Vakuumpakking med sentralisert system - effektivitet og betydelige besparelser

Drøbak, Norway Fatland AS er blant Norges største og eldste slakterier og kjøttforedlingsbedrifter. Fatland Ølen AS er anlegget med størst og mest allsidig aktivitet i Fatland- gruppen, og omgjør hvert år omtrent 300 000 griser til ferskt forbrukerpakket kjøtt for det norske markedet. Det toppmoderne selskapet bruker et sentralisert vakuumsystem fra Busch for å garantere en økonomisk og pålitelig vakuumkilde for vakuumpakking av produktene sine. I tillegg er det verdt å nevne at det i motsetning til desentraliserte vakuumpumpeanlegg kreves opptil 50 % færre vakuumpumper.
Fatland_NewsArticle_Head.jpg

I tillegg til grisene som slaktes lokalt behandler Fatland Ølen AS også griser fra sine egne slakterier i Oslo og Jæren, slik at det totalt behandles 300 000 griser i Ølen. Hovedproduktene er oppstykket ferskt kjøtt, kjøttdeig, bacon og kjøttdeigprodukter som leveres til detaljhandlere og supermarkedkjeder rundt om i landet. Alle produktene vakuumpakkes. I noen tilfeller tilføres en beskyttende atmosfære på 60 prosent CO2 og 40 prosent N2 til emballasjen. Noen av produktene leveres i skinpack.

Fatland Ølen er bygget ut og modernisert en rekke ganger. De siste årene har det blitt investert i ny ekspedisjon og nytt fryselager, samt lagt til rette for bedre plass til foredling. En rekke nye maskiner for produksjon og pakking har også kommet på plass. For tiden utføres emballeringen fordelt på to skift i totalt 17 emballeringslinjer. En av disse linjene er utstyrt med begerforsegler, mens resten har termoformende emballeringsmaskiner. Umiddelbart etter at varene er pakket, fordeles de i pappesker og sorteres. Denne og resten av logistikken er helautomatisert i et splitter nytt logistikk- og lageranlegg som ble bygget i 2016. Varene lagres midlertidig ved 0 °C i maksimum tre timer fra de er ferdig produsert til de skal transporteres videre ut til kundene.

På begynnelsen av 1980-tallet begynte Fatland AS å bruke sin første termoformende emballeringsmaskin ved at to lamellvakuuumpumper ble installert på maskinen. Den ene tømte emballeringskammeret for oksygen, mens den andre sørget for å termoforme begrene fra selve bunnfolien. Etter hvert som produksjonsvolumet økte kraftig og driften stadig måtte utvides begynte Inge Fatland, deleier og Technical Operations Manager, å tenke på å sentralisere vakuumforsyningen. Siden Fatland Ølen AS hadde en samarbeidsavtale med Busch Vakuumteknikk AS i Drøbak, Busch-gruppens heleide selskap i Norge, forhørte han seg med vakuumspesialistene der. Hovedårsaken til at Inge Fatland var interessert i å sentralisere vakuumgenereringen var restvarme. Fordi det var bygget inn i, eller plassert vakuumpumper rett ved siden av pakkemaskinene gikk varmen rett ut i de avkjølte produksjons- og emballeringslokalene. Dermed brukte klimaanlegget unødvendig mye energi på å holde rommene kalde. I tillegg ønsket Inge Fatland å redusere støynivået på arbeidsplassene. Busch Vakuumteknikk AS designet og implementerte et sentralisert vakuumsystem hvor Busch R 5 lamellvakuumpumper ble installert i eget rom i kjelleren under produksjonsbygget. Vakuumboosterne sto fortsatt igjen i produksjonslokalene. Det sentraliserte vakuumsystemet ble satt i drift i 2005 og gjorde Fatland Ølen AS i stand til å oppnå målet om å redusere restvarme og støyutslipp fra produksjons- og emballeringsrommene. På grunn av ytterligere økning i produksjonsvolum og den medfølgende installeringen av nye emballeringslinjer ble det sentraliserte vakuumsystemet utvidet til et moderne 3-rørvakuumanlegg med grov-, fin- og formingsvakuumlinjer i 2011. I 2016 ble produksjonsanlegget på Ølen igjen utvidet, denne gangen med 16.000 nye kvadratmeter og behovet for ytterligere utvidelse av vakuumanlegget ble nødvendig. Busch ble valgt som samarbeidspartner også denne gangen. Ved å legge over 600 meter med nye rør ble det eksisterende 3- rørs vakuumanlegget forlenget inn i de nye lokalene, og det eksisterende systemet ble så knyttet sammen med et nytt. I tillegg ble det klargjort og forberedt for fremtidig installasjon av nye pakkemaskiner samt flytting av selve vakuumsentralen som etter hvert skal plasseres i en egen teknisk avdeling. Per i dag dekker vakuumsystemet fra Busch totalt 30 emballeringslinjer. 


Ufullstendig bilde av det sentraliserte vakuumsystemet med fire Panda-vakuumboostere som tømmer fra grov til fin vakuumnivå

Den betydelige økningen i effektivitet ved sentralisert vakuumgenerering avhenger av mange faktorer. Den overordnede styringen sørger for at det kun er de vakuumpumpene det faktisk er bruk for, som er i drift. I tillegg er det verdt å nevne at det i motsetning til desentraliserte vakuumpumpeanlegg kreves opptil 50 % færre vakuumpumper. Med en daglig arbeidstid på 16 til 20 timer gir dette svært betydelige energibesparelser. Da det sentraliserte vakuumsystemet hos Fatland Ølen AS ble designet benyttet man seg av de eksisterende vakuumpumpene som allerede var i bruk på emballeringsmaskinene. Slik oppnådde man miljømessige besparelser, men også investeringskostnadene ble betydelig redusert. Det sentraliserte vakuumsystemet består i dag av ti lamellvakuumpumper av typen R 5, og fire vakuumboostere av typen Panda (fig. 1). Denne kombinasjonen muliggjør ytterligere energibesparelser.


Diagram som viser et sentralisert vakuumsystem fra Busch, med tre vakuumlinjer for grov-, fin- og formings- vakuum.

De individuelle emballeringskamrene pumpes ut i to trinn via et grovt og et fint vakuumnivå (fig. 2), slik at maksimale slagtakter på emballeringslinjene kan oppnås. For å oppnå dette brukes en vekselventil slik at luften trekkes ut raskest mulig. Grovvakuumpumpestasjonen sørger for tømming ved hjelp av syv lamellvakuumpumper av typen R 5, mens vakuumpumpestasjonen med finvakuum bruker fire Panda-vakuumboostere for tømming til ønsket trykk. Vekselventilene med de tilhørende kontrollenhetene er festet til emballeringsmaskinene. De sørger for overgangen fra atmosfære til fint vakuum.

En termoformende vakuumpumpestasjon med tre lamellvakuumpumper av typen R 5 sørger for vakuum i emballeringsstasjonens formingsstasjon. Her varmes emballasjens bunnfilm før den suges inn i formen og formes til emballeringsformer (begre).

På den ene siden er det nødvendig å dele inn i flere vakuumstasjoner, fordi formings- og forseglingsfunksjonene bruker ulike vakuumnivåer. På den andre siden kreves det langt mindre total pumpehastighet for en totrinns tømming av forseglingskammeret enn for direkte nedpumping. Rørsystemet fungerer som vakuumbuffer. Denne bufferen sikrer at emballeringstrykket holdes konstant, selv når alle emballeringsmaskinene drives med samme antall takter.

Det sentrale vakuumsystemet er helautomatisk. Det vil si at det aktiverer vakuumpumpene enkeltvis etter hvert som det kreves større vakuum. Kreves det mindre vakuumslås de individuelle vakuumpumpene av. Hvis en vakuumpumpe svikter i de grove, fine eller formingsvakuumpumpestasjonene, aktiveres det en reservepumpe automatisk. Dette sikrer maksimal driftssikkerhet for vakuumtilførselen til emballeringsmaskinene.

Et sentralisert vakuumsystem har et modulært design, dvs. at hver enkelt modul kan kobles fra for vedlikehold. Når det skjer, aktiveres en reserveenhet automatisk. Det betyr at vedlikeholdsarbeid kan utføres uten driftsstans og dermed uten å påvirke emballeringsmaskinenes produksjon. I en vakuumsentral utsettes hver enkelt lamellvakuumpumpe for langt mindre belastninger i forhold til de enkelte enhetene, og de krever dermed mindre vedlikehold. Det sentrale systemet installeres utenfor produksjonsområdet, og det er også en fordel med tanke på vedlikehold, siden vedlikeholdsarbeidet ikke medfører avbrytelser i driftsprosessene eller brudd på hygienereglene. På Fatland Ølen AS utfører serviceteknikere fra Busch vedlikehold to ganger i året. 

Fatland Ølen AS er allerede i gang med å ekspandere ytterligere, og det sentraliserte vakuumsystemet skal i neste omgang flyttes til en nybygd teknisk himling. Systemet har fortsatt nok strømreserver til å kunne kobles til ytterligere 13 emballeringslinjer. Takket være det sentraliserte vakuumsystemets modulære design er det mulig å koble til flere vakuummoduler, dersom Fatland fortsetter å vokse like fort som frem til i dag – vakuumforsyningen kan enkelt vokse sammen med virksomheten.

Fatland
Allerede i 1892 startet Rasmus Fatland med slakting i Vikedal. I dag er Fatland et familieeid selskap i fjerde generasjon, med en rekke slakterier og kjøttforedlingsfabrikker i Norge. Fatland har til sammen 580 ansatte og selger hvert år for 380 millioner kroner. De står for mer enn 15 % av all slakting av dyr i Norge, og hver dag bruker 20 % av alle nordmenn kjøttprodukter fra Fatland.
Det første slakteriet ble bygd av Helgevold i Sandeid i 1937, et anlegg Severin Fatland overtok i 1947. Slaktemengden økte, og Fatland bygde nytt slakteri i Sandeid i 1957. Nye krav til slakteriene og stadig flere leverandører førte til at Fatland bygde et nytt slakteri for kyr, griser og sauer i Ølen i 1974, som det største private slakteriet i Norge. På 1980-tallet kjøpte Fatland opp flere slakterier - Fatland Oslo Kjøttsenter, et slakteri i Bergen og to slakteri på Jæren. De siste er senere fusjonert til Fatland Jæren. Midt på 1990-tallet kjøpte Fatland 100 % av aksjene i Skjeggerød AS, og fikk dermed eierskap i en av Norges største og mest moderne kjøttforedlingsbedrifter - og samtidig markedsadgang til det viktige dagligvaremarkedet. I dag har anlegget i Ølen 350 ansatte og slakter hvert år omtrent 60 000 griser, 10 000 kyr og 120 000 sauer.


Kategorier
Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss