Spillvarme som energikilde – effektivitetselement nr. 2: varmegjenvinning

Spillvarme som energikilde – effektivitetselement nr. 2: varmegjenvinning

Varme er et uunngåelig biprodukt fra enhver maskin. I vakuumpumper genereres varmen av motoren, friksjon og mest av alt, gasskomprimeringen på utløpssiden. Med de riktige tiltakene kan varmen gjenvinnes som energikilde, noe som totalt sett øker vakuumpumpens generelle effektivitet. Nytten blir enda større hvis vakuumpumpen brukes i avkjølte omgivelser, som i næringsmiddelindustrien. Dette reduserer behovet for klimaanlegg ettersom de installerte vakuumpumpene så og si ikke avgir spillvarme.

Varmegjenvinningsnivåer på 50 til 70 prosent er mulig

Selv de mest effektive vakuumpumpene genererer varme under drift. Normalt slippes denne varmen ut i omgivelsene uten at den blir brukt, og rommet varmes opp. Det er ikke bare i avkjølte omgivelser at denne virkningen er uønsket. På temperaturregulerte steder må varmen som avgis, utbalanseres av klimaanleggene. Dette fører til høyere energiforbruk og dermed høyere energikostnader.

Varme er energi – det er økonomisk og økologisk fornuftig å utnytte den. Varmevekslere kan bidra betydelig med å redusere det samlede energiforbruket i vakuumgenereringsprosesser og dermed redusere karbonfotavtrykket. De kan brukes til å gjenvinne en stor andel av varmen, slik at den for eksempel kan brukes til oppvarming av rom eller generering av varmtvann. Tommelfingerregelen sier at varmegjenvinningsprosesser gjør at 50 til 70 prosent av energien motoren forbruker kan fanges opp til annet bruk.

En luftkjølt lamellvakuumpumpe med en pumpekapasitet på 1000 m³/t, 4000 driftstimer i året og et driftstrykk på 100 millibar avgir ca. 17 kWh med energi i form av varme, som slippes ut i omgivelsene. En vann/olje-varmeveksler fra Busch kan gjenvinne opptil 70 prosent av denne varmeenergien til videre bruk. Med en energikostnad på €0,18 per kWh gir dette årlige besparelser på opptil 9500 euro og over 22 tonn med CO2.

Varmevekslerteknologi

Busch tilbyr et stort utvalg varmevekslerteknologier for varmegjenvinning. En vann/olje-varmeveksler egner seg for eksempel godt til oljesmurte vakuumpumper. Driftsvæsken (olje) varmes opp under komprimering. Varmen overføres til en vannkretsløp i varmeveksleren. Vann/vann-varmevekslere egner seg for væskeringvakuumpumper, blant annet. I dette tilfellet overføres varme fra driftsvæsken (vann) til varme- eller varmtvannskretsen.

Separasjonen av de to kretsene hindrer prosessoverføringer til varmegjenvinningssystemet. Denne varianten kan også brukes med andre typer vakuumpumper med vannkjølte motorer. Når det gjelder luft/olje-varmevekslere, fungerer omgivelsesluften som et overføringsmedium for varmefjerning og -gjenvinning. Denne teknologien minimerer korrosjon og vedlikeholdskostnader.

Forholdene i en sentralisert vakuumforsyning er spesielt gunstige for effektiv varmegjenvinning. Fordi vakuumpumpene i en slik løsning er installert i et eget rom siver ikke spillvarmen ut i de avkjølte produksjonsområdene for så å legge ytterligere belastning på klimaanlegget. En rekke vakuumteknologier kan benyttes for at spillvarmen kan gjenbrukes omfattende og effektivt.

Ekspertene fra Busch hjelper deg med å velge varmegjenvinningsteknologien som er best egnet for ditt bruk.


„Efficiency in Vacuum" er også tilgjengelig som nyhetsbrev!

Abonner nå, og lær nye og interessante ting om effektiv vakuumgenerering.

ABONNER

Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss