5ElementsOfEfficiency-Campaign-Icon.svg
5 Elements of Efficiency

Design, värmeåtervinning, styrning, centralisering och kompetens – dessa fem delar avgör effektiviteten i varje vakuumprocess. Optimering av dessa beståndsdelar och hur de samverkar ger den bästa lösningen.

Vara medveten om de olika delarna:

Ett helhetsgrepp för vakuumeffektivitet

Optimering av effektiviteten i vakuumtillämpningar kan ge stora kostnadsbesparingar. Det finns mycket att vinna på att analysera vakuumgenerering i all sin komplexitet

Val av rätt vakuumpumpar och komponenter för vakuumtillämpning är viktigt, men det är inte den enda avgörande faktorn för att fastställa effektivitet. Inte ens den bästa tekniken kan uppnå sin största potential om den inte samverkar perfekt med processen. Nyckeln ligger i att anpassa storleken efter processbehovet. Val av vakuumkomponenter ska därför alltid motiveras av enskilda processbehov snarare än att jämföra prestanda för enskilda komponenter.


Det finns ingen effektiv "plug and play"-lösning i vakuumprocesser. Det hela går istället ut på att kartlägga och förstå alla processförhållanden. Inte heller kan avancerad teknik som arbetar med högsta energieffektivitet uppnå full potential om den inte anpassas till processen. För att nå optimalt resultat, hög stabilitet och tillgänglighet samt högsta möjliga grad av ekonomisk effektivitet i processer gäller det att noggrant överväga alla delar.

Busch 5E konceptet tar hänsyn till samtliga delar. 5E står för de fem delar som tillsammans avgör effektiviteten i vakuumprocesser: design, värmeåtervinning, styrning, centralisering och kompetens.

Design

Ledande inom prestanda och effektivitet genom ständiga förbättringar

Design och kvalitet hos vakuumpumpar är avgörande för deras prestanda, effektivitet och totala livscykelkostnad.

Det finns många sätt att generera vakuum. Men ofta är det en enda driftsprincip som ger högsta möjliga effektivitet för en viss tillämpning. Konfigurationen av den valda principen är därmed nyckeln till effektivitetsfaktorn. Effektiv vakuumförsörjning börjar med utformningen av själva kärnkomponenten: vakuumpumpen. Sättet på vilket vakuum genereras, hur flödet är utformat, temperaturfördelningen samt placeringen av kompressionskammare i vakuumpumpen är alla avgörande faktorer.

Våra globala forsknings- och utvecklingsteam arbetar ständigt med att optimera beprövade tekniker och utveckla nya produkter för att åstadkomma effektivare vakuumgenerering och att erbjuda en bred produktportfölj. Erfarenheter från tusentals installationer världen över och det nära samarbetet med kunderna används till att vidareutveckla och förbättra Buschs vakuumpumpar.


Campaign_5_Elements_of_Efficiency_Design.png

Värmeåtervinning

Effektivitet genom optimal användning av avgasvärme

Under drift omvandlar vakuumpumpar rörelseenergi till värmeenergi. Värmeåtervinningssystem kan ta tillvara denna energi.

Även de effektivaste vakuumpumparna genererar värme under drift, något som oftast går ut i miljön. Istället för att slösa bort den här energin genom att göra sig av med avgasvärmen kan den förbrukade energin i hög utsträckning återvinnas i andra delar av företaget. Exempel på detta är när man önskar generera varmvatten eller för att värma upp ytor eller byggnader. I regel kan 50–70% av motorns energiförbrukning återvinnas.

Värmeenergin från vakuumpumpar slösas inte bara bort. Den har också en stor påverkan på temperaturen i produktionsområdet. I luftkonditionerade utrymmen behöver denna värme kompenseras med en klimatanläggning, vilket innebär högre energiförbrukning och därmed högre energikostnader.

Användning av värmeväxlare i vakuumgenereringsprocesser innebär att den allmänna energiförbrukningen samt CO2-utsläppen kan minskas. Det ger därmed en positiv effekt på miljön liksom på energikostnaderna.


Campaign_5_Elements_of_Efficiency_Heat_Recovery.png

Styrning

Intelligenta vakuumstyrningssystem för effektiv drift

Styrning av vakuumsystem som är perfekt avstämda till produktionen säkerställer optimal processtabilitet och bästa resultat.

Varje vakuumtillämpning har sin egen uppsättning av egenskaper. Behovet av vakuum varierar ofta inom en och samma tillverkningsprocess. Helst ska vakuumtillförseln vara synkroniserad med behovet, vilket håller nere driftskostnaden. Att endast använda på/av med vakuumpumparna beroende på tillverkningscykeln är ingen bra lösning. Detta eftersom vakuumpumpar som arbetar med maximal effektivitet och målet att tillgodose vakuumbehovet i en produktionscykel är två helt skilda saker. Att dra ner på den ena sidan av ekvationen kan medföra förluster på den andra sidan. Ett styrsystem, där processens effektivitet balanseras med vakuumeffektiviteten, är lösningen.


Campaign_5_Elements_of_Efficiency_Control.png

Centralisering

En centraliserad strategi för maximal effektivitet

En central vakuumkälla ger möjlighet att sänka driftskostnaderna och öka energieffektiviteten.

Där många enskilda vakuumpumpar används kan en centralisering av vakuumförsörjningen gynna effektiviteten, processtabiliteten och tillgängligheten. En vakuumpump som installeras direkt på den plats där den används arbetar alltid då processen är igång, även om behovet av vakuum är litet eller obefintligt. Med ett centraliserat vakuumsystem å andra sidan fördelas arbetsbelastningen över flera vakuumpumpar.


Campaign_5_Elements_of_Efficiency_Centralization.png

Kompetens

Erfarenhet av effektiva processer

Effektiv drift av vakuumprocesser förutsätter erfarenhet av hur processens alla komponenter samverkar.

Vakuumpumpar och vakuumsystem är viktiga komponenter i många produktionsprocesser. Tillgänglighet, tillförlitlighet och effektiv drift är därför faktorer som måste utvärderas för all användning för att öka effektiviteten och därigenom sänka driftskostnaden. En effektiv vakuumförsörjning kan endast uppnås genom förståelse av hur varje enskild processkomponent samverkar med övriga. Busch har över 50 års erfarenhet av konstruktion, produktion och drift av vakuumpumpar och vakuumsystem. Specialiserade ingenjörer från Busch världen över hjälper våra kunder genom att analysera deras särskilda processbehov och föreslå en lösning som tar hänsyn till samtliga faktorer. Detta garanterar högsta nivå av effektivitet för vakuumgenerering.


Campaign_5_Elements_of_Efficiency_Competence.png

Standard News

Nyheter inom ämnesområdet
 • Förberedd för industri 4.0: Självreglerande vakuumpump som sparar energi
  Som helhetsleverantör producerar EG Fleischwarenfabrik Dieter Hein GmbH & Co. KG ett brett sortiment att kött- och korvdelikatesser åt kunder i Europa och USA.
 • Förberedd för industri 4.0: Ny lamellvakuumpump med tryckreglering
  Med den nya R 5 PLUS introducerar Busch en banbrytande vakuumpump för livsmedelsförpackning på marknaden. Den kan användas med tryckreglering eller med konstant kapacitet för att bli exceptionellt...
 • Vakuummätningsteknik – i ny tappning
  Exakt övervakning av tryck och tryckkurvor i vakuumstyrda processer för processteknik är en viktig parameter för att säkerställa optimal effektivitet och högsta produktkvalité. Busch Vacuum Pumps...
 • Slangextrudering med torr vakuumteknik
  Tillverkning av sjökablar är kärnkompetensen för Norddeutsche Seekabelwerke, som tillhör General Cable. Isoleringslagret och den gelcoat som omger kabeltrådarna är tillverkade av polyetylen (PE)....
 • Premium-gorgonzola förpackad med tillförlitlig vakuumteknik
  IGOR srl:s kärnkompetens är produktion av gorgonzola, den traditionella blåmögelosten från norra Italien. Ägarfamiljen Leonardi har producerat gorgonzola i tre generationer i sitt moderna företag...