Gumové komponenty vysoké kvality s moderní podtlakovou technologií

Montegaldella, Italy Hlavní výrobní sortiment firmy Datwyler Pharma Packaging Italy Srl. tvoří drobné gumové komponenty do zdravotnického vybavení. Výrobní závod ve městě Montegaldella (VI) produkuje zejména gumové komponenty na písty do stříkaček a těsnicí uzávěry na sterilní výrobky. Datwyler využívá stroje k tvarování za tepla se šroubovou podtlakovou technologií od firmy Busch. Podtlakový systém se čtyřmi šroubovými vývěvami COBRA zajišťuje vysokou kvalitu produkce, jelikož z gumového materiálu při lisování odstraňuje bublinky vzduchu a dalších plynů.
bloodcollectiontubes_web.jpg

Datwyler Pharma Packaging Italy Srl. je součást mezinárodní skupiny Datwyler Sealing Solution Group ve vlastnictví společnosti Datwyler. Datwyler Pharma Packaging Italy Srl. má v Itálii dva výrobní závody. Závod v Montegaldella (VI) vyrábí komponenty, jako jsou zátky na krevní zkumavky a součástky jednorázových stříkaček. Tento závod zaměstnává 140 lidí v nepřetržitém 3směnném provozu. Výrobní provoz je tvořen veškerými produkčními fázemi od míchání surovin po přípravu hotových komponent ze sterilní gumy na expedici. Odběrateli firmy Datwyler jsou výrobci zdravotnické techniky po celém světě.

První fáze výroby spočívá v míchání gumy s přísadami a chemikáliemi za účelem vytvoření proužků základového materiálu, které se následně stáčejí do spirál. Složení tohoto základového materiálu závisí na jeho pozdějším využití, jeho příprava probíhá podle specifikací odběratele. Dvě automatizované výrobní linky po dvanácti strojích na tvarování za tepla vyřezávají ze suroviny základní pásky. Ořezané kousky pak putují do lisovací formy v podtlakové atmosféře, poté následuje lisování, vulkanizace, testování, mytí a balení.

Lisování probíhá pod vysokým mechanickým tlakem, při teplotách mezi 175 °C a 180 °C a podtlaku o síle 1 mbar (-999 mbar). Podtlak na takové úrovni je potřeba k odstranění vzduchových bublinek z hotového výrobku a také k odsávání páry vzniklé působením vysoké teploty a tlaku během výrobního procesu. Lisy byly původně vybaveny olejem mazanými vývěvami s rotačními lamelami, které brzy způsobily vážné potíže: olej z vývěvy reagoval s párou vznikající během výroby, ve vývěvách se tak hromadily emulze a mastné usazeniny. Tyto usazeniny pak omezovaly výsledný podtlak, nebylo tedy možné dosáhnout požadované úrovně podtlaku ani rychlosti proudění. Při pokusech o řešení tohoto problému a zachování provozu vývěv musel závod vynaložit nemalé prostředky, včetně výměn oleje vždy po dvou týdnech provozu. V roce 2009 podepsaly společnosti Datwyler a Busch dohodu o provádění údržby za účelem zajištění servisu podtlakových zařízení třetí stranou.

Po zevrubném prostudování tohoto problému představili odborníci firmy Busch vedoucímu údržby v závodě Montegaldella (VI), panu Alessandru Piccolimu, svá doporučení. Navrhli toto řešení: výměna olejem mazaných vývěv s rotačními lamelami za suchou šroubovou techniku od firmy Busch. Následně pak byla suchá šroubová vývěva COBRA podrobena rozsáhlým testům. Tyto vývěvy fungují bez provozních kapalin v kompresní komoře, což znamená, že vyfukovaná pára nepřichází uvnitř vývěvy do styku se žádnou další látkou. Provozní teplota vývěv COBRA navíc umožňuje průchod páry tělem vývěvy bez jakékoliv kondenzace. Zkušební sestava COBRA se osvědčila jako velmi uspokojivá, takže Alessandro Piccoli objednal na linku se šesti lisy hned dvě vývěvy COBRA. Každá z těchto vývěv je navíc opatřena pomocnou vývěvou Panda Roots, která slouží jako posilovač. Toto uspořádání umožnilo montáž podtlakové soustavy mimo výrobní haly s podtlakovými rozvody až k samotným strojům. Vrchní podtlakový zásobník zajišťuje potřebný provozní podtlak a rychlost čerpání na co nejstabilnější úrovni. Na základě objednávky z roku 2012 byla provedena instalace dalších vývěv – rovněž s předsunutými vývěvami COBRA a posilovači Panda Roots – jako zdrojů podtlaku pro celou linku dvanácti lisů na tvarování za tepla. Všechna podtlaková zařízení jsou vybavena plně automatickým řídicím systémem, který sleduje úroveň podtlaku a spouští pouze vývěvy nezbytné ke splnění aktuálních potřeb dvanácti lisů k tvarování za tepla. To znamená, že všechny vývěvy jsou v provozu pouze za situace, kdy celá linka jede na maximální výkon. Pro každodenní potřebu postačí pouze tři kombinace vývěv COBRA/Panda. Pro Alessandra Piccoliho, jehož cílem je maximalizace energetické účinnosti, se jedná o další důležitý argument ve prospěch suché šroubové technologie COBRA a centralizace podtlakového zdroje. Firma již dokončila plány na rozšíření podtlakové soustavy na vytvoření zdroje pro celkem 24 strojů, tento projekt se brzy dočká úspěšné realizace.

V řešení dodaném firmou Busch vidí Alessandro Piccoli následující výhody:

  • Díky použití šroubové podtlakové technologie nedochází k reakci extrahované páry s provozními kapalinami
  • Díky rovnoměrné teplotě ve všech jednotkách typu COBRA se ve vývěvách nehromadí kondenzát
  • Nezanedbatelná úspora energie v důsledku centralizace podtlakového zdroje a využití automatického řízení podle potřeby
  • Extrémně spolehlivý zdroj podtlaku
  • Podstatné omezení nároků na údržbu s následným efektem v podobě nižších nákladů na servis, výměnu součástek a minimalizace odstávek strojů
  • Snadný přístup do podtlakové soustavy i během provozu lisů na tvarování za tepla, možnost provádění údržby bez přerušení výroby
  • Umístění podtlakových zdrojů mimo výrobní budovy pomáhá odbourat emise hluku na jednotlivých pracovištích a výrobních halách

 


Kategorie
Chcete vědět víc?
Obraťte se na nás (Busch Česká republika):
+420 530 504 410 Kontaktovat