Energieffektivt vakuumsystem för förpackning av livsmedel

Intresset för energieffektiva vakuumsystem för livsmedelsförpackning ökar hos många livsmedelstillverkare eftersom deras ekonomiska betydelse ökar. Avgörande är att hela förpackningsprocessen tas med i analysen, inte bara vakuumtekniken.
Energy_Efficiency_News_Web_Image.jpg

Maskiner med förpackningskammare, brickförseglare eller termoformningsmaskiner använder sig av vakuumteknik för förpacka färska livsmedel hygieniskt så att de får en lång livslängd i butiken. Ju fler sådana förpackningsmaskiner som används inom företaget, och ju längre drifttid de har, desto intressantare blir det att undersöka energiförbrukningen och driftskostnaderna för vakuumsystemet.


Vakuumsystemet
Vakuumpumpen är hjärtat i förpackningsmaskinens vakuumsystem. Den evakuerar luft från vakuumkammaren, och ser till att förpackningen får avsett tryck så snabbt och pålitligt som möjligt innan förpackningen förseglas. För evakuering av vakuumkammaren används vanligen oljesmorda vakuumpumpar med roterande lameller. Med R 5-seriens vakuumpumpar har Busch Vakuumpumpar och system i över 50 år skapat en global standard för vakuumsystem för förpackningsmaskiner, en standard som företaget har fortsatt att utveckla till perfektion. Det senaste tillskottet är R 5 RD, som första gången presenterades på IFFA 2016 i Frankfurt. Dessa vakuumpumpar ger besparingar i energiförbrukningen i storleksordningen 20 procent.

En termoformningsmaskin kan till exempel utrustas med nya R 5 RD 0360 A (bild 1), vilket gör att det går att spara cirka 1 500 euro (med ett elpris på 0,18 euro/kWh) i energikostnader per år vid tvåskiftsdrift.


Bild 1: R 5 RD 0360 A är en ny energieffektiv oljesmord vakuumpump med roterande lameller från Busch. Den visades första gången på IFFA 2016.

Den nya R 5-seriens oljesmorda vakuumpumpar med roterande lameller är specialutvecklade för vakuumförpackning av livsmedel, och är enkla att rengöra med sin släta, avrundade och självdränerande design. Höljet har inga kylflänsar. Den kräver mycket litet underhåll och alla delar som behöver underhåll sitter på ena sidan. Det enda som behöver bytas är en luft-/oljeavskiljare. Underhållet bidrar därmed till de sänkta kostnaderna.

Reducerar termisk belastning
För alla vakuumpumpar gäller att de alstrar överskottsvärme som kan påverka temperaturen inuti förpackningsmaskinen negativt. Denna överskottsvärme går inte att motverka i någon högre grad. Men den kan också utnyttjas.

Med en värmeväxlare för olja/vatten på R 5-pumpen minskar överskottsvärmen betydligt, vilket också sänker energikostnaderna för luftkonditionering. Värmeväxlaren kan dessutom användas för att generera varmvatten, som i sin tur kan användas vid driften. Värmeväxlare kan eftermonteras på R 5-seriens oljesmorda vakuumpumpar med roterande lameller.

Om fyra förpackningsmaskiner arbetar i ett rum och var och en är försedd med en vakuumpump från R 5-serien med en motoreffekt på 5,5 kW, går det åt cirka 6,0 kW för kylning. Om vakuumpumparna utrustas med värmeväxlare, reduceras energibehovet för kylningen till cirka 1,5 kW. Med en driftstid på 4 500 timmar/år och ett beräknat elpris på 0,18 euro/kWh, ger detta en årlig besparing i energikostnaderna på cirka 3 700 euro.

Användningen av varmvattnet är inte medräknad i det här exemplet.

Kan styra förpackningsprocesserna
Det finns flera sätt att utforma förpackningsprocessen på ett mer ekonomiskt sätt med hjälp av smarta tekniker för vakuumsystem, med allt från optimerade styrsystem till användning av vakuumbehållare. Busch erbjuder lösningar där en vakuumexpert undersöker kundens befintliga vakuumsystem och utvärderar resultatet. Därefter kan experten peka ut för kunden var det finns möjliga besparingar.

Målet är en individuell lösning för kundens vakuumsystem som kan ge optimal energieffektivitet.


Bild 2: Centralt vakuumsystem från Busch på ett stort köttbearbetningsföretag 

Centralt vakuumsystem
Ett centraliserat vakuumsystem är användbart på alla företag som förpackar livsmedel i olika termoformningsmaskiner, brickförseglare eller maskiner med kammare. Busch är världens största tillverkare av sådana centrala vakuumsystem (bild 2), och har dessutom längst erfarenhet. Centraliserade system sänker vanligen energikostnaderna med 50 procent eller mer. Det finns dessutom möjligheter att styra driften med precision utifrån de övergripande behoven. Vanligen körs inte alla förpackningsmaskiner med toppbelastning, så alla vakuumpumpar är inte i drift. Det leder till att färre vakuumpumpar krävs än i ett decentraliserat vakuumsystem. Andra fördelar med centraliserade vakuumsystem är deras höga tillförlitlighet och säkerhet, eftersom alla systemkomponenter har en redundant design. Vakuumtrycket förblir intakt även om en vakuumpump slutar fungera eller behöver underhåll. Buschs centrala vakuumsystem kan utrustas med en rad olika vakuumpumpar. Förutom de oljesmorda vakuumpumparna med roterande lameller i R 5-serien går det även att använda torrgående Mink-klovakuumpumpar eller COBRA skruvvakuumpumpar. Investeringskostnaderna kan reduceras eftersom även befintliga vakuumpumpar kan ingå i systeminstallationen.

Ett verkligt exempel ges i följande diagram. En tillverkare av köttprodukter kunde genom att centralisera sitt vakuumsystem få energibesparingar på 151 000 euro per år.


Bild 3: Jämförelse av energikostnader mellan ett centralt och ett lokalt vakuumsystem


Kategorier
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss