Gummikomponenter av hög kvalitet med modern vakuumteknik

Montegaldella, Italy Hos Datwyler Pharma Packaging Italy Srl. tillverkas främst små gummikomponenter för medicinsk utrustning. Tillverkningen på företagets produktionsanläggning i Montegaldella (VI) består i huvudsak av gummidelar för sprutkolvar och tätningar för sterila produkter. Datwylers termoformningsmaskiner använder sig av skruvvakuumteknik från Busch. Ett vakuumsystem med fyra COBRA skruvvakuumpumpar säkerställer produkternas höga kvalitet genom att avlägsna luft och gasbubblor från gummit under formningen.
bloodcollectiontubes_web.jpg

Datwyler Pharma Packaging Italy Srl. är en del av den globala koncernen Datwyler Sealing Solution Group, som ägs av Datwyler Corporation. Datwyler Pharma Packaging Italy Srl. driver två produktionsanläggningar i Italien. På Montegaldella (VI) tillverkas komponenter som pluggar för blodprovsrör och delar till engångssprutor. Anläggningen sysselsätter 140 medarbetare och man tillämpar ett treskiftssystem. Tillverkningsprocessen omfattar alla steg i produktionen, från blandning av råmaterialet till förpackning av färdiga sterila gummikomponenter för leverans. Datwylers kunder är medicintekniska företag över hela världen.

Produktionens första steg är blandningen av gummi med tillsatser och kemikalier för att forma band av basmaterialet, som sedan samlas i rullar. Basmaterialets sammansättning beror på hur det ska användas, och det är kundens specifikationer som styr. I två produktionslinjer med tolv termoformningsmaskiner vardera klipps banden automatiskt till rätt storlek. De klippta delarna pressas sedan i formar under vakuum, och därefter stämplas, vulkaniseras, testas, tvättas och paketeras de separata komponenterna.

Formningsprocessen görs under högt mekaniskt tryck och vid temperaturer på mellan 175 och 180 grader, och med ett vakuum på 1 mbar (-999 mbar). Denna vakuumnivå är nödvändig för att luftbubblorna ska pressas ut ur den färdiga komponenten, och för att avlägsna ångan som bildas på grund av den höga temperaturen och trycket. Formningsmaskinerna utrustades ursprungligen med oljesmorda vakuumpumpar med roterande lameller, men det ledde snabbt till stora problem: oljan i vakuumpumpen reagerade med ångan som bildades under processen vilket fick emulsioner och fettavlagringar att ansamlas inuti vakuumpumparna. Avlagringarna påverkade vakuumet negativt, och önskad nivå och pumphastighet kunde inte längre uppnås. Man provade med kostsamma åtgärder för att hålla vakuumpumparna igång, bland annat oljebyten var fjortonde dag. 2009 undertecknade Datwyler ett underhållsavtal med Busch, där Busch åtog sig att utföra tredjepartsservice för vakuumutrustningen.

Efter att Busch vakuumspecialister ingående hade studerat problemet, presenterade de sina rekommendationer för Alessandro Piccoli, chef för underhållet på Montegaldella (VI)-anläggningen. Så här såg lösningen ut: ersätt de oljesmorda vakuumpumparna med roterande lameller med torrskruvteknik från Busch. Därefter följde en genomgripande testning av en COBRA skruvvakuumpump. Dessa vakuumpumpar arbetar utan kompressionskammarvätskor, och det finns därmed ingen kontakt mellan den extraherade ångan och något annat medium i vakuumpumpen. COBRA vakuumpumpar har dessutom en driftstemperatur som gör att ångan kan strömma genom pumpen utan att kondenseras. Eftersom COBRA-testsystemet fungerade mycket tillfredsställande, beställde Alessandro Piccoli två COBRA vakuumpumpar avsedda för en linje med sex formningsmaskiner. I båda vakuumpumparna fanns Panda Roots-vakuumpumpar som förstärkare. Denna lösning gjorde att man kunde installera vakuumsystemet på avstånd från produktionsbyggnaderna och leda vakuumet till termoformningsmaskinerna genom ett rörledningssystem. En vakuumbehållare uppströms ser till att önskad vakuumnivå och pumphastighet ständigt upprätthålls. 2012 beställdes och installerades ytterligare två vakuumenheter – också de med COBRA-pumpar som förpumpar och Panda Roots förstärkarpumpar – för användning med en hel linje bestående av tolv termoformningsmaskiner. Alla vakuumenheter är utrustade med ett helautomatiskt styrsystem, som övervakar vakuumnivån och aktiverar precis så många vakuumpumpar som behövs för att möta det aktuella behovet hos de tolv termoformningsmaskinerna. Det innebär att samtliga vakuumpumpar endast är igång när hela linjen arbetar på maxkapacitet. Vanligtvis krävs bara tre COBRA/Panda-kombinationer. För Alessandro Piccoli, vars mål är maximal energieffektivitet, är det här ytterligare ett viktigt argument som talar för COBRA torrskruvteknik och ett centralt vakuumsystem. Det finns redan planer på att utöka vakuumsystemet så att det täcker in alla 24 formningsmaskiner, och denna lösning kommer snart att implementeras.

För Alessandro Piccoli har Busch-lösningen inneburit följande fördelar:

  • Ingen reaktion mellan extraherad ånga och drivvätskor tack vare torrskruvtekniken
  • Ingen kondens bildas i vakuumpumparna tack vare den jämna temperaturfördelningen i COBRA-enheterna
  • Betydande energibesparingar tack vare central vakuumtillförsel och automatisk behovsstyrd reglering
  • Extremt tillförlitlig vakuumtillförsel
  • Mycket mindre behov av underhåll och därmed lägre kostnader för service, reservdelar och avbrott i produktionen
  • Vakuumsystemet är lätt att komma åt även medan termoformningsmaskinerna är igång, underhållet kan utföras medan produktionen pågår
  • Inget buller i produktionsbyggnaden eller vid arbetsstationerna eftersom det centrala vakuumsystemet är placerat i en annan byggnad

Kategorier
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss