Varm luft ind, forurening ud – Rensning af forurenet jord med vakuum

Varm luft ind, forurening ud – Rensning af forurenet jord med vakuum

Når jord er forurenet med giftige stoffer, kan den renses ved hjælp af forskellige ekstraktionsmetoder. Med vakuumpumper fra BUSCH kan dampene ledes væk under processen.
Soil-decontamination-2.jpg

Giftige stoffer

En gruppe stoffer spiller en særligt vigtig rolle ved jordforurening: giftige organiske stoffer. Det drejer sig f.eks. om de fleste benzinprodukter. De er ikke ualmindeligt, at de er til stede i jorden gennem affald fra fortiden.

Giftige organiske styffer er skadelige, og nogle er endda meget giftige. Hvis de trænger ned i grundvandet, vil det ikke længere være egnet som drikkevand. De giftige stoffer spredes i atmosfæren ved jordoverfladen og kan forurene den luft, vi indånder i umiddelbar nærhed. Forunet jord kan hverken anvendes til landbrugsformål eller som byggegrunde og skal dekontamineres – eller renses op.

Forurenet jord og termisk vakuum

Dekontamineringen – eller rensningen – kan foretages på stedet ved hjælp af dampekstraktion af jorden. Til dette formål laves der lodrette skakter i den forurenede jord, hvori der indsættes perforerede rør. De fyldes med grus, og skakterne tætnes både ved overfladen og nederst ved det underliggende grundvand. Ved at skabe et vakuum ekstraheres de giftige dampe ud fra de omkringliggende jordlag og føres til et luftrensningssystem. Virkningen af processen kan yderligere forstærkes: Varm luft presses ind i jorden gennem flere rør og skakter ved et højt overtryk. Varmen forstærker fordampningen af de giftige stoffer, og flowet af overfladegasser forstærkes i kraft af det overtryk, der dannes af vakuumet.

Den termiske vakuumproces er især velegnet til meget forurenet jord. Her fjernes jorden og transporteres til et behandlingsanlæg. Materialet udsættes for temperaturer på op til 270 °C og et vakuum på op til 10 mbar. De giftige stoffer fordamper helt, hvorefter de kondenseres og opsamles. Vakuumet bidrager ikke bare til fordampning, men sikrer også, at de forurenende stoffer ledes forsvarligt ud. Forskellige vakuumpumpemodeller fra BUSCH kan anvendes til begge processer.

Der findes ikke nogen generel definition af giftige, organiske stoffer (VOC'er). Generelt anses alle organiske stoffer med et kogepunkt på mellem 50 og 260 °C for at være farlige, med undtagelse af pesticider. Ofte undtages carbonater og metalcarbider samt kuldioxid, kulilte, kulsyre og methan. For sidstnævnte er kogepunktet dog mindre end 50 °C. Hvad angår miljøpåvirkningen er opløsningsmidler, halogenerede kulbrinter (kølemidler) samt benzinbaserede brændstoffer og smøremidler særligt vigtige.

Luft kontamineret med giftige, organiske forbindelser kan give symptomer som hovedpine, overfølsomhedsreaktioner, træthed, nedsat præstationsevne, søvnforstyrrelser eller luftvejsirritation. Risikoen er størst for personer, der er særligt følsomme over for kemikalier, fordi de lider af visse sygdomme.

Det engelske akronym VOC, der står for "voltage organic compunds", anvendes hovedsageligt i faglitteraturen.


Tilmeld dig nyhedsbrevet "World of Vacuum"!
Tilmeld dig nu og hold dig selv opdateret med de seneste fascinerende nyheder fra vakuumverdenen.

TILMELD