Den største variasjonen av vakuumteknologier -
ingen behov for kompromiss

Technology-Vacuum-Pumps.jpg
Teknologi
Oil-Lubricated Rotary Vane Vacuum Pumps

Oljesmurte lamellvakuumpumper

Prinsippet om drift

Teknologien med roterende lameller gir mulighet til en teknisk enkel oppbygning av vakuumpumpene. Det konstant høye vakuumnivået ved kontinuerlig drift garanteres av sirkulerende oljesmøring, perfekt tilpassede materialer og moderne og nøyaktig produksjon. Den standard oljeseparatoren sikrer rent utslipp uten olje, takket være det avanserte filtersystemet med integrert oljeretur. Når en gassballastventil (ekstrautstyr) er montert, kan selv store mengder damp behandles. En tilbakeslagsventil i inntaksflensen hindrer at luft strømmer tilbake til vakuumkammeret når vakuumpumpen stanser. Pumpen drives av en standard elektromotor med effektivitetsklasse IE2, som er flensmontert.

Produkter:


Dry Claw Vacuum Pumps and Compressors

Klovakuumpumper og kompressorer

Prinsippet om drift

I Mink klo-vakuumpumper roterer to kloformede rotorer i motsatt retning inne i huset. På grunn av formen til disse klo-rotorene blir luften eller gassen sugd inn, komprimert og sendt ut. Klo-rotorene kommer ikke i kontakt med hverandre eller med sylinderen når de roterer. Tett klaring mellom klo-rotorene og huset optimaliserer den interne forseglingen og garanterer konstant høy pumpehastighet. En synkroniserings-girkasse sikrer nøyaktig synkronisering av klo-rotorene.

Produkter:


Dry Screw Vacuum Pumps

Skruevakuumpumper

Prinsippet om drift

COBRA NC er en ett-trinns vakuumpumpe med dobbeltskrue. To skruerotorer roterer på innsiden av sylinderen. Pumpemediet fanges mellom de individuelle skruespiralene, komprimeres og transporteres til gassutløpet. Under komprimeringsprosessen kommer ikke de to skruerotorene i kontakt med hverandre, heller ikke med sylinderen. Det er ingen behov for smøring eller en prosessvæske i kompresjonskammeret. Vannavkjøling kan finne sted både som direkte vannavkjøling eller radiatoravkjøling med luftavkjølte varmevekslere. Takket være et stort utvalg av tekniske alternativer og tilbehør, kan COBRA NC skruevakuumpumper perfekt optimaliseres til enhver prosess.

 

Roots Vacuum Pumps

Roots-vakuumpumper

Prinsippet om drift

I huset til Puma WY vakuumboostere roterer to lober synkront. Takket være den spesielle profilen på de roterende lobene og den nøyaktige tilvirkningen kommer de ikke i berøring verken med hverandre eller huset. Dette gjør det mulig å pumpe et medium uten at det trengs driftsvæsker. Den synkrone rotasjonen av de to rullende lobene drives av et par tannhjul plassert på akselendene i girkassen og er avskilt fra kompresjonskammeret.

Produkter:


Dry Running Rotary Vane Vacuum Pumps

Tørre lamellvakuumpumper og kompressor

Prinsippet om drift

Seco vakuumpumper arbeider med den anerkjente lamellpumpeteknologien. Takket være selv-smørende lameller blir driftsvæsker overflødig. Kompresjonen oppstår som del av en helt tørr prosess. Et standard integrert filter beskytter vakuumpumpen mot forurensning. Et konstant høyt vakuumnivå i vedvarende drift er garantert takket være perfekt avstemte materialer, de spesielle grafittlamellene i kompresjonskammeret, effektivt varmeutslipp og topp moderne og presis fremstilling. En tilbakeslagsventil (ekstrautstyr) hindrer at luft kommer tilbake inn i vakuumkammeret når vakuumpumpen er slått av. Enheten drives av en integrert motor som har høy effektivitet.

Produkter:


Rotary Lobe Blowers

Rotasjonsblåser

Prinsippet om drift

Tyr trelobe blåser virker etter det utprøvde roots prinsippet: to parallellmonterte stempler roterer i motsatt retning i et hus. Det pumpede mediet forsegles i rommet mellom rotorene og huset. Mediet komprimeres, pumpes av rotasjonsbevegelsen gjennom huset til gassutløpet, der det slippes ut. En lyddemper med integrert inntaksfilter er tilkoblet oppstrøms for blåsertrinnet. Når mediet har blitt komprimert under blåsertrinnet, strømmer det gjennom utslippslyddemperen nedstrøms. Drivenheten er en motor som med kileremsdrift. Kilereimen gjør at blåserens hastighet kan optimaliseres nøyaktig etter prosessen. 

Produkter:


Liquid Ring Vacuum Pumps

Væskering-vakuumpumper

Prinsippet om drift

Væskering-vakuumpumper drives normalt med vann som arbeidsmedium. En eksentrisk installert impeller roterer i et pumpehus delvis fylt med væske. Som et resultat av impellerens bevegelse og sentrifugalkraften som opprettes danner væsken i sylinderen en såkalt væskering. Gass ledes i rommet mellom de individuelle skovlene og væskeringen. På grunn av impellerens eksentriske installasjon forstørres rommet og prosessgassen suges inn gjennom innsuget. Når impelleren roterer ytterligere reduseres rommet slik at gassen komprimeres og pumpes ut gjennom avløpet. Vakuumpumpen kan drives med vannresirkulering, i åpen eller lukket sløyfe.

Produkter:


Side Channel Blowers

Sidekanalblåsere

Prinsippet om drift

Samos sidekanalblåsere arbeider ut fra pulsprinsippet. Det vil si at kinetisk energi fra et roterende skruehjul overføres til pumpemediet og omdannes til trykk. Skruehjulet er montert rett på motorakselen og utgjør sidekanalen sammen med det spesialutformede huset. Pumpemediet suges inn, komprimeres i sidekanalen og tømmes ut etter én omdreining. På denne måten kan en Samos sidekanalblåsere bruke til å generere både vakuum og blåseluft. Motorytelsen har også betydning for viftens pumpe- og tømmehastighet. De to lyddemperne på inntaks- og utløpssiden sørger for stille drift.

Produkter:


Scroll Vacuum Pumps

Rullevakuumpumper

Prinsippet om drift

Driftsprinsippet til Fossa scroll vakuumpumpe består av en fast og en kretsende spiral. Spiralen i krets beveger seg inne i den faste spiralen. Dette skaper en roterende overføringsbevegelse, som suger inn gassen fra spiralens periferi og deretter komprimerer den mellom spiralene og sender gassen mot midten av spiralen.

Produkter:


Diffusion Vacuum Pumps

Diffusjonsvakuumpumper

Prinsippet om drift

Basiskomponenten i en Rangu diffusjonsvakuumpumpe er en sylindrisk pumpeenhet med varmebunn. Olje brukes som pumpevæske og varmes opp. Dampen fra denne oljen stiger opp i dysesystemet og passerer deretter gjennom flere damptrinn og ut av dette systemet under høyt trykk. Molekylene i prosessgassen fanges opp av denne dampen og fraktes ned til forpumpens utgang. Oljedampen kondenserer på den indre overflaten av den vannkjølte pumpeenheten og sendes tilbake til bunnen.

Produkter: