Ekonomisk och pålitlig förpackning med centralt vakuumsystem

Maulburg, Germany Goodvalley Polska är en av de största fläskproducenterna i Polen och tillverkar olika slags korvar, skinka och färska köttprodukter. Alla korvvaror förpackas användarvänligt genom förpackning med modifierad atmosfär (MAP). Vakuumet som används för att evakuera luften ur förpackningen kommer från ett centralt vakuumsystem från Busch. Det tillför det vakuum som behövs till alla förpackningslinjer innan förpackningen fylls med den skyddande atmosfären. Centralvakuumenheten har gjort att Goodvalley Polska kunnat optimera ekonomin och effektiviteten
Fig. 1: Diverse korv- och köttprodukter är Goodvalley Polska specialitet
Fig. 1: Diverse korv- och köttprodukter är Goodvalley Polska specialitet

Goodvalley Polska använder skyddande atmosfär med en gasblandning av koldioxid och kväve till att förpacka produkterna. En utjämnande atmosfär genereras vid förpackningen, vilket ger produkterna en dramatiskt ökad livstid och ser till att de behåller färg, konsistens och fräschör under förvaringsperioden. 

Goodvalley Polska kombinerar alla processtegen vid sin anläggning i Przechlewo, från slakt till leverans av de färdiga produkterna. Varje dag slaktar de 1 000 grisar. Alla djuren kommer från företagets egen avelsgård Poldanor SA några kilometer bort. Därigenom kan de påverka kvaliteten på köttet under hela uppfödningsprocessen. Både Goodvalley Polska och Poldanor SA tillhör internationella Axzon Group.


Fig. 2: Förpackning av malt kött med en brickförseglande förpackningsmaskin

Goodvalley Polska har 900 skiftarbetare anställda. Produktionen är igång 20 timmar per dag. Efteråt rengörs processmaskinerna och systemen. 

Skyddande atmosfär används under förpackningsprocessen på sammanlagt fyra förpackningslinjer, som alla är utrustade med brickförseglande förpackningsmaskiner. Ursprungligen hade man separata R 5 oljesmorda vakuumpumpar med roterande lameller från Busch installerade för varje förpackningsmaskin, en våning direkt ovanför varje maskin. Enligt Tomasz Paciorek, teknisk chef på Goodvalley Polska, var syftet med beslutet att se till att överskottsvärme inte kommer in i bearbetnings- och förpackningsrummen.

I slutet av 2015 erbjöd sig Busch Vakuumpumpar och system att centralisera vakuumsystemet för alla förpackningslinjer. 

Det skulle ge följande fördelar:

  • energibesparingar
  • ett helt pålitligt vakuumsystem
  • möjlighet att utföra underhållsarbete när systemet används


Tomasz Paciorek bestämde sig så småningom för att använda ett sådant vakuumsystem från Busch. Det installerades i början av 2016 och har sedan dess körts i cykler om 20 timmar, fem eller sex dagar i veckan.

Systemet består av sammanlagt fyra R 5 oljesmorda vakuumpumpar med roterande lameller. De är kopplade till en vakuumbehållare, där trycket konstant ligger på 150 millibar. Som mest behövs tre av de fyra vakuumpumparna för detta. En av pumparna fungerar enbart som reserv. Även under full belastning använder systemet bara tre istället för de fyra pumpar som krävdes tidigare, vilket motsvarar en årlig energibesparing på 3 750 kilowattimmar. Vakuumsystemet är efterfrågebaserat, vilket innebär att de R 5 oljesmorda vakuumpumpar med roterande lameller som är i drift också är de som behövs för driften. I praktiken innebär det att drift med full belastning är ett undantag, och endast sker om alla förpackningslinjerna är utrustade med de största förpackningsverktygen och har samma cykeltider. Endast två vakuumpumpar är vanligtvis i drift och den största R 5 oljesmorda vakuumpumpen med roterande lameller med en pumphastighet på 400 mper timme klarar ofta basbelastningen på egen hand. Jämfört med ett decentraliserat vakuumsystem ger det energibesparingar på 83 000 kWh, vilket motsvarar en halvering av energiförbrukningen. 


Fig. 3: Centrala vakuumsystem från Busch för att generera vakuum i förpackningsbrickor innan de fylls med skyddsgas

Eftersom R 5 oljesmorda vakuumpumpar med roterande lameller från Busch är mycket robusta har det aldrig inträffat ett haveri, varken tidigare med de separata enheterna eller med det nya centraliserade systemet. Även om en av vakuumpumparna skulle haverera, skulle driften överhuvudtaget inte påverkas tack vare redundansen med de fyra vakuumpumparna. Vakuumbehållaren uppströms ger ett permanent vakuum på 150 millibar. Det säkerställer de snabbaste evakueringstiderna och därigenom de snabbaste klockcyklerna under förpackning. Utformningen av den centrala vakuumenheten innebär även att det är möjligt att utföra underhåll vid drift. Underhållspersonalen behöver inte befinna sig i det hygienkänsliga området. Istället sker det i teknikrummet på övre våningen där systemet finns. Under underhållsarbetet kan varje enskild R 5 oljesmord vakuumpump med roterande lameller stängas av utan att det påverkar vakuumnivån eller pumphastigheten. 

Alla installerade vakuumpumpar är specialutformade för syre och kan komprimera syreinnehåll på över 21 procent. Det gör det möjligt att lägga till gasblandningar med ett syreinnehåll på cirka 70 procent till MAP-förpackningar med hjälp av vakuumkammaren. Den höga syrehalten innebär att gasblandningen är explosiv. Under den normala förpackningsprocessen ventileras förpackningskammaren efter att den fyllts med gasblandningen så att det enbart är vanlig luft som förs bort under nästa förpackningscykel, vilket minimerar explosionsrisken. Endast mycket osannolika scenarier med defekta ventiler eller annan skada kan leda till en ökad syrekoncentration i vakuumpumparna när luften pumpas ut. Det är anledningen till att de installerade R 5 oljesmorda vakuumpumparna med roterande lameller motsvarar de högsta säkerhetskraven så att de tillförlitligt kan avlägsna även ökade koncentrationer av syre.

Den tekniska chefen Tomasz Paciorek är mycket nöjd med den här lösningen. Ytterligare en fördel med att centralisera vakuumsystemet kommer att demonstreras 2017, när en femte förpackningslinje tas i drift. Den kan anslutas till den centrala vakuumenheten utan att enheten behöver expanderas. Vakuumspecialisterna från Busch har redan beräknat att nuvarande systemprestanda räcker för att med marginal tillhandahålla ytterligare en förpackningslinje med vakuum. Det ökar energibesparingarna ytterligare jämfört med den ursprungliga separata tillförseln för förpackningsmaskinerna.

Goodvalley Polska
Sedan grundandet 1999 har Goodvalley Polska tillverkat korv och köttprodukter i den polska byn Przechlewo. Idag är de en av de största polska leverantörerna av sådana fläskprodukter. Huvudmarknaderna är Europa och USA, där de levererar till matkedjor. Produktutbudet omfattar diverse specialiteter inom rökt korv, varianter på kokt korv, skinka och bacon, färska köttprodukter från malt kött och fläskstek, skivade och portionerade varor samt färdigmarinerade och kryddade specialiteter för grillen. Goodvalley Polska har från första början haft stort fokus på kvalitet och hygien. Sedan 2002 har de tillverkat sina produkter i enlighet med HACCP-standarden.


Kategorier
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss