Spillvärme blir en energikälla – effektivitetselement nr 2: värmeåtervinning

Spillvärme blir en energikälla – effektivitetselement nr 2: värmeåtervinning

Värme är en oundviklig biprodukt från alla maskiner. När det gäller vakuumpumpar genereras värmen av motorn, friktionen och, framför allt, komprimeringen av gas på utblåssidan. Med rätt åtgärder kan man dock använda värmen som energikälla, vilket naturligtvis ökar systemets totala effektivitet. Fördelarna blir ännu större om vakuumpumpen används i en kyld miljön, till exempel i livsmedelsindustrin. Det minskar behovet av luftkonditionering eftersom de installerade vakuumpumparna knappt avger någon spillvärme.

Värmeåtervinning upp till 50 till 70 procent

Även de effektivaste vakuumpumparna genererar värme under drift. Vanligtvis sänds den här värmen ut i omgivningen utan att användas och värmer istället upp området runt omkring. Det är inte bara i kylda miljöer som denna effekt är oönskad. I temperaturreglerade utrymmen måste luftkonditioneringssystemet kompensera för den utsläppta värmen. Detta leder till en ökad energiförbrukning och högre energikostnader i motsvarande grad.

Värme är energi: det är förnuftigt att utnyttja den, såväl ur ekonomisk som ekologisk synpunkt. Värmeväxlare kan ge ett avsevärt bidrag till att minska den totala energiförbrukningen i vakuumgenereringsprocesser och minska koldioxidavtrycket. De kan användas för att återvinna en stor andel av värmen så att den istället kan användas för rumsuppvärmning eller varmvattenproduktion. Den allmänna tumregeln är att man med värmeåtervinningsprocesser kan ta tillvara mellan 50 och 70 procent av den energi som motorn har förbrukat för annan användning.

En luftkyld lamellvakuumpump med en kapacitet på 1 000 m³/h, 4 000 driftstimmar per år och ett arbetstryck på 100 millibar genererar ca 17 kW/h energi i form av värme som släpps ut i omgivningen. En vatten/oljevärmeväxlare från Busch kan återvinna upp till 70 procent av den ingående energin för annan användning. Med energipriser på 0,18 euro/kWh leder detta till årliga besparingar på upp till 9 500 euro och mer än 22 ton CO2.

Värmeväxlarteknik

Busch har ett stort utbud av tekniker för värmeåtervinning. Till exempel är en vatten/oljevärmeväxlare lämplig för oljesmorda vakuumpumpar. Driftsvätskan (olja) värms upp under kompression. Dess värme överförs till en vattenkrets i värmeväxlaren. Vatten/vattenvärmeväxlare är lämpliga för bland annat vätskeringvakuumpumpar. I det här fallet överförs värmen från driftsvätskan (vatten) till värme- eller varmvattenkretsen.

Separationen av de två kretsarna förhindrar att processrester överförs till värmeåtervinningssystemet. Denna variant kan även användas med andra typer av vakuumpumpar med vattenkylda motorer. När det gäller luft/oljevärmeväxlare fungerar den omgivande luften som överföringsmedium för att sprida och återvinna värmen. Denna teknik minimerar korrosion och underhållskostnader.

Förhållandena i en central vakuumförsörjning är särskilt gynnsamt för effektiv värmeåtervinning. Eftersom vakuumpumpar i den här lösningen är installerade i ett separat rum kan inte spillvärmen nå de kylda produktionsområdena och belasta luftkonditioneringssystemet ytterligare. Samtidigt, tack vare koncentrationen, möjliggör en serie tekniker omfattande och effektiv användning av spillvärmen.

Experterna från Busch hjälper dig att välja den värmeåtervinningsteknik som är bäst lämpad för din tillämpning.


"Efficiency in Vacuum" finns nu också som nyhetsbrev!

Prenumerera nu så får du ständigt ny och intressant information om effektiv vakuumproduktion.

PRENUMERERA

Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss