Central vakuumkälla för tillförlitlig och effektiv emballering

Maulburg, Germany Westfleisch, med nio anläggningar och en årsomsättning på 2,5 miljarder euro, är ett av de största köttbearbetningsföretagen i Tyskland.
Vakuumcentralanläggning från Busch i Westfleischs köttcenter i Erkenschwick
Vakuumcentralanläggning från Busch i Westfleischs köttcenter i Erkenschwick

Vid Westfleischs köttcenter i Erkenschwick, på ca 135 000 kvadratmetrar produktionsyta, slaktas varje vecka mellan 30 000 och 40 000 grisar och där bearbetas upp till 800–900 ton köttprodukter, huvudsakligen råkorv, kokt korv och skinka. Den stora verksamheten är utrustad med en vakuumcentralanläggning från Busch, som levererar vakuum till de 30 emballeringslinjerna i flera byggnader. För Westfleisch är det den säkraste och mest lönsamma vakuumkällan.

Westfleisch grundades som ett boskapsförädlingskooperativ 1928 och är idag en av de ledande köttsäljarna i Tyskland och Europa. Mer än 40 procent av de producerade mängderna exporteras till fler än 40 länder. Över 4 000 gårdspartners producerar enligt avtal grisar, kor och kalvar. Westfleisch kan därför i stor grad garantera ursprung, säkerhet och kvalitet under hela bearbetningskedjan. Försäljningen till konsumenten sker i livsmedelsaffärerna. Huvudkontoret för den ca 1 900 anställda starka företagsgruppen ligger i Münster i Westfalen. I de nio produktionsanläggningarna äger slakt, styckning, bearbetning och förädling rum. Vid köttcentret i Erkenschwick installerades den första centrala vakuumkällan från Busch redan 1990. Idag arbetar Westfleisch i Erkenschwick, med över 1 000 anställda, i tvåskift fem dagar i veckan, och beroende på säsongen delvis också på lördagar. Under det tredje skiftet rengörs produktionsanläggningarna.

Genom ständigt utökad produktionskapacitet och därmed relaterad utbyggnad av anläggningen, genom omstruktureringsåtgärder och strikt rumslig avdelning (i zoner) av råkorvsproduktionen från produktionen av kokt korv, tillkom det senare en andra centralanläggning. 2013 beslöt sig Westfleisch för att ersätta dessa båda vakuumkällor, som låg flera hundra meter från varandra, med en enda ny anläggning. Anläggningen skulle helst installeras på en central plats med kortaste avstånd till alla emballeringslinjer i samtliga byggnader.

På grund av de goda erfarenheter som företaget hittills hade haft med firman Busch, med avseende på vakuumteknik och centrala vakuumkällor vid andra Westfleisch-anläggningar, föll valet på en vakuumcentral från Busch som uppfyllde alla kraven.

Busch konstruerade sedan anläggningen så att så höga hastigheter som möjligt kunde köras på alla 30 emballeringslinjerna med termoformningsmaskiner. Emballeringskamrarna töms i två steg så att kritiskt tryckfall tas vara på och snabbast möjliga cykeltid därmed kan uppnås. Det betyder att en del av vakuumcentralanläggningen består av grovvakuumpumpstationer, som förtömmer förpackningarna till 50 millibar, innan finvakuumpumpstationer, som slås till via omkopplingsventiler, minskar undertrycket i emballeringskammaren till 3 millibar. Detta är inte bara det snabbaste sättet att uppnå sluttrycket i förpackningen, utan också det mest effektiva. Den stora ekonomiska fördelen beror alltså på att grovvakuum kan uppnås genom att lamellvakuumpumparna R 5 används med relativt låg sugkraft. I finvakuumpumpstationerna arbetar frekvensstyrda Panda-lobrotorvakuumpumpar som hjälppumpar (boosterpumpar), vilka slås till först efter att grovvakuum har uppnåtts.

En termoformningsvakuumpumpstation levererar med sina enskilda vakuummoduler 160 millibars vakuum till formningsstationerna i termoformningsmaskinerna. Detta vakuums funktion är att suga in förpackningens underfilm i formen och på så vis forma förpackningslådan (tråget).

Vakuumcentralanläggningen utformades av Busch så att den kan byggas ut när som helst, för att kunna "växa" vid en framtida ökning av produktionskapaciteten. En sådan utbyggnad blev nödvändig redan i början av 2015.

Sedan början av 2015 består den expanderade vakuumcentralanläggningen av totalt 18 lamell- och lobrotorvakuumpumpar. Detta motsvarar exakt det antal vakuumpumpar som före 2013 var installerade i de båda vakuumcentralanläggningarna tillsammans. Men på den tiden var endast 13 emballeringsmaskiner anslutna, idag matas däremot 30 emballeringsmaskiner med vakuum.

Detta betyder att sammanslagningen av de då två vakuumcentralanläggningarna till en ny central vakuumkälla resulterade i en energibesparing på 56 procent. Vakuumcentralanläggningens styrning har programmerats så att de enskilda vakuummodulerna slås på eller av beroende på behovet.

Avstånden mellan de olika emballeringslinjerna och vakuumcentralanläggningen är upp till 400 meter. Totalt sträcker sig PVC-rörledningsnätet hos Westfleisch i Erkenschwick 1 300 meter för distributionen av fin-, grov- och termoformningsvakuum.

De ansvariga på Westfleisch är efter sju månaders drift mycket nöjda med den expanderade vakuumproduktionen och säkra på att de tagit rätt beslut.

När man beslutade sig för Busch var det för Westfleisch - förutom energisparandet - viktigt att allt erbjöds från en enda källa. Vakuumspecialisterna från Busch tog hand om hela utformningen, placeringen, konstruktionen, installationen och idrifttagningen av vakuumanläggningen, t.o.m. rördragningen. Busch erbjöd också ett "Allt-i-ett"-serviceavtal. Det betyder att Busch tar fullt ansvar för anläggningen, utför allt underhållsarbete och åtgärdar eventuella fel omedelbart.

Underhållsarbeten kan utföras av Busch-tekniker under normal drift. För detta ändamål kopplas enskilda vakuummoduler bort ifrån vakuumnätet och kopplas till igen efter underhållet. Serviceteknikern måste inte gå in i några produktionsutrymmen - en stor hygienfördel vid livsmedelsproduktion. Ytterligare en fördel med centraliseringen är att ingen värme överförs från vakuumpumparna direkt till den kylda produktionen eller emballeringsutrymmena. Därmed möjliggörs markanta energibesparingar vid kylningen av utrymmena.


Kategorier
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss