Ochrona danych osobowych

Zaktualizowano: 20 października 2019 r

Dziękujemy za wizytę na naszej stronie internetowej oraz za zainteresowanie naszą firmą i jej produktami. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej www.buschvacuum.com.

Jeśli nie przebywasz na terytorium Unii Europejskiej, zapoznaj się z globalnym oświadczeniem o ochronie danych osobowych dostępnym tutaj here.

Informacje o ochronie danych osobowych

Informacje o ochronie danych osobowych dla dostawców i klientów są dostępne pod poniższym adresem.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Informacje podstawowe

 1. Niniejszy dokument można wydrukować lub zapisać za pomocą standardowej funkcji używanej przeglądarki internetowej (z reguły klikając opcje „Plik" -> „Zapisz jako") lub wbudowanej funkcji drukowania strony internetowej.
 2. Jeżeli korzystamy z usług zewnętrznych dostawców w celu realizowania poszczególnych funkcji na naszej stronie internetowej lub będziemy chcieli wykorzystać dane użytkownika w celach marketingowych, poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące odpowiednich procedur. Obejmują one również informacje o umownych kryteriach dotyczących okresu przechowywania.
 3. Jeżeli w kolejnych rozdziałach nie opisano inaczej, podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi konieczność przetwarzania ich na potrzeby realizacji funkcjonalności żądanych przez użytkownika na tej stronie internetowej (punkt (b) artykułu 6(1) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)).

Administrator / inspektor ochrony danych

 1. Administratorem danych według art. 4(7) RODO jest

  Busch Dienste GmbH
  Schauinslandstraße 1
  79689 Maulburg

  dalej określana jako „Busch", „my" lub „nas".

  Dodatkowe informacje są dostępne w dokumencie site notice.
 2. Można skontaktować się z inspektorem ochrony danych firmy Busch, pisząc na adres: dpo@buschvacuum.com lub przy użyciu adresu korespondencyjnego z dopiskiem „Attention to Data Protection Officer" (Uwaga do inspektora ochrony danych).

Utrzymanie strony internetowej i plików dziennika

 1. W przypadku, gdy użytkownik korzysta ze strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tj. jeśli nie zarejestruje się lub nie przekaże nam żadnych informacji, gromadzimy jedynie dane osobowe automatycznie przesyłane na nasz serwer za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Podczas przeglądania naszej strony internetowej gromadzimy następujące dane, które są technicznie wymagane do jej wyświetlania oraz zagwarantowania jej stabilności i bezpieczeństwa (podstawę prawną stanowi punkt (f) pierwszego zdania artykułu 6(1) RODO):
  • adres IP;
  • data i godzina żądania;
  • różnica czasu w stosunku do Uniwersalnego Czasu Greenwich (GMT);
  • treść żądania (specyficzna strona);
  • status dostępu / kod statusu HTTP;
  • objętość danych przekazanych w każdym przypadku;
  • strona internetowa, od której otrzymano żądanie;
  • przeglądarka internetowa;
  • system operacyjny i jego interfejs;
  • język i wersja przeglądarki internetowej.
 2. Adresy IP użytkowników są usuwane lub anonimizowane po zakończeniu ich wykorzystania. W przypadku anonimizacji adresy IP są modyfikowane w taki sposób, aby niemożliwe było przypisanie poszczególnych informacji dotyczących okoliczności korzystania i materiału do identyfikowalnej osoby fizycznej lub też skojarzenie ich z osobą fizyczną wymagałoby nieproporcjonalnie dużych nakładów czasowych, finansowych i osobowych.

Pliki cookie

Korzystanie ze sklepu internetowego

 1. Aby złożyć zamówienie w naszym sklepie internetowym należy w ramach realizacji umowy wprowadzić dane osobowe wymagane do przetworzenia zamówienia. W tym celu konieczne jest dokonanie rejestracji. Potrzebne do tego informacje można znaleźć w formularzu sieci web. Obowiązkowe informacje do przetwarzania zamówień specjalnie oznaczono, natomiast informacje dodatkowe są dobrowolne. Po naszej kontroli konto (login klienta) zostanie aktywowane. Przekazane dane będziemy przetwarzać w celu zrealizowania zamówienia. Dzięki temu możemy przekazać płatność do naszych banków. Podstawę prawną stanowi punkt (b) pierwszego zdania artykułu 6(1) RODO.
 2. Informacje przekazane przez użytkownika możemy również wykorzystywać w celu powiadomienia go o dodatkowych interesujących produktach z naszej oferty lub do wysyłania e-maili z informacjami technicznymi. Podstawę prawną stanowi punkt (f) pierwszego zdania artykułu 6(1) RODO.
 3. Ze względu na obowiązujące przepisy prawa handlowego i podatkowego jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych dotyczących adresu, płatności i zamówienia przez okres 10 lat. Po upływie tego okresu ograniczamy przetwarzanie tych danych, to znaczy, że są one wykorzystywane jedynie w stopniu wymaganym do spełnienia innych ustawowych zobowiązań.

  Proces zamawiania jest szyfrowany przy użyciu technologii TLS w celu zapobieżenia nieupoważnionemu dostępowi do danych osobowych przez osoby trzecie.

Biuletyn informacyjny

 1. Na potrzeby wysyłania biuletynów informacyjnych prosimy użytkownika o wyrażenie zgody i zatwierdzenie niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Po wyrażeniu zgody użytkownik może zamówić subskrypcję naszego biuletynu informacyjnego, służącego do przekazywania informacji o bieżących ofertach naszej firmy. W ramach tego procesu gromadzimy następujące dane:
  • adres e-mail,
  • kraj,
  • język.
 2. Do rejestracji biuletynu informacyjnego wykorzystujemy procedurę „double opt-in". Oznacza to, że po zarejestrowaniu wysyłamy do użytkownika wiadomość na podany adres e-mail z prośbą o potwierdzenie chęci otrzymywania biuletynu informacyjnego. Jeśli użytkownik nie potwierdzi rejestracji, przekazane informacje zostaną zablokowane i usunięte po upływie miesiąca. Ponadto w każdym przypadku zapisujemy użyte adresy, czasy rejestracji i potwierdzenia. Celem tej procedury jest zweryfikowanie rejestracji oraz, jeśli zajdzie taka potrzeba, umożliwienie wyjaśnienia potencjalnego niewłaściwego wykorzystania danych osobowych użytkownika.
 3. Po potwierdzeniu przechowujemy adres e-mail użytkownika w celu wysyłania biuletynu informacyjnego. Podstawę prawną stanowi punkt (a) pierwszego zdania artykułu 6(1) RODO.
 4. W każdej chwili możliwe jest wycofanie zgody na otrzymywanie biuletynu informacyjnego i zrezygnowanie z subskrypcji. Deklarację wycofania zgody można złożyć, wysyłając e-mail na adres: newsletter@news.buschvacuum.com lub wysyłając wiadomość przy użyciu danych kontaktowych określonych w informacjach o stronie.
 5. W tej sytuacji dane osobowe zostaną usunięte. Adres e-mail będzie przechowywany z przyczyn technicznych w celu zapobieżenia wysyłaniu dalszych biuletynów informacyjnych w przyszłości.
 6. Przy wysyłaniu biuletynu informacyjnego analizujemy zachowania użytkownika. Na potrzeby tej analizy wysyłane e-maile zawierają sygnalizatory web i/lub piksele śledzące, będące jednopikselowymi obrazami zapisywanymi na naszej stronie internetowej. Na potrzeby analizy powiązujemy dane określone w sekcji „Utrzymanie strony internetowej i plików dziennika" niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych oraz sygnalizatory web z adresem e-mail i indywidualnym identyfikatorem użytkownika.

Formularz kontaktowy i kontakt przez e-mail

 1. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, którego można użyć w celu nawiązania z nami kontaktu drogą elektroniczną. W pierwszej kolejności należy użyć menu rozwijanego, aby wybrać odpowiedni kraj i prawidłowy lokalny kontakt do przetworzenia zapytania. Żądanie zostanie wysłane automatycznie do odpowiedniej regionalnej firmy sprzedażowej należącej do Busch Group. Gdy użytkownik użyje tej opcji, dane wprowadzone w formularzu kontaktowym zostaną do nas przesłane i zapisane. Niezbędne informacje wymagane do przetworzenia żądania kontaktu oznaczono osobno, a dodatkowe informacje są dobrowolne.

  Ponadto w momencie wysłania zapisuje się następujące informacje:
  • adres IP użytkownika,
  • data i godzina wysłania formularza.
 2. Aby umożliwić przetwarzanie danych, pobierana jest zgoda i wskazywane odniesienie do niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych w kontekście procedury wysyłki. Alternatywnie można nawiązać z nami kontakt przy użyciu podanego adresu e-mail. W tym przypadku zapisywane są dane osobowe użytkownika przesłane razem z e-mailem. Danych używa się wyłącznie do przetwarzania konwersacji.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest obecność zgody użytkownika, punkt (a) artykułu 6(1) RODO. Podstawę prawną przetwarzania danych przekazanych w ramach wysyłania e-maili stanowi punkt (f) artykułu 6(1) RODO. Jeżeli nawiązanie kontaktu ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawę prawną przetwarzania stanowi punkt (b) art. 6(1) RODO.
 4. Przetwarzanie danych osobowych pochodzących wyłącznie z ekranu wprowadzania służy jedynie do celów przetworzenia kontaktu. W przypadku użytkowników kontaktujących się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej musi również zachodzić uprawniony powód do przetwarzania danych. Inne dane przekazane w ramach procedury wysyłania są wykorzystywane w celu zapobieżenia niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.
 5. Dane są usuwane bezpośrednio po stwierdzeniu ich nieprzydatności do osiągnięcia celu, do którego zostały zgromadzone. Dzieje się tak w przypadku danych osobowych pochodzących z ekranu wprowadzania formularza kontaktowego, które zostały wysłane e-mailem, jeśli odpowiednia konwersacja z użytkownikiem została zakończona. Konwersację należy uznać za zakończoną, jeżeli – na podstawie istotnych okoliczności – można stwierdzić, że odpowiednia kwestia została ostatecznie wyjaśniona. Adres IP pobrany dodatkowo w ramach procedury wysyłania podlega anonimizacji bezpośrednio po zakończeniu procedury wysyłania (patrz sekcja „Usługi analizy sieci web" niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych).

Czat na żywo

 1. W naszych witrynach internetowych wykorzystywane jest oprogramowanie do czatu na żywo firmy LiveChat, Inc., które umożliwia użytkownikowi indywidualną rozmowę z nami w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie LiveChat używa plików cookie (patrz powyżej), które służą do analizy korzystania z naszych witryn internetowych. Udział użytkownika w czacie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na podstawie tego oświadczenia o ochronie danych. W tym kontekście przetwarzanie danych jest realizowane na podstawie art. 6(1) lit. a RODO. Użytkownik witryn internetowych może zapobiec analizie internetowej, wyłączając obsługę skryptów JavaScript i plików cookie w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje o wymaganych ustawieniach znajdują się w pomocy danej przeglądarki. Więcej informacji o warunkach użytkowania i ochronie danych w oprogramowaniu LiveChat można znaleźć na stronie https://www.livechatinc.com/privacy-policy.
 2. LiveChat, Inc. stosuje się do EU-US Privacy Shield Framework (Tarczy Prywatności UE-USA) i Swiss-US Privacy Shield Framework (Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA) przygotowanych przez Amerykański Departament Handlu, określających sposób zbierania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przesyłanych z Unii Europejskiej i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych. LiveChat, Inc. przesłał do Departamentu Handlu oświadczenie o przestrzeganiu Zasad Tarczy Prywatności.
 3. Informacje dotyczące dostawcy zewnętrznego LiveChat, Inc. Attn: Privacy Officer, One International Place, Suite 1400, Boston, MA 02110-2619, USA, support@livechatinc.com

Hotjar

 1. Korzystamy z narzędzia Hotjar, aby lepiej zrozumieć potrzeby użytkowników i zoptymalizować tę usługę. Hotjar jest usługą technologiczną, która pomaga nam lepiej zrozumieć zachowanie użytkowników (np. ile czasu spędzają na poszczególnych stronach, jakie łącza wybierają, co lubią, a czego nie itd.), co pozwala nam na ulepszanie jakości usług. Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne technologie do zbierania danych o zachowaniach użytkowników i ich urządzeniach (w szczególności o adresie IP urządzenia (przechwytywanym i przechowywanym tylko w formie anonimowej), wielkości ekranu urządzenia, typie urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacjach o przeglądarce, lokalizacji geograficznej (tylko kraj), preferowanym języku używanym do wyświetlania naszej strony internetowej). Hotjar przechowuje te informacje w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Nigdy nie dojdzie do wykorzystania tych informacji przez nas ani Hotjar w celu identyfikacji poszczególnych użytkowników lub dopasowania ich do dalszych danych dotyczących indywidualnych użytkowników. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z polityką prywatności Hotjar dostępną pod tym łączem.
 2. Można zrezygnować z tworzenia profilu użytkownika, przechowywania przez Hotjar danych na temat korzystania z naszej strony internetowej oraz używania przez Hotjar śledzących plików cookie na innych stronach internetowych, klikając to łącze.
 3. Hotjar Limited jest spółką prywatną z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną na mocy prawa maltańskiego pod numerem C 65490, z siedzibą pod adresem Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta https://www.hotjar.com („Hotjar")
 4. Więcej informacji na temat polityki prywatności Hotjar (https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy) i zobowiązania Hotjar do przestrzegania RODO (https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment).
 5. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów uzasadnionych interesów (punkt (f) art. 6(1) RODO).

LinkedIn

 1. Używamy funkcji śledzenia konwersji i retargetowania od LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland („LinkedIn"), aby zmierzyć wyniki naszych kampanii reklamowych na LinkedIn, poprawić ich trafność i ponownie przekierować do nas internautów dzięki spersonalizowanym reklamom na LinkedIn lub innych witrynach.
 2. W tym celu wykorzystaliśmy na naszej stronie piksel śledzący (LinkedIn Insight Tag). LinkedIn Insight Tag umożliwia LinkedIn przechowywanie w przeglądarce plików cookie stron trzecich oraz gromadzenie i przechowywanie następujących informacji: Twojego adresu IP oraz wzorców użytkowania na naszej stronie internetowej i innych stronach internetowych, które zawierają piksel śledzący LinkedIn. Jeśli użytkownik zaloguje się na swoje konto LinkedIn, LinkedIn może połączyć zebrane dane z jego kontem i wyświetlić targetowaną reklamę w imieniu naszym lub innych reklamodawców. Można zobaczyć te reklamy na LinkedIn lub na witrynach stron trzecich.
 3. Zebrane informacje mogą być również przesyłane do serwerów LinkedIn w USA (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA). W związku z tym, że LinkedIn przestrzega zasad programu Tarcza Prywatności UE-USA, transfer ten opiera się na art. 45 RODO (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).
 4. Odwiedzający stronę internetową pozostają dla nas anonimowi, ponieważ otrzymujemy dostęp do danych śledzących tylko w formie zagregowanej.
 5. Więcej informacji na temat wyłączania reklam opartych na zainteresowaniach i ukierunkowanych za pomocą LinkedIn można znaleźć tutaj: Preferencje reklamowe LinkedIn właściciele kont i goście. Więcej informacji na temat wykorzystania danych osobowych przez LinkedIn można znaleźć w Polityce ochrony prywatności LinkedIn (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy).
 6. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów uzasadnionych interesów (punkt (f) art. 6(1) RODO).

YouTube

 1. W naszej witrynie internetowej używana jest funkcja umieszczania YouTube w połączeniu z funkcją „rozszerzonego trybu prywatności" w celu odtwarzania filmów od dostawcy YouTube. YouTube jest usługą udostępnianą przez Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google").
 2. Aby umożliwić odtworzenie umieszczonego filmu, nasza witryna internetowa nawiązuje połączenie z serwerem YouTube. Filmy YouTube są umieszczane w naszej witrynie internetowej przy użyciu funkcji „rozszerzonego trybu prywatności". Ta funkcja „rozszerzonego trybu prywatności" jest udostępniania przez YouTube i YouTube tym samym zapewnia, że żadne pliki cookie zawierające dane osobowe nie są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Jednakże adres IP użytkownika i odwiedzana witryna internetowa są rejestrowane i przetwarzane przez YouTube podczas odtwarzania filmu. Niemniej jednak danych tych nie można przyporządkować do użytkownika osobiście, o ile nie był on zalogowany w YouTube lub jakiejkolwiek innej usłudze Google w momencie uzyskiwania dostępu do filmu. Jednak jeśli użytkownik jest zalogowany w YouTube lub Google, YouTube przypisze informacje o połączeniu do konta YouTube użytkownika i tylko pliki cookie, które nie zawierają danych osobowych, będą przechowywane na urządzeniu użytkownika. Aby temu zapobiec, należy wylogować się z YouTube przed odwiedzeniem naszej witryny internetowej lub zmienić odpowiednie ustawienia na koncie użytkownika.
 3. Ponadto połączenie z siecią Google „DoubleClick" zostanie nawiązane przy każdej wizycie w tej witrynie internetowej, niezależnie od tego, czy użytkownik odtwarza film. Połączenie z siecią Google uruchomi dalsze procesy przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.
 4. Zgodnie z certyfikatem wydanym na mocy umowy o ochronie danych osobowych UE-USA Privacy Shield Google LLC (z siedzibą w USA) i jej spółka zależna YouTube gwarantują, że spełniają wymogi UE w zakresie ochrony danych.
 5. Dalsze informacje na temat polityki prywatności YouTube można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Usługi analizy sieci web

Firma Busch wykorzystuje usługi śledzenia i analizy internetowej firm zewnętrznych w sposób opisany poniżej. Podstawę prawną stanowi punkt (f) pierwszego zdania artykułu 6(1) RODO.

 1. Google Analytics
  1. W ramach strony internetowej używana jest usługa Google Analytics, usługa analizy sieci web oferowana prze Google, Inc. („Google"). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie – niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika w celu usprawnienia analizy sposobu wykorzystania strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie, dotyczące sposobu wykorzystania strony internetowej, zasadniczo będą przekazywane do serwerów Google w Stanach Zjednoczonych i na nich zapisywane. Jeżeli na stronie internetowej uaktywniono anonimizację adresów IP, to adres IP jest skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, będących stronami Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP będzie przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Google użyje tej informacji w imieniu operatora danej strony internetowej w celu oceny wykorzystania strony internetowej, opracowania raportu dotyczącego aktywności na naszej witrynie oraz świadczenia dodatkowych usług związanych ze stroną internetową i wykorzystaniem Internetu w odniesieniu do operatora strony internetowej.
  2. Adres IP przekazany przez przeglądarkę internetową użytkownika w kontekście Google Analytics nie będzie zestawiany z innymi danymi posiadanymi przez Google.
  3. Można zapobiec przechowywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej, jednak po wykonaniu tej czynności nie będzie możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto można zapobiec przekazaniu danych utworzonych przez plik cookie, związanych ze sposobem korzystania ze strony internetowej (w tym adresu IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google przez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki udostępnionej przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

   Zamiast wtyczki do przeglądarki lub w przypadku przeglądarek w urządzeniach przenośnych można użyć pliku cookie rezygnacji („opt-out cookie") za pomocą następującego odnośnika: Dezaktywowanie usługi Google Analytics.

