Omsatt i praktiken: Ekonomisk och säker fastspänning med vakuum för tillverkning av sittmöbler

Omsatt i praktiken: Ekonomisk och säker fastspänning med vakuum för tillverkning av sittmöbler

Sittmöbler av hög kvalitet är huvudprodukten från Kvist Industries A/S. Trädelarna i de danska designmöblerna tillverkas av massivt eller formpressat trä. För att klara de egna högt ställda kvalitetskraven samt kundernas höga krav spelar den erfarna personalens manuella bearbetning en viktig roll. Särskilt stor vikt läggs vid att få fram en perfekt ytfinish, något som kräver stor yrkesskicklighet. Automatisk framställning av delar utförs med sex olika CNC-bearbetningsmaskiner. De olika delarna spänns fast med vakuum som genereras av Mink-klovakuumpumpar från Busch.
Kvist.jpg

Kvists främsta marknader är Tyskland och Skandinavien, men den kinesiska marknadens betydelse växer i takt med ett växande intresse för Kvists produkter bland kinesiska kunder. Efter 50 år har stolar och fåtöljer av tidigare designsnitt blivit klassiker som nu genomgår en renässans i produktutbudet. Men även nydesignade sittmöbler (fig. 1) ingår i Kvists sortiment. Kvist Industries A/S huvudkontor ligger i den danska staden Årre där två av företagets anläggningar är förlagda. Den ena anläggningen tillverkar sittmöbler och den andra tillverkar bord.

Fig. 1: Stolar och fåtöljer av hög kvalitet i alla former och stilar tillhör Kvist Industries A/S huvudprodukter

Kvist driver en annan produktionsanläggning i Lettland, där 650 anställda tillverkar separata delar. Slutmontering och kvalitetssäkring av sittmöbler sker alltså huvudsakligen i Årre.

Ett centralt vakuumsystem med tre Mink-klovakuumpumpar används i var och en av de två danska anläggningarna för att generera det vakuum som krävs för fastspänning. Båda de centrala vakuumsystemenheterna har varit i drift sedan juli 2015 då de ersatte de tidigare torrgående lamellvakuum- och vätskeringsvakuumpumparna. Lamellvakuumpumparna krävde mycket underhåll till följd av det höga slitaget på lamellerna. Vakuumgeneratorn alstrade dessutom restvärme rakt ut i produktionslokalen. Det resulterande i högt buller och innebar extremt obehag för medarbetarna. Vattennivån hos vätskeringsvakuumpumparna krävde ständig övervakning och påfyllning eller byte av vatten som hade förorenats av trädamm.

Den tekniska chefen Rune Kvist var inte nöjd med någon av vakuumgeneratorerna på grund av den ojämna prestandan. Detta är något som i vissa fall kan leda till fastspänningsproblem till följd av att vakuumet inte har uppnått rätt nivå eller att nivån uppnåtts för långsamt. Med de två centrala vakuumsystemen från Busch kunde Rune Kvist åstadkomma optimal vakuumförsörjning: Förut behövde vi sammanlagt sex vakuumpumpar i tre CNC-bearbetningscentra med två bearbetningsbord för vår sittmöbeltillverkning. Den resulterande restvärmen och bullerproblemen hade en negativ inverkan på arbetsstationerna. Idag har vi tre Mink-klovakuumpumpar utanför byggnaden som bara märks genom att vi nu alltid har tillgång till det vakuum vi behöver för fastspänning, löd den positiva kommentaren från Rune Kvist.

I tillägg till det: Pålitligheten under drift förbättrades betydligt. Erforderligt vakuum är direkt tillgängligt i alla lägen eftersom rörledningssystemet mellan vakuumpumparna och CNC-maskinerna (fig. 2) fungerar som vakuumbuffert som håller ett konstant vakuum på 200 millibar. Den höga driftsäkerheten säkerställs också av det behovsbaserade reglersystemet. De enda vakuumpumpar som arbetar är de som behövs just då för att bevara vakuumnivån i rörledningssystemet. I praktiken används maximalt två av tre installerade Mink-vakuumpumpar för att uppnå detta. Om en av dem slutar fungera påverkar det inte produktionen.

Fig. 2: Massivt trä och formpressade trädelar bearbetas i ett flertal CNC-maskiner

En annan viktig fördel med det centrala vakuumsystemet möjliggörs av det behovsbaserade reglersystemet för Mink-klovakuumpumpar och den frekvensreglerade driften: Det går att generera enorma energibesparingar. För det första kräver Mink-klovakuumpumpar mindre energi än jämförbara vakuumpumpar av samma storlek. Detta möjliggörs genom kontaktlös och slitagefri kloteknik med vakuum. Vidare förblir pumphastighet och vakuumprestanda konstanta genom hela livscykeln, medan pumpvarvtal och uppnåbar vakuumnivå för torrgående lamellvakuumpumpar försämras till följd av lamellslitaget. Det är därför en mindre Mink-klovakuumpump ofta kan ersätta en större torrgående lamellvakuumpump. I praktiken innebär det att det krävs lägre motoreffekt för jämförbar pumphastighet.

Grundprincipen är att det behövs färre vakuumpumpar för att centralisera vakuumförsörjningen än för decentraliserad installation direkt vid CNC-bearbetningscentret. Det är så det gick till när de befintliga sex lamellvakuumpumparna ersattes av tre nya Mink-vakuumpumpar. Sex lamellvakuumpumpar användes tidigare under hela arbetstiden. I praktiken har den centrala vakuumsystemenheten visat att en enda Mink-vakuumpump arbetar vid 50 hertz under arbetstid och att en andra emellanåt slås på automatiskt, men endast kortvarigt och oftast med lägre frekvens. Detta ger Kvist en årlig energibesparing på upp emot 61% eller 22 600 kilowattimmar (fig. 3) enbart för sittmöbelstillverkningen. Det andra centrala vakuumsystemet som används för tillverkning av bord uppnår liknande värden.


Fig. 3: En jämförelse av energiförbrukningen hos den tidigare decentraliserade vakuumgenereringen med torrgående lamellvakuumpumpar och den nuvarande centrala lösningen med Mink-klovakuumpumpar

Rune Kvist är nöjd med den centraliserade vakuumförsörjningen. Därför har han också beslutat att använda denna teknik vid den nya anläggningen i Lettland och har låtit installera två identiska centrala vakuumsystem med Mink-klovakuumpumpar.

Enligt Rune Kvist kräver Mink-klovakuumpumpar så gott som inget underhåll alls. De har ett underhållsavtal med Busch som omfattar årlig inspektion av samtliga Mink-klovakuumpumpar samt byte av växelolja. Tack vare kloteknikens slitagefria natur finns det inget behov av att byta slitdelar så som lamellerna i lamellvakuumpumpar eller uppgifter som utförs med driftvätskor i vätskeringsvakuumpumpar.


"Efficiency in Vacuum" finns nu också som nyhetsbrev!

Prenumerera nu så får du ständigt ny och intressant information om effektiv vakuumproduktion.

PRENUMERERA

Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss