive vakuumpumper.

Grundvandet er altafgørende for vores overlevelse. Hvor en høj vandstand normalt ses som noget positivt, kan det være utroligt ødelæggende for et byggeprojekt. Af denne årsag udstyres udgravninger på fugtig jordbund ofte med pælevægge eller udpumpes jævnligt.

Grus eller ler?

En endnu mere effektiv løsning er at sænke vandstanden rundt om byggepladsen, før arbejdet indledes. På steder, hvor terrænet er porøst, f.eks. sandet eller gruset jord, kan tyngdekraften hjælpe til. Der bores brønde ved siden af udgravningen, så eventuelt vand automatisk flyder derhen, hvorfra det nemt kan pumpes væk.

Er terrænet mere uigennemtrængeligt - f.eks. ved mere leret jord - fungerer denne metode ikke. I disse tilfælde kan vandet nemmere komme væk, hvis der bruges vakuum. Ved vakuumafvanding placeres opretstående sugerør med en diameter på 15-30 cm i jorden. Vandet kan komme ind gennem rørvæggene, der er beskyttet med et filtermateriale, der hindrer partikler i at trænge igennem. Alt efter hvor kompakt jorden er, placeres rørerne med en afstand på 1-2 m.

Opsugning af grundvand

De enkelte rør samles via et rør over jorden og forbindes til en opbevaringsbeholder. Vakuumpumpen sluttes derefter til opbevaringsbeholderen. Ved større byggepladser eller lange kredsløb kan der ovenikøbet også tages flere beholdere og vakuumpumper i brug. Vakuumpumperne genererer både et vakuum i beholderen og i hele systemet. Grundvandet suges således ud fra jorden og ind i rørene, hvorfra det transporteres ind i opbevaringsbeholderen. Når opbevaringsbeholderen er fyldt med vand, går en vandpumpe automatisk i gang. Derved tømmes beholderen, og vandet transporteres gennem installationsrørene og udledes så langt væk, at det ikke kan sive tilbage igen som grundvand. Busch har en række vakuumpumper til sænkning af grundvandet.

Hvor meget grundvand er der helt præcist?

Hydrologer har beregnet, at de øverste 2 km af jordens skorpe indeholder ca. 22,6 mio. km³ grundvand. Mere end tre fjerdedele af denne vandmængde er fossilt grundvand, der findes langt nede i undergrunden, og som er blevet afskåret fra vandets kredsløb for tusinder af år siden. Kun en meget lille del er under 50 år gammel og forbundet med kredsløbet, hvor vandet konstant fornys takket være regnvand og overfladevand.

Efterhånden som vandet langsomt siver ned i jordens dybereliggende lag - såkaldt underjordisk afstrømning - ændres det ved at gennemgå en række processer. Vandet opnår f.eks. en konkret hårdhed ved at absorbere kultveilte fra omsætningen af jordlevende organismer og frigive kalciumkarbonat. Hvis gennemstrømningen varer længe nok, forsvinder næsten alle mikroorganismer, såsom bakterier og vira. Takket være disse processer siges grundvandet at være selvrensende. Skadelige stoffer kan dog også komme ud i grundvandet under denne proces og gøre det mindre velegnet som drikkevand.