   Ten plik cookie zapobiega gromadzeniu danych przez Google Analytics na tej stronie internetowej w przyszłości. Jednakże odnosi to sukces wyłącznie w konkretnej przeglądarce i domenie. Jeżeli pliki cookie w tej przeglądarce zostały usunięte, nie trzeba klikać ponownie powyższego odnośnika.
  4. W ramach strony internetowej wykorzystywana jest usługa Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()". Oznacza to, że adresy IP są przetwarzane w skróconej formie, w związku z tym nie będzie możliwe powiązanie ich z konkretną osobą. Jeżeli odnośnik do konkretnego użytkownika zestawi się ze zgromadzonymi danymi dotyczącymi tego użytkownika, będzie to niezwłocznie wykluczone i w ten sposób dane osobowe zostaną usunięte.
  5. Funkcje demograficzne usługi Google Analytics
   Ta witryna internetowa wykorzystuje „funkcje demograficzne" usługi Google Analytics do tworzenia raportów zawierających informacje o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających. Te dane pochodzą z wyświetlanych przez firmę Google reklam dostosowanych do zainteresowań oraz danych o osobach odwiedzających od innych dostawców, w tym kont Google, poczty Gmail, serwisu YouTube i sieci reklamowej Google. Tych danych nie można powiązać z określoną osobą. Funkcję tę można wyłączyć w dowolnej chwili, korzystając z ustawień reklam na koncie Google. Można też wycofać zgodę na zbieranie informacji o użytkowniku przez Google Analytics zgodnie z opisem w bieżącym rozdziale.
  6. Wykorzystujemy Google Analytics do analizowania sposobu wykorzystania naszej strony internetowej oraz jej bieżącego ulepszania. Możemy użyć uzyskanych statystyk do ulepszenia oferty oraz zwiększenia jej atrakcyjności dla użytkownika. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, firma Google zaakceptowała porozumienie EU-U.S. Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawę prawną korzystania z Google Analytics stanowi punkt (f) pierwszego zdania artykułu 6(1) RODO.
  7. Informacje dotyczące dostawcy zewnętrznego: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, faks: +353 (1) 436 1001. Warunki dla użytkownika: https://www.google.com/analytics/terms/, przegląd informacji o ochronie danych: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=ploraz oświadczenie o ochronie danych osobowych: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.
 2. Google AdWords Conversion Tracking

  W ramach tej strony internetowej wykorzystujemy usługę Google AdWords Conversion Tracking. Plik cookie usługi Conversion Tracking jest aktywowany w przeglądarce internetowej użytkownika przez Google AdWords po kliknięciu jednej z reklam udostępnionych przez Google. Te pliki cookie tracą ważność po upływie 30 dni. Nie są one wykorzystywane do gromadzenia identyfikacyjnych danych osobowych. Gdy użytkownik odwiedzi określoną stronę w ramach niniejszej witryny, a plik cookie jeszcze nie stracił ważności, Google i Busch będą wiedzieć, że użytkownik kliknął reklamę i został skierowany na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. W rezultacie pliki cookie nie mogą być śledzone przez stronę internetową klienta AdWords. Statystyki konwersji są generowane na podstawie danych zgromadzonych przez konwersyjne pliki cookie dla klientów AdWords, którzy wybrali śledzenie konwersji. Klienci AdWords są powiadamiani o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę śledzenia konwersji. Nie otrzymują oni jednak żadnych informacji, które mogą wykorzystać do zidentyfikowania użytkowników. Jeśli użytkownik nie chce uczestniczyć w programie śledzenia, może on w łatwy sposób odmówić korzystania z programu przez dezaktywowanie pliku cookie śledzenia konwersji Google w ustawieniach osobistych przeglądarki internetowej. Dezaktywowanie plików cookie śledzenia konwersji jest również możliwe w dowolnym momencie przez takie ustawienie przeglądarki, aby blokowała pliki cookie z adresu „googleadservices.com".
 3. Google Tag Manager
  1. W ramach strony internetowej używany jest Google Tag Manager jako część Google Analytics. Znaczniki (tagi) to niewielkie elementy kodu na naszej stronie internetowej wykorzystywane m.in. do mierzenia ruchu i zachowania odwiedzających, rejestrowania oddziaływania reklam internetowych i mediów społecznościowych, korzystania z remarketingu i targetingu oraz testowania i optymalizowania strony. Google Tag Manager to rozwiązanie pozwalające firmie Busch na zarządzanie znacznikami strony internetowej za pomocą interfejsu. Samo narzędzie Tag Manager (które wdraża znaczniki) jest domeną niewykorzystującą plików cookie. Aktywuje ono inne znaczniki, które z kolei mogą gromadzić dane. Google Tag Manager nie uzyskuje dostępu do tych danych. Jeżeli dezaktywacji dokonano na poziomie domeny lub pliku cookie, zostanie ona utrzymana dla wszystkich znaczników śledzenia wdrożonych za pomocą Google Tag Manager.
  2. Więcej informacji na temat Google Tag Manager można znaleźć w Internecie pod adresem: https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/.
 4. Remarketing w Google Analytics
  1. Nasza witryna internetowa wykorzystuje funkcje remarketingu w Google Analytics wraz z działającymi na urządzeniach funkcjami usług Google AdWords i Google DoubleClick. Dostawcą jest firma Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
  2. Ta funkcja umożliwia powiązanie grup docelowych reklam utworzonych za pomocą remarketingu w Google Analytics z działającymi na urządzeniach funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick. W ten sposób na innych urządzeniach (np. tablecie lub komputerze) można także wyświetlić dostosowane do zainteresowań i spersonalizowane wiadomości reklamowe, dopasowane do użytkownika w zależności od wcześniejszego korzystania i zachowań podczas przeglądania witryn internetowych na urządzeniu (np. telefonie komórkowym).
   Po wyrażeniu zgody firma Google połączy w tym celu historię przeglądania w sieci oraz aplikacji z kontem Google. Umożliwi to dostarczanie tych samych spersonalizowanych reklam na każde urządzenie, na które użytkownik loguje się za pomocą swojego konta Google.
  3. Aby umożliwić obsługę tej funkcji, usługa Google Analytics zbiera uwierzytelnione przez firmę Google identyfikatory użytkowników, które są tymczasowo łączone z naszymi danymi w usłudze Google Analytics w celu definiowania i tworzenia reklam kierowanych do określonych użytkowników na różnych urządzeniach.
   Można zrezygnować z remarketingu / kierowania reklam na różne urządzenia przez wyłączenie reklam spersonalizowanych na koncie Google, klikając następujące łącze: https://www.google.com/settings/ads/onweb/
   Dodatkowe informacje i przepisy o ochronie danych można znaleźć w deklaracji ochrony danych firmy Google pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl-PL
   Aby zapobiec przechowywaniu plików cookie, należy skorzystać z informacji opisanych w sekcji „Usługi analizy sieci web" niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.
 5. Śledzenie konwersji reklam w przeglądarce Bing
  1. Program reklam online Bing Ads (https://secure.bingads.microsoft.com/ -> English) wykorzystuje śledzenie konwersji w przeglądarce Bing, czyli usługę analityczną przeglądarki Bing. Po kliknięciu reklamy przesłanej przez przeglądarkę Bing na komputerze zapisywany jest plik cookie śledzenia konwersji (UET).
  2. Funkcja uniwersalnego śledzenia zdarzeń (UET) zbiera następujące dane opisane w Zasadach zachowania poufności informacji firmy Microsoft https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement , a usługa Bing Ads zachowuje je przez 180 dni. Funkcja UET zbiera także adres IP i plik cookie firmy Microsoft (o okresie ważności wynoszącym 13 miesięcy). Ten plik cookie zawiera identyfikator GUID przypisany do przeglądarki użytkownika i/lub identyfikator przypisany do użytkownika, jeżeli został uwierzytelniony za pomocą jego konta Microsoft. Zasadniczo plik cookie w odpowiedniej domenie i adres IP są zawsze przekazywane z każdym żądaniem http, a nie tylko za pomocą funkcji UET. Usługa Bing Ads nie odsprzedaje tych danych innym firmom ani nie udostępnia ich innym reklamodawcom.
  3. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, firma Google zaakceptowała EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/welcome. Podstawę prawną korzystania z usługi Bing Ads stanowi punkt (f) pierwszego zdania artykułu 6(1) RODO.
  4. Informacje dotyczące dostawcy zewnętrznego: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

Prawa użytkownika

W przypadku przetwarzania danych osobowych użytkownika jest on podmiotem danych według definicji zawartej w RODO, któremu przysługują następujące prawa w odniesieniu do nas jako administratora tych danych:

 1. Prawa według art. 15 i kolejnych RODO

  Użytkownik ma prawo do dostępu zgodnie z art. 15 RODO. W określonych okolicznościach użytkownik ma prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO oraz prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym") zgodnie z art. 17 RODO. Ponadto użytkownik ma prawo do ujawnienia przekazanych danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (prawo do przenoszenia danych) według artykułu 20 RODO, o ile przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur i bazuje na zgodzie według punktu (1) artykułu 6(1) lub punktu (a) artykułu 9(2) RODO, albo umowy podlegającej punktowi (b) artykułu 6(1) RODO. W odniesieniu do prawa do dostępu i prawa do usunięcia obowiązują ograniczenia zgodnie z sekcjami 34 i 35 niemieckiej Federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG).
 2. Prawo do wycofania zgody zgodnie z artykułem 7 (3) RODO

  Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dotyczy to również uchylenia oświadczeń zgody udzielonych przed wejściem w życie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE, tj. przed dniem 25 maja 2018 r. Należy pamiętać, że wszelkie uchylenia mają zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do przyszłości. Rozporządzenie nie wpływa na przetwarzanie danych przed tą datą.
 3. Prawo do wniesienia skargi

  Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z nami lub organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych w celu wniesienia skargi, w szczególności w kraju członkowskim będącym miejscem zamieszkania, wykonywania pracy lub podejrzanego naruszenia.
 4. Prawo do sprzeciwu

  Oprócz praw określonych wyżej użytkownik ma również prawo do sprzeciwu według artykułu 21 RODO zgodnie z poniższymi informacjami:
  1. Prawo do sprzeciwu związanego ze szczególną sytuacją

   Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na punkcie (e) artykułu 6(1) RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) oraz punkcie (f) artykułu 6(1) RODO (przetwarzanie danych na postawie zrównoważenia interesów) z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją użytkownika; dotyczy to również profilowania opartego na postanowieniach ujętych w artykule 4(4) RODO.

   Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy przetwarzać danych osobowych użytkownika, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie, uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkownika lub podstaw do ustalenia, dochodzenia albo obrony roszczeń natury prawnej.
  2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingowych

   W indywidualnych przypadkach przetwarzamy dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Jeśli użytkownik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać jego danych osobowych do takich celów.
   Sprzeciw można wnieść w dowolnym formacie do podmiotu wyszczególnionego w sekcji „Informacje podstawowe" niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.

Organ nadzorujący

Organem nadzorczym wobec firmy Busch, której główna siedziba jest zlokalizowana w Maulburg (Niemcy), jest:


Komisarzem ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji Kraju Związkowego

Postfach 10 29 32
D-70025 Stuttgart
Tel.: +49 711 615541-0
Faks: +49 711 615541-15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Z zasady nie wykorzystujemy procesu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, podlegającego artykułowi 22 RODO w zakresie oceniania i wdrażania relacji biznesowych.

Profilowanie

Aby umożliwić wysyłanie użytkownikowi zamierzonych informacji i porad dotyczących produktów, my – lub dostawcy usług w naszym imieniu – możemy korzystać z narzędzi do analizowania sieci web, w szczególności z technologii śledzenia. Umożliwiają one komunikację i dostarczają reklamy zgodnie z zapotrzebowaniem. Odpowiednie informacje na ten temat znajdują się w sekcji „Usługi analizy sieci web" niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.